На данашњој 34. седници седници Скупштине града Ваљева, усвојен је Извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар – јун 2023. године.

Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину, планирани су укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из претходне године у износу од 4.899.291.055, 97 динара, а остварени су у износу од 2.575.314.928, 49 динара, са процентом остварења 52,57 %. Текући приходи и примања из буџета града реализовани су у износу од 2.227.494.210, 76 динара. Највећи део прихода и примања буџета града остварен је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 1.221.446.348, 47 динара. Укупно извршени расходи и издаци износе 2.154.672.159, 27 динара, од тога из буџета града у износу од 2.107.358.320, 33 динара, док су расходи и издаци из осталих извора корисника буџета града реализовани у износу од 47.313.838, 94 динара.

Усвојен је Извештај о раду Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина за 2021. годину, као и Извештај о раду Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општине Осечина за 2022. годину.

Одборници су усвојили извештаје о раду ЈП за управљање и коришћење Регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ и ЈКП-а „Водовод“, „Топлана“, „Видрак“ и „Полет“ за 2022. годину, као и извештај о раду Туристичке организације Ваљево за период од јануара до децембра 2022. године. Такође, дате су сагласности на одлуке о расподели добити ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ и ЈКП – а „Водовод“, „Топлана“ и „Видрак“ за 2022. годину, а дата је и сагласност на Одлуку о начину покрића губитка ЈКП „Полет“ за 2022. годину.

Усвојен је Извештај о раду на пословима управљања и одржавања сеоских водовода „Кукаљ“, „Прскавац“, „Горња Грабовица“, „Жабари“, „Ваљевска Каменица“ и „Ставе“ за 2022. годину ЈКП „Водовод“ Ваљево, као и извештаји о реализацији програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ и ЈКП-а „Водовод“, „Топлана“, „Видрак“ и „Полет“ за период од 1.1.2023. до 30.6.2023. године.

На данашњој 34. седници Скупштине града Ваљева, дата је сагласност на Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП „Водовод“ за 2023. годину, као и на Измену и допуну Програма коришћења субвенција истог предузећа за 2023. годину.

Разлози за доношење Друге измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ за 2023. годину јесу измена финансијског плана, плана инвестиција и плана коришћења субвенција због усаглашавања са Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину. Укупни приходи су повећани са планираних 644.482.626 динара, на износ од 646.282.626 динара. У структури прихода, овом изменом програма планирани су приходи од активирања учинака и роба у износу од 1.800.000 динара. Овом изменом програма, а на основу показатеља финанијског плана, планирана је нето добит од 2.432.000 динара. У 2023. години првобитним планом ЈКП „Водовод“ је планирало инвестициона улагања у висини од 111.252.000,00 динара. Овом изменом и допуном повећана су укупна улагања тако да сада износе 118.052.000,00 динара. Инвестициона улагања су повећана јер су Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину опредељења додатна средства за коришћење капиталне субвенције за пројекат „Реконструкција црпне станице у ППОВ „Горић 1“ за 2023. годину“, у укупном износу од 5.000.000,00 динара без пдв-а. Поред наведеног, у План инвестиција је додата нова инвестиција под називом „Реконструкција водоводне мреже у Улици 17. Пука“, у износу од 1.800.000,00 динара без пдв-а, коју ће ЈКП „Водовод“ финансирати из сопствених средстава.

Kада је реч о разлогу доношења Измена и допуна Програма коришћења субвенција, План коришћења субвенција из буџета града Ваљева повећан је са планираних 19.500.000 динара, за 6.000.000 динара, на износ од 25.500.000 динара, због додатно опредељених средстава капиталне субвенције из буџета града Ваљева за финансирање радова на реконструкцији црпне станице у ППОВ „Горић 1“.

Усвојено је Решење о утврђивању погодности за плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
Испред Епархије ваљевске, Епископ ваљевски Исихије се обратио молбом за утврђање посебних погодности, односно ослобађање плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта за иградњу објекта музеја Светог Николаја Жичког и Охридског у комплексу манастира Светог Владике Николаја у Лелићу. У молби се наводи да је у питању вишеструко значајан пројекат који ће свој одрживи развој пронаћи у чувању и баштини наслеђа Светог Владике Николаја, а који ће представљати својеврсно укрепљење и културно походиште поклоника, како са простора Епархије ваљевске, тако и са других простора. Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине Градске управе Ваљево је одобрило поменуте радове.

Усвојена је Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Видрак“ Ваљево. Пријава на јавни конкурс за избор директора подноси се у року од 30 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“. Конкурс ће бити објављен и у „Службеном гласнику града Ваљева“ и на интернет презентацији града Ваљева.

