Данас је одржана 31. седница Скупштине града Ваљева, на којој је усвојена Одлука о додели награде града Ваљева за 2022. годину, која се додељује 20. марта, поводом Дана града.

Усвојена је Одлука о приступању изради Плана развоја града Ваљева за период од 2023. до 2033. године. Циљ израде Плана је дефинисање визије развоја града Ваљева, приоритета, циљева и мера/активности које покривају све кључне аспекте унапређење квалитета живота грађана, подстицање убрзаног економског развоја, убрзање и олакшавање системских промена кроз социјалне иновације, стварање угљенично-неутралног друштва, тежњу ка одрживом планском и рационалном коришћењу природних ресурса и простора, уз очување природног и културног наслеђа, обезбеђење социјалног напретка и смањење сиромаштва, пружање квалитетног образовања, здравствене заштите, социјалне и територијалне кохезије у сигурном друштву, поштовање различитости пружајући основна права, укључујући право и једнаке могућности за све, кроз транспарентан процес, анализу постојећег стања и дијалог свих заинтересованих страна.

Одборници су усвојили извештаје о реализацији програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, као и ЈКП-а „Водовод“, „Топлана“, „Видрак“ и „Полет, за период од 1.1.2022. године до 31.12.2022. године.

Такође, усвојена је Одлука о управљању пијацама. Овом одлуком се уређују услови и начин обављања комуналне делатности управљања пијацама и пружања услуга на њима на територији града Ваљева, врсте, назив и локације пијаца, опремање, одржавање, начин издавања пијачног простора, радно време, услови и начин обављања промета робе, обавезе продавца, мере забране и условима под којима се може ускратити пружање пијачних услуга, права и обавезе вршиоца комуналне делатности и корисника услуга, права и обавезе вршиоца комуналне делатности, начин обезбеђивања континуитета у обављању делатности и обавезе вршиоца делатности у случају планираних и непланираних прекида у пружању услуге, надзор и друга питања од значаја за обављање ове комуналне делатности. Делатност управљања пијацама на територији града Ваљева обавља ЈКП „Полет“, које је дужно да испуњава услове у погледу стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета који су потребни за обављање комуналне делатности управљања пијацама, прописане Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности.

Усвојена је Одлука о облицима и начину остваривања сарадње Одељења комуналне милиције и Одељења за инспекцијске послове Градске управе Ваљева, као и Одлука о облицима и начину сарадње Одељења комуналне милиције Градске управе Ваљева са овлашћеним организацијама и вршиоцима делатности.

Усвојен је предлог Програма организовања такси превоза на територији града Ваљева за период 2023 – 2027. година. У оквиру планираних потреба града Ваљева за такси превозом, утврђен је оптималан број од 360 такси возила и 17 локација такси стајалишта са 85 такси места одређених од стране Градске управе Ваљева, одељења надлежног за послове техничке регулације саобраћаја.

Одборници су усвојили одлуку о изменама и допунама Одлуке о поверавању послова на изградњи бициклистичког парка у насељеном месту Дивчибаре, а дата је сагласност и усвојена Одлука о изменама статута Међуопштинског историјског архива Ваљево.
Усвојен је предлог Одлуке о додели новчане помоћи код отклањања, односно ублажавања последица проузрокованих пожаром на породичним стамбеним објектима на територији града Ваљева, као и предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити у граду Ваљеву.