Комисија за реализацију мера енергетске санације, донела је одлуку да распише Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима, у спровођењу мера енергетске санације уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничких инсталација и система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Ваљева за 2022. годину.

„Предмет финансирања обухвата набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе. То подразумева уградњу двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, који су у складу са законом неопходни при прикључењу на дистрибутивни систем.

Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а максимално може бити 6 киловата. Домаћинства у складу са техничким могућностима и издатим дозволама или сагласностима електродистрибутивног система могу уградити и више или мање од 6 киловата, али Министарство за енергетику и Град субвенционишу до 6 киловата. То подразумева да ако домаћинство или грађанин жели да угради мање од 6 киловата, рецимо 4, субвенционисање се врши тако што се број киловата помножи са 70.000, односно 70.000 по киловату су финансијска средства која се издвајају за ову меру“, поручио је Виктор Мићић, председник Комисије за релаизацију мера енергетске санације.

Што се тиче друге мере, унапређења термотехничких система зграда путем замене система ефикаснијим, ту се ради о уградњи електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће и опремање система грејања за унапређење за регулацију и мерење предате количине топлоте у објекту.

„Ту се врши уградња калориметара, делитеља топлоте, термостатских вентила, то је усмерено на станове и зграде који су већ прикључени на централно грејање“, објаснио је Мићић и додао да је за ове две мере предвиђено 20 милиона динара.

„За прву меру уградњу соларих панела и пратећих инсталација је опредељено 15 милиона, док за другу меру, за уградњу калориметара, делитеља топлоте и термостатских вентила и цирукулационих пумпи, опредељено је 5 милиона динара“, рекао је Виктор Мићић.

За све додатне информације и обавештења у вези јавног позива, грађани могу позвати на број телефона: 014/294 – 790.
Конкурсна документација може се преузети на интернет страници града Ваљева: www.valjevo.rs или лично на шалтерима 11 и 12 у приземљу Градске управе, као и на пулту за информације.
Рок за достављање пријава је 24. новембар 2022. године.