На данашњој 106. седници Градског већа прихваћена је Одлука о буџету града Ваљева за 2024. годину.

Одлуком о буџету града Ваљева за 2024. годину планирани су приходи и примања са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година у износу од 5.237.566.000 динара и 127.125.000 динара прихода из осталих извора, што укупно износи 5.364.691.000 динара укупних јавних средстава.
Средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, трансфера и других прихода и примања утврђених законом.

Највећи део прихода планиран је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 3.036.410.000 динара. Ова група прихода спада у групу прихода од уступљених пореза чија расподела је регулисана Законом о финансирању локалне самоуправе.
Одлуком о буџету града Ваљева за 2024. годину планирани су расходи и издаци из средстава буџета града у износу од 5.237.566.000 динара, као и 127.125.000 динара расхода и издатака из других извора, што укупно износи 5.364.691.000 динара.

Утврђен је предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама.

Прихваћен је предлог Закључка о усвајању Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2024. годину. За финансирање изградње и одржавање објеката комуналне инфраструктуре, Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре за 2024. годину опредељена су укупна средства од 1.233.108.370 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2024. годину.

Прихваћен је предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока између коридора железничке пруге у Улици Мирка Обрадовића у просторној целини „Колубара“. Циљ израде Плана је да се постигне квалитетна и јасна урбанистича уређеност простора и примене све мере које ће произаћи из планског решења и тиме се јасније утврди и заштита животне средине од утицаја обављања планираних делатности.
Предмет Плана је дефинисање и утврђивање намене земљишта (површина јавних и осталих намена), као и правила уређења и грађења, уз преиспитивање регулационог појаса Улице Мирка Обрадовића сагласно изведеном стању ове улице и уз преиспитивање правила грађења (индекс заузетости, максимална висина објекта и др.), а све у циљу издавање локацијских услова, одговарајућих дозвола и услова надлежних имаоца јавних овлашћења и институција, ради реализације изградње планираних пословних, производних и складишних објеката (укључујући и високорегална складишта).

Прихваћен је предлог Закључка о исправци техничких грешака у изменама и допунама Плана генералне регулације „Колубара“ – друга измена.

Утврђен је предлог Кадровског плана за 2024. годину у Градској управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општине Осечина и Служби интерне ревизије града Ваљева. Разлог за доношење Кадровског плана садржан је у потреби планирања броја запослених у 2024. години, у складу са законом и подзаконским актима који регулишу област радних односа у јединици локалне самоуправе.

Утврђен је предлог Прве измене програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2023. годину, као и предлог Одлуке о обављању послова спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја.

Чланови Градског већа прихватили су предлог решења о давању сагласности на Трећу измену и допуну програма пословања ЈКП-а „Водовод“, „Видрак“ и „Топлана“ за 2023. годину.

Утврђен је предлог закључка о прихватању извештаја о реализацији програма пословања ЈКП-а „ Топлана“, „Водовод“, „Видрак“, „Полет“ и ЈП за управаљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ за период од 1.1.2023 – 30.9.2023. године, а дата је и сагласност на предлог Правилника о раду ЈП за управаљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“.

На данашњој седници Градског већа прихваћен је предлог Решења о именовању директора ЈКП „Видрак“ Ваљево. За директора овог предузећа именован је Драгутин Кузмановић, дипломирани инжењер шумарства из Ваљева, на период од четири године.

Прихваћен је предлог Одлуке о усвајању Стратегије социјалне заштите града Ваљева 2023 – 2028. године.
Основни задати циљеви Стратегије су: унапређење квалитета постојећих и развој нових права и услуга социјалне заштите, побољшање социјалне инклузије друштвено осетљивих група, учешће корисника у доношењу одлука у социјалној заштити и развијање интерсекторске сарадње у повећању ефикасности и делотворности социјалне заштите (социјална заштита, ОЦД-пружаоци услуга социјалне заштите, образовне и здравствене установе, локална самоуправа). Стратегија социјалне заштите града Ваљева истовремено представља неопходну стратешку основу за припрему развојних пројеката у области социјалне заштите.

Утврђен је предлог Одлуке о измени Локалног акционог плана за образовање Рома и Ромкиња, предлог Одлуке о измени ЛАП-а за унапређење становања Рома и Ромкиња, предлог Одлуке о измени ЛАП-а за запошљавање Рома и Ромкиња, као и измена Локалног акционог плана за здравствену заштиту Рома и Ромкиња, а све за период 2019-2023. године.

Разматран је и прихваћен предлог Закључка о начину измирења неизмирених обавеза ЗУ Апотека „Ваљево“ Ваљево.