На седници Градског већа која је одржана данас, прихваћен је предлог Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности.
За суфинансирање мера енергетске ефикасности опредељено је 40 милиона динара, од чега је 20 милиона динара определио град Ваљево, а 20 милиона динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности. Овим правилником предвиђене су следеће мере енергетске ефикасности:

 • замена спољних прозора, врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, за породичне куће и станове – удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ – ом по појединачној пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ – ом;
 • постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће – укупан износ средстава подстицаја која се додељује за ову меру представља мањи износ од 5о% од вредности укупне инвестиције са ПДВ – ом, а максимално 210.000,00 динара са ПДВ – ом;
 • постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за стамбене зграде – укупан износ средстава подстицаја која се додељује за ову меру представља мањи износ од 5о% од вредности укупне инвестиције са ПДВ – ом, а максимално 120.000,00 динара са ПДВ – ом;
 • постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће – укупан износ средстава подстицаја која се додељује за ову меру представља мањи износ од 5о% од вредности укупне инвестиције са ПДВ – ом, а максимално 150.000,00 динара са ПДВ – ом;
 • набавка и инсталација котлова на биомасу ( дрвни пелет, брикет, сечка ), грејача простора или замена постојећег грејача простора ( котао или пећ ) ефикаснијим, за породичне куће и станове – удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ – ом по појединачној пријави, а максимално 110.000,00 динара са ПДВ – ом;
 • замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела – радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове ( за ову меру се може конкурисати само заједно са мером за замену постојећег грејача простора ) – удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ – ом по појединачној пријави, а максимално 120.000,00 динара са ПДВ – ом;
 • замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела – радијатора и пратећег прибора за стамбене зграде, уколико је одобрен захтев да се зграда прикључи на даљински систем грејања – удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ – ом по појединачној пријави, а максимално 100.000,00 динара са ПДВ – ом, помножено са борјем станова у пријављеној стамбеној згради;
 • набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система ( грејач простора или комбиновани грејач ) за породичне куће – удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ – ом по појединачној пријави, а максимално 250.000,00 динара са ПДВ – ом;
 • набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде, за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће – укупан износ средстава подстицаја која се додељује за ову меру представља мањи износ од 50% вредности укупне инвестиције са ПДВ – ом, а маскимално 140.000,00 динара са ПДВ – ом.

Корисници средстава су директни корисници,односно привредни субјекти и они су дужни да корисницима испоруче материјале и опрему одговарајућег квалитета и изврше услуге у складу са одредбама уговора у договореним роковима, као и крајњи корисници бесповратних средстава, односно домаћинства и стамбене заједнице.
Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Ваљева.

Такође, донет је Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.
Овим правилником ће се реализовати следеће мере енергетске сфикасности:

 • набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће – укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ – ом, а максимално 420.000,00 динара;
 • унапређење термотехничког система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем:
 1. уградње електронски регуласаних циркулационих пумпи за породичне куће. Удео средстава подстицаја износи 50 % од износа предрачуна за радове и опрему са ПДВ – ом, а максимално 15.000,00 динара са ПДВ – ом по циркулационој пумпи.
 2. опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту ( калориметри, делитељи топлоте, термостатски вентили ) за станове. Удео средстава подстицаја износи 50% од износа предрачуна за радове и опрему са ПДВ – ом, максимално 15.000,00 динара са ПДВ – ом по калориметару, 1.000,00 динара са ПДВ – ом по делитељу топлоте и 1.500,00 динара са ПДВ – ом по термостатском вентилу.

Корисници средстава су такође директни корисници, односно привредни субјекти, као и крајњи корисници средстава – домаћинства и стамбене заједнице.
Донето је Решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације, која ће имати 13 чланова.
Чланови Градског већа прихватили су Одлуку о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе Ваљева. Заменик начелника Градске управе замењује начелника Градске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и градоначелника; обавља и друге послове из надлежности Градске управе по овлашћењу начелника Градске управе.
Јавни конкурс објављује се на интернет презентацији града Ваљева: www.valjevo.rs . Обавештење о јавном конкурсу са адресом интернет презентације града Ваљева биће објављен у дневним новинама „Политика“, а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана оглашавња у дневним новинама „Политика“.
Прихваћено је Решење о образовању конкурсне Комисије за спровођење изборног поступка по расписаном јавном конкурсу за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Ваљева.