На данашњој 99. седници Градског већа, прихваћен је Извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар – септембар 2023. године, као и предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – трећи ребаланс.

По спроведеним решењима планирани приходи, примања и пренета неутрошена средства по деветомесечном извештају износe 5.116.675.649,12 динара и 151.686.602,69 динара прихода из осталих извора, што укупно износи 5.268.362.251,81 динара укупних јавних средстава.
На дан 30. септембра 2023. године, приходи, примања и пренета неутрошена средства буџета износе 3.556.601.784,12 динара и остварени су са 69,51% у односу на план, док су приходи, примања и пренета неутрошена средства из осталих извора реализовани у износу од 121.068.879,69 динара, односно 79,81% у односу на план.

Расходи и издаци из средстава буџета су реализовани у износу од 3.420.932.131,51 динара и реализовани су са 66,86% у односу на план, док су расходи који се финансирају из осталих извора реализовани у износу од 75.358.117,89 динара, односно са 49,68% у односу на план.
Стање средстава на рачуну извршења буџета на дан 30. септембра текуће године износило је 124.748.037,54 динара.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – трећи ребаланс, планирани су приходи и примања и пренета неутрошена средства у износу од 5.269.285.000,00 динара средстава буџета града и 144.494.602,89 динара средстава из осталих извора буџетских корисника, тако да укупно планирана јавна средства износе 5.413.779.602,89 динара. Ребалансом планирана средства буџета града су повећана за 149.135.914,01 динара, односно за 2,91%, док су средства из осталих извора смањена за 7.191.999,80 динара, односно за 4,74%.

Пренета неутрошена средства буџета града из ранијих година износе 255.599.156,73 динара, a пренета неутрошена средства из ранијих година из осталих извора, износе 22.479.295,09 динара.
Овим ребалансом је обухваћена корекција планираних прихода у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему којим је регулисано да, у случају да виши орган власти определи нижем нивоу власти наменска средства, локални орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање издатака и по овом основу, буџет града Ваљева је увећан за укупно 71.345.085,99 динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – трећим ребалансом расходи и издаци из средстава буџета града планирани су у износу од 5.269.285.000,00 динара, као и 144.494.602,89 динара расхода и издатака из других извора.

Чланови Градског већа утврдили су Закључак о усвајању Треће измене Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2023. годину. За финансирање изградње и одржавања објеката комуналне инфраструкуре, овом изменом опредељена су укупна средства од 1.468.302.176 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину.

Прихваћен је предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду „Агроразвоја – ваљевске долине“ за 2022. годину, као и Извештај о спроведеним мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2022. години.
Дата је саласност на Другу измену и допуну програма коришћења субвенција ЈКП „Полет“ Ваљево из буџета града Ваљева за 2023. годину, као и сагласност на Одлуку о кредитном задужењу ЈКП „Топлана“ Ваљево.

Утврђен је предлог Одлуке о радном времену Апотекарске установе Ваљево. Радно време по овој одлуци је радним данима у времену од 7 до 20 часова и суботом од 8 до 17 часова.

Утврђен је предлог Одлуке о отуђењу грађевинског зељишта непосредном погодбом кат.парцеле број 18769 КО Ваљево, предлог Одлуке о отуђењу градског грађевинског земљишта непосредном погодбом кат.парцеле број 708/29 КО Дивчибаре, као и предлог Одлуке о отуђењу сувласниког удела непосредном погодбом.

Разматран је предлог Закључка о прихватању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Ваљево за период од 1.1.2023 – 30.6.2023. године.

Одбијене су две жалбе изјављене на решења Градске управе града Ваљева, а дате су и сагласности на четири Одлуке Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица.

На данашњој седници прихваћено је Решење о давању сагласности на коначни нацрт Јавног уговора о јавно – приватном партнерству за реконструкцију, замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Ваљева.