Данас је одржана 47. седница Градског већа, на којој је прихваћен предлог измене и допуне Плана генералне регулације „Привредна зона“ – друга измена.

Измене и допуне ПГР – а – друга измена, односе се на проширење граница обухвата Плана генералне регулације „Привредна зона“, за површину од 34,9 ха у КО Попучке, тако да укупна површина ПГР – а са предметним проширењем износи 264,86 ха. Предложено подручје измене и допуне ПГР – а – друга измена обухвата КО Ваљево у површини од 10,7 ха и део у КО Попучке у површини од 34,9 ха, чиме укупна површина обухвата измене и допуне ПГР – а – друга измена износи 45,6 ха.

Циљ Измене и допуне ПГР – а – друга измена је проширење границе обухвата, којима ће се обухватити део подручја у КО Попучке, ради проширења привредне зоне; стварање неопходних планских услова за проширење привредне зоне, којима се стварају услови за привредни развој града Ваљева; стварање планских основа са правилима уређења и грађења и осталим параметрима за издавање локацијских услова, грађевинских дозвола за реализацију инвестиционих пројеката у циљу привредног развоја града Ваљева; подизање нивоа урбанитета унапређењем инфраструктурне мреже и просторно – физичким обликовањем; разрада смерница и циљева планске документације ширег подручја и утврђивање правила уређења и грађења, као и заштита животне средине.