На данашњој 74. седници Градског већа, разматрани су поднети амандмани Жељка Трифуновића, одборника, на предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину.
У Програму 6 – Заштита животне средине, програмска класификација 0401-0001 ( Управљање заштитом животне средине ), на позицији 52 и економској класификацији 424 – Специјализоване услуге, износ од 2.000.000,00 замењује се износом од 2.500.000,00 динара.

Следећи амандман односио се такође на Програм 6 – Зaштита животне средине, програмска класификација 0401-0002 (Праћење квалитета елемената животне средине) на позицији 54 и економској класификацији 424 – Специјализоване услуге, износ од 5.000.000,00, предлог је да се замени износом од 6.500.000,00 динара. Градско веће није прихватило овај предлог. Трећи амандман се односио на економску класификацију 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, износ од 50.000.000,00 замењује се износом од 48.000.000,00 динара. Градско веће је прихватило делимично амандаман, са предлогом да се 20.000.000,00 замени износом од 19.500.000,00 динара.

Градско веће прихватило је решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП „Топлана“ Ваљево за 2022. годину. Разлози за доношење Друге измене и допуне Програма пословања за 2022. годину је измена у оквиру појединих позиција укупних прихода и расхода и плана инвестиционих улагања предузећа. Укупни приходи увећани су у односу на план за 11% на износ од 654.283.773 динара. Приходи су повећани због примене нових цена за испоруку топлотне енергије из јуна месеца, формираних на основу Методологије за одређивање цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом којом су купци разврстани у две тарифне групе, уместо досадашњих пет тарифних група. Укупни расходи повећани су са планираних 583.163.525 динара, за 134.856.363 динара или 23 %, на износ од 718.019.888 динара по измени програма, првенствено због раста трошкова набавке гаса од 43% у односу на план.

Овом изменом смањен је планирани обим инвестиција, јер је приоритет на реализацији инвестиција које су у директној вези са смањењем аерозагађења и са планираном изградњом гасоводне мреже у граду Ваљеву. Инвестициона улагања су овом изменом програма смањења са планираних 172.460.000 динара на износ од 68.280.000 динара. Из буџета Града финансираће се инвестициона улагања набавке и уградње гасне контејнерске котларнице у Сувоборској улици и пакетних топлотних подстаница у укупном износу од 27.000.000 динара.

Такође, Градско веће је прихватило решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП „Водовод“ за 2022. годину.
Разлози за доношење Друге измене и допуне Програма пословања јесу измене финансијског плана и плана инвестиција. Одлуком Владе Републике Србије о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2022. године, дошло је до повећања износа нето минималне зараде по радном часу са 201,22 динара на 230,00 динара ( раст од 14,3% ). Наведеном Одлуком је утврђено да се нови виши нето износ минималне израде примењује на све исплате зарада, почев од 1. јануара 2023. године, тако да се то исто односи на обрачун и исплату зараде за месец децембар 2022. године, коју ЈКП „Водовод“ исплаћује у јануару 2023. године, тако да је маса зарада (бруто 1) повећана за износ од 1.409.945 динара.

Укупни приходи су повећани за износ од 1.200.000 динара са планираних 594.961.963 динара на износ од 596.161.963 динара због повећања прохода од активирања учинака и роба. Укупни расходи су повећани за износ од 12.294.981 динара са планираних 555.196.963 динара на износ од 567.491.950 динара. У структури расхода повећани су трошкови бруто зарада за 1.409.945 динара, док су накнаде и остала лична примања повећани у износу од 10.867.999 динара за исплату солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених. Овом изменом и допуном за 2022. годину, а на основу показатеља финансијског плана, планирана је нето добит од 28.670.000 динара.