На 50. седници Градског већа, утврђен је предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину.
Одлуком о буџету града Ваљева за 2022. годину планирани су приходи и примања са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година у износу од 3.967.648.810,00 динара и 64.983.810 динара прихода из осталих извора, штo укупно износи 4.031.983.810 динара укупних јавних средстава. Највећи део прихода планиран је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 2.047.010.000 динара. Ова група прихода спада у групу прихода од уступљених пореза, чија је расподела регулисана Законом о финансирању локалне самоуправе. Такође, чланови Градског већа прихватили су Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину, која је одржана у периоду од 3. до 17. децембра 2021. године.
Утврђена је одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама. Измене су проистекле из потребе усклађивања таксене тарифе локалних комуналних такси са просечном зарадом по запосленом, оствареном у периоду јануар – август године која претходи години за коју се утврђује такса.
Чланови Градског већа прихватили су План комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфаструктуре града Ваљева за 2022. годину. За финансирање изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре за 2022. годину опредељена су средства у износу од 1.144.950.000 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2022. годину.

Прихваћен је Кадровски план за 2022. годину у Градској управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ваљева.
На данашњем разматрању донето је решење о давању сагласности на трећу Измену и допуну Програма пословања ЈКП „Водовод“ Ваљево за 2021. годину, као и на Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП „Полет“ за 2021. годину. Такође, чланови Градског већа прихватили су решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења субвенција ЈКП „Полет“ из буџета града Ваљева за 2021. годину.
Утврђен је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево, за 2021. годину – Друга измена, као и Одлука о обављању послова спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја.
Прихваћено је решење о давању сагласности на Одлуку о ценама производа шумарства „Агроразвој – ваљевске долине“ Ваљево. Одлуком о ценама производа шумарства се утврђују цене основних производа шумарства – дрвних сортимената и цене огревног дрвета и дрвета на пању. Цене су у потпуности преузете од ЈП „Србијашуме“, као најреферентнијег предузећа у овој области.

Чланови Градског већа донели су решење о именовању директора ЈКП „Видрак“ Ваљево. За директора овог предузећа именована је Ксенија Бадем, дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре из Ваљева, на период од четири године.
Прихваћен је Локални акциони план за родну равноправност града Ваљева за период 2022 – 2026. године.
Утврђена је Одлука о усклађивању оснивачког акта ЗУ Апотека „Ваљево“. Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког акта – Одлуке о организовању Апотекарске установе „Ваљево“ у Ваљеву, као Апотеке „Ваљево“ у Ваљеву. Седиште Апотекарске установе је у Ваљеву, у улици Прешернова б.б.
Утврђена је Одлука о оснивању Канцеларије за младе, у оквиру Кабинета градоначелника. Средства за оснивање и почетак рада Канцеларије за младе обезбеђују се у буџету града Ваљева. Канцеларија за младе, као део Кабинета градоначелника је администартивно тело које води бригу о младима на локалном нивоу и спровођењу локалне омладинске политике. Град оснива Канцеларију за младе како би обезбедио услове за активно учешће младих у животу и раду локалне заједнице, али и оснаживање креативног испољавања младих. Канцеларија за младе представља институционални оквир који омогућава континуирану системску бригу о младима.
На данашњој седници прихваћен је Закључак о начину измирења неизмирених обавеза ЗУ Апотека „Ваљево“ Ваљево.