Након усвојеног дневног реда на данашњој седници Скупштине града Ваљева, одборници су констатовали престанак мандата одборника у Скупштини града Ваљева Славици Јевтић.

На седници Скупштине града Ваљева, одржаној 11. марта 2022. године, донета је Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Ваљева, којом је констатован  престанак мандата одборнику Станку Терзићу, са изборне листе Ивица Дачић, Социјалистичка партија Србије – Јединствана Србија. С обзиром на наведено, на данашњој седници потврђен је мандат првом наредном кандидату са листе СПС – ЈС Николи Тодоровићу, дипломираном инжењеру организационих наука.

Никола Тодоровић

Одборници су констатовали престанак функције секретара Скупштине града Ваљева Бранке Росић, због подношења оставке, након чега је на место секретара Скупштине града Ваљева постављен Младен Симовић, дипломирани правник.

Младен Симовић

Усвојен је први ребаланс буџета, којим су планирани приходи и расходи и пренета неутрошена средства у износу од 4.237.000.000,00 динара средстава буџета града и 73.561.672,03 динара средстава из осталих извора буџетских корисника. Укупна планирана средства тако ће износити 4.310.561.672,03 динара и у односу на основну одлуку о буџету су увећана за 6,64%. 

Измењена је одлука о доприносу за уређивање грађевинског земљишта. Главна измена се односи на повећање доприноса у Туристичком центру Дивчибаре. Повећане су накнаде за седму зону, стамбене објекте до три јединице и друге објекте са 0,045 на 0,07 и објекте са више од три стамбене јединице на 0,1 коефицијент зоне. 
Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, тако што се основица коју чини просечна цена квадратног метра станова у тој јединици локалне самоуправе, помножи са укупном нето површином објекта који је предмет изградње у квадратним метрима. То се множи са коефицијентима зоне који су наведени у овој одлуци и коефицијентом намене објекта, што представља износ доприноса. Износ доприноса у седмој зони на Дивчибарама преко три стамбене јединице апартманског типа је 4.519 динара. Након измене би била 7.732 динара, са умањењем од 30%. С обзиром да Дивчибарама недостаје инфраструктура и тај се износ максимално умањује зависно од локације, максималним умањењем износ доприноса би износио 3.866 динара.
Одборници су усвојили План комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2022. годину, планиран је износ од 1.103.241.000 динара. 

Бранко Вуковић, руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру

За функционисање јавног осветљења планирано 89.700.000 динара, од чега се највећи део односи на набавку електричне енергије за семафоре и јавну расвету 66 милиона, док су за редовно одржавање јавне расвете, пројектовање и стручни надзор опредељена средства од 23,7 милиона.
За одржавање јавних зелених површина планирано је 28 милиона, за одржавање чистоће на површинама јавне намене 59 милиона, за управљање и снабдевање водом за пиће 66 милиона. Од тог износа је за реконструкцију градске водоводне мреже планирано 27,9 милиона, 5 милиона за изградњу водоводне мреже у Жабарима, 7,5 милиона за другу фазу изградње водоводне мреже у Жабарима и 15 милиона за изградњу резервоара и црпне станице у овом селу. Остатак је планиран за редовно одржавање сеоских водовода, црпне станице бушотине изворишта на Дивчибарама и стручни надзор.
У оквиру локалног економског развоја планирао је 78,8 милиона, од чега за изградњу саобраћајнице кроз Привредну зону 35 милиона, 25 милиона за изградњу кружног тока саобраћајнице кроз Привредну зону и остатак на техничке трошкове.
За развој туризма је планирано 1,6 милиона и односи се на одржавање метео станице и пројетовање визиторског центра на реци Градац. За заштиту животне средине планирано је 30,5 милиона и то мнајвише за израду пројекто-техничке документације постројења за прераду отпадних вода и фекалне канализације на Дивчибарама, у износу од 20 милиона. Остатак је планиран за израду кишне и фекалне канализационе мреже 7 милиона, пројектовање ове канализације 3 милиона и стручни надзор 500.000 динара. Путна инфраструктура ће се финансирати са 718.086.000 динара. Ово је део планираних средстава у оквиру овог плана комуналне изградње. 

Одборници у Скупштини града Ваљева усвојили су извештаје о реализацији програма пословања ЈКП – а „Водовод“, „Видрак“, „Топлана“, „Полет“, и ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, за период од 1.1.2021. до 31.12.2021. године.
Усвојен је Закључак Оперативног плана одбране од поплава, за воде другог реда града Ваљева за 2022. годину. Разлог за доношење Оперативног плана је ефикасна одбрана од бујичних токова на водотоковима на територији града Ваљева. Оперативни план садржи критеријуме за проглашење одбране од поплава, имена руководилаца и називе субјекта одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавaња.
Такође, усвојен је Програм коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2022. године. У циљу реализације програма противградне заштите, која је од значаја за безбедност људи и имовине, град Ваљево је за подручје територије града Ваљева определио 3.000.000,00 динара са ПДВ – ом за набавку противградних ракета у Одлуци о буџету за 2022. годину. 

Усвојена је Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Попучке. Обухват планског подручја је територија КО Попучке, укупне површине 1541,53 хектара. Циљ израде плана у складу са смерницама из планског документа ширег подручја је стварање планског основа за издавање локацијских услова, одговарајућих грађевинских дозвола, израду урбанистичко – техничких докумената, издавање услова надлежних предузећа и органа и организација у складу са законом. Овим планом се сагледавају просторне и урбанистичке могућности непосредног ширег окружења, у циљу оптималног коришћења могућности овог простора, односно дефинисање јавног интереса, стварање планске могућности за спровођење регулације траса за инфраструктурне коридоре, у циљу унапређења предметног простора као привредне зоне за изградњу нових садржаја, обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за планирану изградњу, уз максимално очување и побољшање услова животне средине. 