Усвојен је Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2023. годину. Основни циљ програма је отуђење грађевинског земљишта ради изградње објеката за намену предвиђених урбанистичким плановима, а у обиму који омогућава постојећа инфраструктура или инфраструктура чија је градња планирана.

Усвојена је Одлука о изменама о допунама Плана генералне регулације „Градац“ – прва измена.
Циљ Измена и допуна плана је да се планским решењима у оквиру планираних намена површина смање капацитети у оквиру планираних намена површина и то: смањење површина јавне намене у реалне оквире, преиспитивање локација за јавне површине, садржаје и објекте и стварање услова за одрживо, рационално и одговорно управљање замљиштем и то: локација предшколско образовање – вртић, ПТТ, резервне површине за јавне намене и саобраћајне површине (две пристуне улице и паркинг код вртића).

Такође, одборници су усвојили Одлуку о изради Плана детаљне регулације за изградњу производног комплекса у делу насељеног места Мрчић. Оквирну границу обухвата плана чине кат. парцеле број 253/1 и 253/2 у КО Мрчић, оквирне површине око 1.07.86 хектара, а коначне границе планског подручја ће се дефинисати нацртом плана. У планском подручју, као претежна намена површине биће дефинисана површина за индустрију и производњу, уз листинг могућих намена: производни објекат – за сортирање и прераду отпадне пластике и друго. У планском документу ће се прописати и могуће компатибилне намене (комерцијалне делатности и слично). Носилац израде Плана је Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, обрађивач плана је „Berger group“, а израду плана финансираће подносилац иницијативе за израду плана „Илија коп градња“.

Усвојена је и Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу производног комплекса у делу насељеног места Белошевац. Плански основ за израду плана је Просторни план посебне намене регионалног колубарског система снабдевања водом, Генерални урбанистчки план Ваљева, као и Измене и допуне Генералног урбанистичког плана Ваљева – прва измена. У планском подручју, као претежна намена површина биће дефинисана површина за индустрију и производњу, уз листинг могућих намена: производних објеката – бетонска база, асфалтна база капацитета 150 т/х и друго. У планском документу ће се прописати и могуће компатибилне намене (комерцијалне делатности и слично ). Носилац израде Плана је Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, обрађивач „Архиплан“, а израду плана ће финансирати подносилац иницијативе „Компресор инг“.

Одборници су усвојили Одлуку о отуђењу из јавне својине Акција у власништву града Ваљева. Разлог за доношење ове одлуке садржан је у потреби покретања поступка за отуђење из јавне својине акција које Град поседује по основу конверзије потраживања у основи капитал акционарских друштава. Наиме, анализом вредности акција које Град има у власништву дошло се до закучка да није оправдано да се акције воде у пословним књигама града, пасивно, односно да се чувају ако не доносе никакве приходе, већ супротно, губе вредност, имајући у виду да је власнички удео града занемарљив у односу на укупан капитал акционарскх друштава. У циљу реализације ове одлуке, утуђују се из јавне својине акције у власништву града Ваљева код следећих акционарских друштава: „Ласта“ Београд, уписане у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности и ГП „Мостоградња“ Београд у стечају, а уписане у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, Београд.

Одборници су дали сагласност на статут Апотекарске установе Ваљево и усвојили одлуку о измени Одлуке о одређивању назива улица и других делова насељеног места Ваљево.

Одборници су разматрали приговор Апотекарске установе „Бену“, на Одлуку о давању у закуп пословног простора.

У оквиру кадровских питања, нашао се предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Медицинске школе „Др Миша Пантић“ Ваљево, претрес предлога Решења о именовању Савета сталне манифестације града Ваљева – Фестивал дуван чварака, претрес предлога Решења о именовању Савета сталне манифестације града Ваљева Меморијална трка „Генерал Ђукић“, претрес предлога решења о измени Решења о образовању градског Штаба за ванредне ситуације за територију града Ваљева, претрес предлога Решења о разрешењу и именовању овлашћеног представника у Скупштину Привредног друштва Регионални центар за управљање отпадом „Еко Тамнава“ Уб, претрес предлога Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Милица Ножица“ Ваљево, претрес предлога Решења о разрешењу члана Управног одбора Међуопштинског историјског архива Ваљево, претрес предлога одлуке о измени Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова градске изборне Комисије за спровођење избора за одборнике Скупштине града Ваљева у сталном саставу и претрес предлога Решења о именовању Савета сталне манифестације града Ваљева Меморијални рукометни турнир „Никола Јевремовић – Гужва“.