На данашњој 34. седници Градског већа утврђен је предлог решења о давању сагласности на измену и допуну програма пословања ЈКП „Водовод“ Ваљево за 2021. годину, као и предлог закључка о прихватању извештаја о реализацији програма пословања за период од 01.01.2021 – 31.03.2021. године следећих предузећа: ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ , ЈКП „Топлана“, ЈКП „Видрак“ и ЈКП „Полет“.

Утврђен је предлог Плана детаљне регулације за изградњу производног комплекса „Urban – Technics“ д.о.о. Ваљево у делу насељеног места Белошевац. Према планираној намени површина, подручје у граници обухвата Плана се налази у зони равничарско – долинског руралног рејона – пољопривредно земљиште. Планом детаљне регулације је предвиђена промена намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште.

Чланови Градског већа прихватили су предлог Одлуке о преносу права коришћења пословног простора у саставу стамбено – пословне зграде у Прешерновој улици бб у Ваљеву, Здравственој установи Апотека „Ваљево“. Град Ваљево преноси ЗУ Апотека „Ваљево“ право коришћења пословног простора у површини од 48 м2 у саставу стамбено – пословне зграде у Прешерновој улици бб. Наведени пословни простор није неопходан за вршење послова из делокруга органа Града, исти је више пута оглашаван ради отуђења и за његову куповину није било заинтересованих лица, а потребан је ЗУ Апотека „Ваљево“ ради обављања послова из њене делатности.

Утврђен је предлог одлуке о допуни Одлуке о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину града Ваљева.

Прихваћен је Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Циљ спровођења мера је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Ваљева. За суфинансирање унапређења енергетске ефикасности у граду Ваљеву у 2021. години је издвојен износ од 20 милиона динара, од чега је 10 милиона динара определио град Ваљево, а 10 милиона динара Министарство рударства и енергетике. Чланови Градског већа прихватили су решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације, као и Одлуку о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Ваљева. Предмет јавног позива је избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији мера енергетске ефикасности. Пријава за јавни позив се предаје лично на Писарници Градске управе Ваљева, рок за подношење пријаве је 26.7.2021. године. За све информације у вези јавног позива можете се обратити на електронску адресу: [email protected] или на број телефона 014/294-746 и 014/294-784. Детаљније на интернет адреси: https://www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja/

Чланови Градског већа прихватили су предлог програма за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Ваљева за 2021. годину. Овим програмом се утврђују циљеви, мере и активности у оквиру кључних области рада, рокови, финансијска средства и одговорни субјекти за спровођење истих, предвиђени законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Разлози за доношење програма су дефинисање и усмеравање мера и активности ка унапређењу безбедности најугроженијих категорија учесника у саобраћају, као и расподела средстава.

Прихваћен је предлог решења о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате вршиоца дужности начелника Градске управе Ваљева.

Чланови Градског већа су на разматрању имали два предлога решења о давању сагласности на одлуку Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица.