На данашњој 73. седници Градског већа, разматрало се о 23 тачке дневног реда, а као прва тачка дневног реда је била Одлука о буџету града Ваљева за 2023. годину.
Одлуку о буџету за наредну годину је образложио руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић, који је нагласио да је у периоду од 4. до 18. новембра спроведен поступак Јавне расправе Нацрта Одлуке о буџету за 2023. годину, а након завршетка, Комисија која је именовaна од стране градоначелника за спровођење јавне расправе је сачинила извештај, на основу кога су извршене одређене корекције на приходној и расходној страни буџета.

Према његовим речима, на приходној страни буџета, укупна јавна средства за наредну годину су повећана за 40 милиона, тако да сада износе износе 4.680.233.000 динара. Највећи део прохода планиран је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 2.383.487.000 динара.

Према Закону о буџетском систему, буџет је програмски и троши се према 17 предвиђених ставки.

Жељко Табашевић, руководилац Одељења за финансије

„Становање, урбанизам и просторно планирање, планиран је износ од 12, 7 милиона; комуналне делатности 545, 6 милиона; локални економски развој 103, 1 милион; развој туризма 59,8 милиона; пољопривреда и рурални развој 122,3 милиона; заштита животне средине 142 милиона; организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре 811, 1 милион; предшколско васпитање 750, 6 милиона; основно образовање 236,1 милион; средње образовање 10,3 ; социјална и дечја заштита 301, 4 милиона; здравствена заштита 34,4 милиона; развој културе 299,1 милион; развој спорта и омладине 297,6 милиона; опште услуге локалне самуоправе 775, 4 милиона; локална самоуправа 55,8 и енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 58,1 милион динара“, образложио је Табашевић.

Градоначелник града Ваљева Лазар Гојковић, додао је да је буџет града Ваљева за наредну годину пре свега реалан, да су испоштовани предлози свих буџетских корисника, као и смернице Министарства финансија.

„У великој мери је ово развојни буџет, јер је предвиђена реализација великог броја пројеката, у циљу стварања што бољих услова за живот грађана, али је истовремено и социјални, јер је планирана пре свега финансијска подршка најосетљивијим категоријама становништва“, рекао је градоначелник Гојковић.

Чланови Градског већа прихватили су Одлуку о просечној цени квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији града Ваљева.
На територији града Ваљева, одлуком Скупштине града Ваљева одређено је пет зона за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима града, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу. Просечна цена квадратног метра непокретности по зонама износи:

  • Станови: прва зона, износ је већи у односу на прошлу годину за 1,83 %; друга зона, дошло је до повећања тржишне цене за 3 %; трећа зона, износ је већи за 2,17 %. У четвртој и петој зони није било промета непокретности па ће основица на порез на имовину бити као и претходне године, односно од 2013. године порез је остао исти.
  • Куће: прва зона, дошло је до повећања тржишне цене за 1,72 %; друга зона, повећање тржишне цене за 3, 04 %; трећа зона, повећање цене за 1,35 %; четврта зона, повећање за 1,23 % и у петој зони, дошло је до повећања тржишне цене за 1,56 %.
  • Пословни простор: Код пословног простора код физичких лица у првој зони, дошло је до повећања цене за 1,78 %. Код правних лица ће доћи до повећања пореза за 1,78 %. У другој зони, код физичких лица дошло је до повећања цене пореза за 2,65 %. Код правних лица ће доћи до повећања за 2,65 %. У трећој зони није било најмање три промета непокретности. Порез остаје исти као и 2022. године, док ће код пословног простора за правна лица доћи до повећања цене за 3.46 %. У четвртој и петој зони није било промета непокретности.
  • Гараже: Код гаража је дошло до повећања тржишне цене непокретности у првој зони за 1,27 %, али ће приликом увтрђивања пореза на имовину порез остати исти, јер се умањује за 1 % по основу амортизације. У другој, трећој, четвртој и петој зони није било најмање три промета непоректности па порез остаје исти.
  • Грађевинско земљиште: Код грађевинског земљишта у првој зони није било промета непоктретности, па се примењује иста основа као и претходне године, а у дугој зони је дошло до повећања цене за 3,46 %. У трећој је дошло до повећања цене за 2,33 %, у четвртој за 0,74 %, док у петој није било најмање три промета непокретности па порез остаје исти.
  • Пољопривредно земљиште – Код пољопривредног земљишта није било промета непокретности за прве две зоне. У трећој зони дошло је до повећања цене за 0,20 %, у четвртој за 3,67 %, у петој за 2,35 %.
  • Шумско земљиште: У прве четири зоне није било најмање три промета непокретности, а у петој зони је утврђена већа тржишна цена за 3, 07 %.

