На данашњој седници Градског већа утврђен је извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар – јун 2021. године.

По спроведеним решењима планирани приходи, примања и пренета неутрошена средства по шестомесечном извештају износе 3.554.345.906,55 динара и 80.967.333,48 динара прихода из осталих извора, што укупно износи 3.635.313.240,03 укупних средстава.

На дан 30. јуна приходи, примања и пренета неутрошена средства износе 1.861.423.407,12 динара и остварена су са 52,37 % у односу на план из средстава буџета, док су приходи, примања и пренета неутрошена средства из осталих извора реализована у износу од 52.874.086,59 динара односно 65,31 % у односу на план. Расходи и издаци из средстава буџета су реализовани у износу од 1.324.341.355,98 динара и реализована су са 37,26 % у односу на план, док су средства из осталих извора реализована у износу од 29.037.521,05 динара. Највећи део прихода и примања буџета Града остварен је од пореза на доходак, добит и капиталну добит у износу од 923.243.782,72 динара, што чини 50,30% укупно остварених прихода, примања и пренетих средстава.

Чланови Градског већа прихватили су Закључак о начину измирења неизмирених обавеза Здравствене установе Апотека „Ваљево“ Ваљево. Овим закључком утврђује се начин измирења неизмирених обавеза за расходе за запослене, накнаде за рад Управног одбора и обавезе према добављачима ЗУ Апотека „Ваљево“ Ваљево на дан 30.06.2021. године у износу од 3.050.745, 49 динара, и то за измирење неизмирених обавеза за расходе запослених Апотеке у износу од 2.772.409,34 динара, накнаде за рад Управног одбора у износу од 39.398,74 динара и за обавезе према добављачима у износу од 238.934,41 динара.

На данашњој седници Градског већа дате су сагласности на три Одлуке Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица.