На данашњој седници Скупштини града Ваљева, прва тачка дневног реда био је претрес предлога Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Ваљева. Одборници су потврдили мандат Ивани Крсмановић, струковном санитарно – еколошком инжењеру, са изборне листе “Александар Вучић – За нашу децу”.

Усвојенa је Одлукa о изради Плана детаљне регулације за изградњу туристичког комплекса “Каритас Ваљево”, у делу  насељеног места Дивчибаре.

Иницијативу за доношење  одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу туристичког комплекса “Каритас Ваљево” у делу  насељеног места Дивчибаре, поднело је Удружење за област остваривања  – социјално-здравствених и хуманитарних циљева „Каритас Ваљево”, са седиштем у Ваљеву. Израду плана финансирао је подносилац иницијативе за израду планског документа, а обрађивач Плана детаљне регулације за изградњу туристичког комплекса “Каритас Ваљево” у делу  насељеног места Дивчибаре је “АРХИПЛАН” д.о.о Аранђеловац. Просторним планом града Ваљева одређене су смернице за израду урбанистичких планова и спровођење Просторног плана. Прописана је израда Плана детаљне регулације за изградњу и реконструкцију зоне, комплекса или локалитета за индустрију и МПС (мала и средња предузећа), објекат у функцији пољопривредне производње, туризам и куће за одмор, предвиђена је обавеза израде плана детаљне регулације. Објекти туристичке намене могу да се граде у новим зонама туристичке намене у туристичким насељима, насељима са специфичном туристичком функцијом и комплексима утврђеним на основу одговарајућег урбанистичког плана.

У складу са поступком израде планских докумената прописаним законом и правилником носилац израде планског документа Градска управа града Ваљева – Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине организовало је у сарадњи са Комисијом за планове, рани јавни увид у Елаборат који се припрема у почетним фазама израде планског документа. Предмет раног јавног увида јесте Елаборат који се припрема у почетним фазама израде планског документа. Елаборат за рани јавни увид – као основна концептуална планска развојна решења која се односе на услове, могућности и ограничења грађења на појединачним катастарским или грађевинским парцелама садржи текстуални и графички део.

Такође, усвојен је предлог измене и допуне Плана генералне регулације „Колубара“ – друга измена.

Одлуком о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Колубара“ – друга измена, предвиђено је да за потребе израде измена и допуна Плана генералне регулације „Колубара“ – друга измена, није потребна израда стратешке процене утицаја плана на животну саредину.

Разлози за измену и допуну плана је што фабрика „Горење“, на овом комплексу планира проширење производног програма у виду изградње нових објеката. У комплексу фабрике „Горење“, налази се постојећи градски фекални колектор, за који је кроз измену и допуну овог ПГР – а планиран нови коридор за његово измештање. Такође, због изградње нових погона фабрике, повећаће се број запослених радника и указала се потреба за простором за формирање паркинга за потребе фабрике, као и измештање постојећег стуба базне станице мобилне телефоније у оквиру комплекса фабрике на другу локацију такође у оквиру фабрике „Горење“.

Наручилац и носилац израде измена и допуна Плана генералне регулације „Колубара“ – друга измена је Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине. Обрађивач израде плана је Саобраћајни институт ЦИП Београд, а измене и допуне ПГР „Колубара“ – друга измена, финансира подносилац иницативе за израду плана,односно „Горење“ доо Ваљево.

На данашњој седници Скупштине града Ваљева, усвојени су програми пословања јавних предузећа, као и установа културе града Ваљева за 2023. годину и то: ЈКП – а „Видрак“, „Полет“, „Топлана“, „Водовод“, ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, Туристичке организације Ваљево, РЕЦ „Еко – Тамнава“ Уб, Центра за социјални рад „Колубара“, Центра за културу, Народног музеја, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Модерне галерије, Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“, Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“, Завода за заштиту спомениика културе, Међуопштинског историјског архива, Установе за физичку културу „Валис“ и програма пословања „Агроразвоја – ваљевске долине“. Такође, усвојен је и годишњи план рада  ПУ “Милица Ножица” за 2022/23. годину.

Усвојена су решења о давању сагласности на програмe коришћења субвенција из буџета града Ваљева ЈКП – а „Видрак“, „Полет“, „Топлана“, „Водовод“, РЕЦ „Еко – Тамнава“ доо Уб и ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ за 2023. годину.

Скупштина града Ваљева усвојила је и годишње програме служби ЈКП „Видрак“ и то за: управљање комуналним отпадом, обављање делатности зоохигијене, јавним паркиралиштима, одржавање чистоће на површинама јавне намене, управљање гробљима и сахрањивању и програм одржавања јавних зелених површина, такође за 2023. годину. Усвојена је и Одлука о цени услуга зоохигијене, као и Одлука о усклађивању оснивачког акта истог предузећа.

Усвојен је предлог решења о давању сагласности на програм обављања димничарских услуга за 2023. годину ЈКП „Топлана“ Ваљево, као и Одлука о одређивању цене димничарских услуга.

Одборници су усвојили и предлог решења о давању сагласности на програм управљања и одржавања сеоских водовода ЈКП „Водовод“ у 2023. години.

Одборници су на данашњој седници Скупштине града Ваљева усвојили  предлог друге измене програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ваљево за 2022. годину, предлог Одлуке о обављању послова спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину, као и предлог решења о давању сагласности на Одлуку о ценама производа шумарства „Агроразвој – ваљевске долине“.

За директора ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“,  именован је Иван Бељић, мастер пословни информатичар из Ваљева, на период од четири године.

У оквиру кадровских питања, усвојен је предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Апотеке “Ваљево”. За вршиоца дужности директора, именован је дипл. фармацеут Војислав Степановић, досадашњи директор Установе.

Такође, усвојен је предлог решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈКП “Полет” Ваљево, предлог решења о разрешењу члана Управног одбора Међуопштинског историјског архива, претрес предлога решења о именовању Комисије за доделу награде града Ваљева, претрес предлога решења о разрешењу и именовању председника и члана Комисије за кадровска и административна питања и радне односе, претрес предлога решења о разрешењу и именовању члана Комисије за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, претрес предлога решења о измени решења о образовању градског Штаба за ванредне ситуације за територију града Ваљева, претрес предлога о измени решења о образовању Комисије за одређивање назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места, претрес предлога решења о измени решења о образовању локалног Савета за запошљавање града Ваљева, претрес предлога решења о измени решења о именовању Савета за безбедност града Ваљева, претрес предлога решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора “Милован Глишић” Ваљевска Каменица и претрес предлога решења о разрешењу члана Школског одбора Ваљевске гимназије.