Такође, утврђена је одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама.
Чланови Градског већа, прихватили су План комуналне изградње и одржавања објекта комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2023. годину.
За финансирање изградње и одржавање објеката комуналне ифраструктуре, Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне ифраструктуре за 2022.годину, опредељена су укупна средства од 1.206.800.000 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину. Расходи за програм 2 – Комунална делатност су планирани у износу од 323.300.000 динара; Расходи за Програм 3 – Локални економски развој, планирана су средства у износу од 83.100.000 динара; Расходи за програм 4 – Развој туризма, планирана су средства у износу од 600.000 динара; Расходи за Програм 6 – Заштита животне средине, планиран је износ од 48.200.000 динара; Расходи за Програм 7 – Путна инфраструктура су планирани у износу од 709.100.000 динара, док су расходи за Програм 14 – Развој спорта и омладине, планирана средства у износу од 42.500.000 динара.
Утврђен је Кадровски план за 2023. годину у Градској управи Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општине Осечина, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ваљева.

Утврђено је решење о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Полет“ за 2022. годину, као и сагласност на измене и допуне програма коришћења субвенција истог предузећа из буџета града Ваљева за 2022. годину.
Чланови Градског већа су прихватили извештаје о реализацији програма пословања ЈКП – а „Полет“, „Водовод“, „Топлана“, „Видрак“ и ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског ходросистема Стубо – Ровни „Колубара“ за период од 1.1.2022 – 30.9.2022. године.
Такође, утврђено је решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању процене вредности капитала и имовине ЈКП „Видрак“.
На данашњој седници Градског већа, на разматрању се нашло и решење о давању сагласности на Одлуку о одређивању цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом ЈКП „Топлана“.

Разлог за доношење нових цена испоруке топлотне енергије је повећање уговорене набавне цене природног компримованог гаса за грејну сезону 2022 / 2023. годину од око 48 % у односу на цене из претходне грејне сезоне и значајно већих трошкова за набавку мазута и електричне енергије. Повећање цене за кориснике услуга који цену за испоручену топлотну енергију плаћају по паушалу износи 26,5 %, како за стамбени, тако и за пословни простор, док за кориснике који цену плаћају по потрошњи то повећање износи 37 % за стамбени и пословни простор.

Прихваћено је решење о давању саласности на статут Предшколске установе „Милица Ножица“. Такође, прихваћена је и Одлука о усклађивању оснивачког акта Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ Ваљево.

Утврђена је Одлука о одређивању намене објекта у Улици Војводе Мишића број 21 у Ваљеву и приступању реконструкцији и адаптацији објекта. Град Ваљево је уписан у листу непоретности као носилац јавне својине на пословној згради у овој улици, површине 172 м2, а с обзиром на то да је наведени објекат празан, исти се може користити за потребе органа Града – Градску кућу. Планираном реконструкцијом и адаптацијом, поред просторија за потребе органа Града, формирао би се мултифункционални простор, који би се користио за протоколарне пријеме, састанке на вишем нивоу, градске свечаности, различите културне, образовне и научне и друге садржаје, књижевне вечери, трибине, промоције и сличне намене.

Прихваћено је решење о утврђивању просечне цене закупнине по сату за издавање фискултурних сала у основним школама, које су у својини града Ваљева.

Чланови Већа су разматрали Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, који су поднели пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова за 2022. годину.

Утврђено је решење о образовању Комисије за давање на коришћење јавне и друге површине ради постављања киоска и балон хала спортске намене.

Прихваћен је предлог Закључка о прихватању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач Град Ваљево, за период од 1.1.2022. године до 3.6.2022. године.

Такође, утврђен је предлог Закључка о начину измирења неизмирених обавеза ЗУ Апотека „Ваљево“ Ваљево, а чланови Градског већа су као последњу тачку дневног реда разматрали решење о допуни Решења о одређивању пословног простора политичким странкама.