Скупштина града Ваљева усвојила је Одлуку о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Колубара“. Измене и допуне плана односе се на плански обухват површине 17 ха. Наведени плански документ је плански основ за реализацију пројекта изградње, односно завршетка изградње комплекса „Gorenje“, део „Hisense“ групе. На наведеном обухвату у КО Ваљево, у оквиру које је планира изградња – доградња производног погона, налази се постојећи градски фекални колектор, за који је кроз измене и допуне плана потребно планирати нови коридор за измештање истог. Овом изменом би се омогућило даље несметано функционисање градске фекалне канализације, као и даље активности везане за реализацију пројекта изгадње фабрике. Према потреби могуће је додатно измештање и других инфраструктурних мрежа у случају да су у колизији са новим коридором за измештање градских фекалних колектора. Поред наведених активности, изменом и допуном плана би било обухваћено и формирање паркинг простора за потребе фабрике „Gorenje“, дела „Hisense“ групе. Предметном изменом и допуном плана било би обухваћено и измештање постојећег стуба базне станице мобилне телефоније. 

Усвојена је Одлука о одређивању сувласничког удела у кат. парцели 6642 КО Ваљево, врши се деоба заједничке имовине између града Ваљева и ГП „Греда“, чија је укупна површина 1194 м2 и утврђује се сувласнички однос у заједничкој имовини на овој кат. парцели. Сувласнички удео града Ваљева одрђује се у површини од 852 м2, а сувласнички удео ГП „Греда“, одређује се у површини од 342 м2.
Усвојена је Одлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне своје града Ваљева у јавну својину Републике Србије непосредном погодбом са накнадом, као и Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине града Ваљева, као и Одлука о отуђењу реалног удела непосредном погодбом. Град Ваљево отуђује непосредном погодбом, из јавне својине Друштву за производњу, промет и услуге „ЕМCO“ доо Ваљево, свој удео, док се „ЕМCО“ обавезује да за прибављено земљиште у својину исплати граду Ваљеву укупан износ од 2.311.281,00 динара, у року од 30 дана од дана закључења уговора о отуђењу реалног удела.
Одборнци су усвојили Олуку о измени и допуни Одлуке о главном урбанисти града Ваљева.

Усвојен је Локални план акције за децу града Ваљева за период  2022 – 2027. године, који садржи следеће компоненте: смањење сиромашва деце, унапређење образовања и културе деце, унапређење здравља деце, унапређење положаја деце са посебним потребама, заштита деце од злостављања, занемаривања и злоупотребе, положај и права деце без родитељског старања, смањење асоцијалног понашања и информисаност деце и родитеља. Основни циљ израде Локалног плана акције за децу јесте да се дефинишу стратешки циљеви и мере, које би укључиле све сегменте живота деце, допринеле унапређењу њиховог положаја у друштву, као и подизању нивоа свести наше заједнице о стању деце и о њиховим потребама.

Радоица Рстић, председник Обора за имплементацију Локалног плана акције за децу

“ У буџету града Ваљева за ову годину је планирана рекордна сума, у односу на све претходне године, то је износ од 11 милиона динара. Најзначајније  од свега, што смо и најавили прошле године,  а то је да смо обезбедили средства да се од 1. септембра  за све ученике који полазе у први разред основних школа на територији града Ваљева, обезбеде бесплатни уџбеници. Према информацијама које имам, око 800 малишана очекујемо да пође у први разред ове године. Друга значајна ствар у овом Локалном плану акције за децу, то је реализовање школице пливања  у Петници. Сваке године се то организује и по нашој рачуници, преко 2000 деце са територије града Ваљева је прошло ту школицу пливања. Имамо још једну активност веома значајну са којом смо паузирали претходне две године, а то је да о трошку града Ваљева пошаљемо педесеторо деце на летовање. Ми смо то радили већ две године, до сада је прошло стотину деце бесплатно летовање, након чега смо имали  паузу од две године због короне. Ове године су се стекли услови и настављамо са том активношћу. Ово су лепе вести за грађане Ваљева, за све нас, први пут ове године ћемо имати и бесплатне уџбенике, шаљемо педесеторо деце на летовање, организујемо школицу пливања, то су заиста сјајне вести”, поручио је Радоица Рстић, председник Обора за имплементацију Локалног плана акције за децу.

У оквиру кадровских питања усвојени су следећи предлози:

– Предлог решења о именовању Управног одбора Матичне библиотеке “Љубомир Ненадовић” Ваљево;

– Предлог решења о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Туристичке организације Ваљево;

– Предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Модерне галерије Ваљево;

– Предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора  Установе за неговање традиционалне културе “Абрашевић”;

– Предлог решења о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Установе за неговање традиционалне културе “Абрашевић”;

– Предлог решења о разрешењу и именовању председника и члана Надзорног одбора Установе за физичку културу “Валис”;

– Предлог решења о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Здравствене установе “Апотека” Ваљево;

– Предлог решења о разрешењу и именовању председника и члана Надзорног одбора ЈП  за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни “Колубара”;

– предлози решења о образовању савета сталних манифестација  града Ваљева “Сеоске олимпијске игре” и “Летња баскет лига”;

– Предлог решења о образовању Савета за старање о Бранковини и

– предлози решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Ваљевске гимназије, Економске школе, Музичке школе “Живорад Грбић, Прве основне школе, ОШ “Владика Николај Велимировић”, ОШ “Андра Савчић”, ОШ “Нада Пурић”, ОШ “Милош Марковић” Доње Лесковице, и ОШ “Стеван Филиповић”.