Одборници у Скупштини града Ваљева су на данашњој 35. седници усвојили трећи ребаланс буџета града Ваљева за 2023. годину.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – трећи ребаланс, укупна јавна средства планирана су у износу од 5.269.285.000,00 динара.

„Текући приходи планирани су у износу од 4.729, 9 милиона, односно за 136 милиона су увећани у односу на претходни план. Порез на доходак, добит и капиталне добитке износи 2.738, 2 милиона, што је за 117 милиона више у односу на планирани износ. Порез на имовину износи 642 милиона, односно увећан је за 2 милиона динара. Укупна јавна средства на расходној страни су планирана у износу од 5.413.779.602,89 динара.
Приликом планирања расхода, извршена је анализа програмског дела и реализације свих програмских активности, као и анализа свих закључених уговора и преузетих обавеза и искључене су све активности које из објективних разлога не могу бити реализоване до краја године“, навео је у свом образложењу Жељко Табашевић, руководилац Одељења за финансије.

За Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, планиран је износ од укупно 5.600.000,00 динара, што је за 2,6 милиона мање у односу на претходни план.
Програм 2 – Комуналне делатности, планирано је укупно 510.344.594, 79 динара, односно мање за 23 милиона у односу на раније планиран износ.
Програм 3 – Локални економски развој, планиран је износ од 313.334.826,92 динара, што је за 1 милион мање у односу на претходни план.
Програм 4 – Развој туризма, планиран је у укупном износу од 63.436.009,00 динара, односно за 4 милиона мање него у претходном плану.
Расходи за Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој су остали непромењени и износе 123.546.400,00 динара.
За Програм 6 – Заштита животне средине, расходи су увећани за 1 милион у односу на претходно планирани и износе 259.707.615,58 динара.
Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, планиран је у износу од 790.071.476,00 динара, што је за 8 милиона динара више него у претходном плану.
Програм 8 – Предшколско васпитање, планиран је износ од 952.614.607,62 динара, што је за 126 милиона више него у претходној одлуци.
Програм 9 – Основно образовање, планирани су у укупном износу од 233.517.330,00 динара, односно мањи су за 18 милиона у односу на претходни план.
Програм 10 – Средње образовање су умањени за 3 милиона динара и износе 119.067.300,00 динара.
За Програм 11 – Социјална и дечја заштита, планирани су расходи у укупном износу од 326.208.176,28 динара и већи су за 47 милиона у односу на претходно планиране.
Програм 12 – Здравствена заштита, планиран је у укупном износу од 38.200.000,00 динара, однoсно умањен за 1 милион.
Расходи и издаци за Програм 13 – Развој културе и информисања, увећани су за 53 милиона динара и износе 358.428.964,73 динара.
За Програм 14 – Развој спорта и омладине, расходи су планирани у већем износу за 17 милиона и износе 293.165.838,00 динара.
Расходи за Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планирани су у укупном износу од 873.413.548,91 динара, односно већи су за 53 милиона у односу на претходно планирани износ.
Расходи за Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, остали су непромењени и износе 56.954.000,00 динара.
За Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планирани расходи су умањени за 2 милиона и износе 96.168.915,06 динара.