Данас је одржана 37. седница Скупштине града Ваљева, на којој је прва тачка дневног реда била Одлука о буџету града Ваљева за 2024. годину.

Одлуком о буџету града Ваљева за 2024. годину планирани су приходи и примања са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година у износу од 5.237.566.000 динара и 127.125.000 динара прихода из осталих извора, што укупно износи 5.364.691.000 динара укупних јавних средстава.
Средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, трансфера и других прихода и примања утврђених законом.

Највећи део прихода планиран је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 3.036.410.000 динара. Ова група прихода спада у групу прихода од уступљених пореза чија расподела је регулисана Законом о финансирању локалне самоуправе. Одлуком о буџету града Ваљева за 2024. годину планирани су расходи и издаци из средстава буџета града у износу од 5.237.566.000 динара, као и 127.125.000 динара расхода и издатака из других извора, што укупно износи 5.364.691.000 динара.

Такође, разматрани су поднети амандмани на Одлуку о буџету града Ваљева за наредну годину, које је поднео одборник у Скупштини града Ваљева Ђорђе Павловић.
Одељење за финансије Градске управе града Ваљева је мишљења да су поднети амандмани Ђорђа Павловића на предлог Одлуке о буџету града Ваљева за наредну годину неприхватљиви, из разлога што је предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину урађен у складу са Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину, којим је дато ограничење у погледу планирања прихода и то такво да је локална власт у обавези да приходе реално планира, тј. потребно је поћи од остварења прихода за три квартала у 2023. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП. С обзиром на то да су приходи буџета града Ваљева за 2024. годину планирани у складу са наведеним Упутством, односно увећани у окиру дозвољеног процента, не постоји основ за њихово даље увећање. Одборници у Скупштини града Ваљева нису прихватили поднете амандмане.

Усвојен је предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама.
Такође, усвојен је предлог Закључка о усвајању Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2024. годину. За финансирање изградње и одржавање објеката комуналне инфраструктуре, Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре за 2024. годину опредељена су укупна средства од 1.233.108.370 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2024. годину.

Одборници су усвојили предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока између коридора железничке пруге у Улици Мирка Обрадовића у просторној целини „Колубара“. Циљ израде Плана је да се постигне квалитетна и јасна урбанистича уређеност простора и примене све мере које ће произаћи из планског решења и тиме се јасније утврди и заштита животне средине од утицаја обављања планираних делатности.
Предмет Плана је дефинисање и утврђивање намене земљишта (површина јавних и осталих намена), као и правила уређења и грађења, уз преиспитивање регулационог појаса Улице Мирка Обрадовића сагласно изведеном стању ове улице и уз преиспитивање правила грађења (индекс заузетости, максимална висина објекта и др.), а све у циљу издавање локацијских услова, одговарајућих дозвола и услова надлежних имаоца јавних овлашћења и институција, ради реализације изградње планираних пословних, производних и складишних објеката (укључујући и високорегална складишта).
Усвојен је предлог Закључка о исправци техничких грешака у изменама и допунама Плана генералне регулације „Колубара“ – друга измена.

Усвојен је предлог Кадровског плана за 2024. годину у Градској управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општине Осечина и Служби интерне ревизије града Ваљева. Разлог за доношење Кадровског плана садржан је у потреби планирања броја запослених у 2024. години, у складу са законом и подзаконским актима који регулишу област радних односа у јединици локалне самоуправе.

Усвојен је предлог Прве измене програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2023. годину, као и предлог Одлуке о обављању послова спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја.

Скупштина града Ваљева усвојила је предлоге решења о давању сагласности на Трећу измену и допуну програма пословања ЈКП-а „Водовод“, „Видрак“ и „Топлана“ за 2023. годину.

Усвојени су извештаји о реализацији програма пословања ЈКП-а „ Топлана“, „Водовод“, „Видрак“, „Полет“ и ЈП за управаљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ за период од 1.1.2023 – 30.9.2023. године, као и Правилник о раду ЈП за управаљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“.

На данашњој седници Скупштине града Ваљева усвојен је предлог Решења о именовању директора ЈКП „Видрак“ Ваљево. За директора овог предузећа именован је Драгутин Кузмановић, дипломирани инжењер шумарства из Ваљева, на период од четири године.

Усвојен је предлог Одлуке о усвајању Стратегије социјалне заштите града Ваљева 2023 – 2028. године.
Основни задати циљеви Стратегије су: унапређење квалитета постојећих и развој нових права и услуга социјалне заштите, побољшање социјалне инклузије друштвено осетљивих група, учешће корисника у доношењу одлука у социјалној заштити и развијање интерсекторске сарадње у повећању ефикасности и делотворности социјалне заштите (социјална заштита, ОЦД-пружаоци услуга социјалне заштите, образовне и здравствене установе, локална самоуправа). Стратегија социјалне заштите града Ваљева истовремено представља неопходну стратешку основу за припрему развојних пројеката у области социјалне заштите.

Усвојен је предлог Одлуке о измени Локалног акционог плана за образовање Рома и Ромкиња, предлог Одлуке о измени ЛАП-а за унапређење становања Рома и Ромкиња, предлог Одлуке о измени ЛАП-а за запошљавање Рома и Ромкиња, као и измена Локалног акционог плана за здравствену заштиту Рома и Ромкиња, а све за период 2019-2023. године.

Одборници су усвојили одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Ваљева. Разлог за доношење ове одлуке је усаглашавање са Законом о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара који је ступио на снагу 4.новембра 2024. године. Да би се важећа одлука усагласила са Законом, потребно је извршити прецизирања појединих одредаба одлуке и усаглашавање појединих одредаба Одлуке са Законом. Све то треба да допринесе уједначној примени Одлуке и већој правној сигурности.