На данашњој 85. седници Градског већа, прихваћени су извештаји о реализацији програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, као и ЈКП-а „Водовод“, „Топлана“, „Видрак“ и „Полет, за период од 1.1.2022. године до 31.12.2022. године.

Такође, утврђен је предог Одлуке о управљању пијацама. Овом одлуком се уређују услови и начин обављања комуналне делатности управљања пијацама и пружања услуга на њима на територији града Ваљева, врсте, назив и локације пијаца, опремање, одржавање, начин издавања пијачног простора, радно време, услови и начин обављања промета робе, обавезе продавца, мере забране и условима под којима се може ускратити пружање пијачних услуга, права и обавезе вршиоца комуналне делатности и корисника услуга, права и обавезе вршиоца комуналне делатности, начин обезбеђивања континуитета у обављању делатности и обавезе вршиоца делатности у случају планираних и непланираних прекида у пружању услуге, надзор и друга питања од значаја за обављање ове комуналне делатности.

Делатност управљања пијацама на територији града Ваљева обавља ЈКП „Полет“, које је дужно да испуњава услове у погледу стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета који су потребни за обављање комуналне делатности управљања пијацама, прописане Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности.

Утврђен је предлог Одлуке о облицима и начину остваривања сарадње Одељења комуналне милиције и Одељења за инспекцијске послове Градске управе Ваљева, као и Одлука о облицима и начину сарадње Одељења комуналне милиције Градске управе Ваљева са овлашћеним организацијама и вршиоцима делатности.

Прихваћен је предлог Програма организовања такси превоза на територији града Ваљева за период 2023 – 2027. година. У оквиру планираних потреба града Ваљева за такси превозом, утврђен је оптималан број од 360 такси возила и 17 локација такси стајалишта са 85 такси места одређених од стране Градске управе Ваљева, одељења надлежног за послове техничке регулације саобраћаја.

Чланови Градског већа прихватили су одлуку о изменама и допунама Одлуке о поверавању послова на изградњи бициклистичког парка у насељеном месту Дивчибаре.

Дата је сагласност на Одлуку о изменама статута Међуопштинског историјског архива Ваљево.

Разматран је предлог Програма за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Ваљева за 2023. годину. Овим програмом, утврђују се циљеви, мере и активности у оквиру кључних области рада, рокови, финансијска средства и одговорни субјекту за спровођење истих, предвиђени законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

Чланови Градског већа, прихватили су предлог решења о поништавању Решења комуналног инспектора Одељења за инпекцијске послове Градске управе града Ваљева, а разматрани су и прихваћени предлози решења о поништавању локацијских услова за изградњу стамбено – пословног објекта у Бирчаниновој улици, о одбацивању приговора републичког инспектора поднетог на урбанистички пројекат за изградњу Музеја Светог Владике Николаја Жичког и Охридског у Лелићу, као и о одбијању жалбе групе грађана изјављене против решења Градске управе, Одељења за урбанизам, саобраћај и заштиту животне средине.