На данашњој 88. седници Градског већа, утврђена је Одлука о давању сагласности и усвајању пројекта јавно – приватног партнерства за реконструкцију, замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Ваљева.

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној дана 31.10.2022. године, донела је Одлуку о покретању поступка реализације јавно – приватног партнерства без елемената концесије за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији града Ваљева, којом је покренут поступак за реализацију наведеног пројекта. На основу овлашћења садржаних у наведеној одлуци, решењем Градског већа града Ваљева, именован је Стручни тим. Предлог овог пројекта достављен је Комисији за јавно – приватно партнерство, која је дала позитивно мишљење да се наведени пројекат може реализовати у форми јавно – приватног партнерства.

Чланови Градског већа прихватили су одлуку о стављању ван снаге Одлуке о усвајању предлога концесионог акта за финансирање, управљање и обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији града Ваљева и општина Осечина и Љиг. На основу наведене одлуке, расписан је Јавни позив, а како до дана означеног за достављање и отварање понуда није пристигла ниједна понуда, предложено је доношење ове одлуке.

Донет је Закључак о усвајању извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за 2022. годину. Разлог за усвајање извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за претходну годину је евидентирање стања система за заштиту и спасавање на територији града Ваљева. Такође, прихваћен је Оперативни план одбране од поплава, за воде II реда града Ваљева за 2023. годину. Разлог за доношење Оперативног плана је ефикасна одбрана од бујичних токова на водотоковима на територији града Ваљева.

На данашњој седници Градског већа утврђен је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ваљево за 2023. годину. За спровођење предложеног Програма средства у износу од 100.000.000,00 динара, планирана су буџетом града Ваљева за 2023. годину, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је претходно дало сагласност на наведени програм.

Такође, прихваћен је Правилник о критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди. Овим правилником се утврђују критеријуми и поступак за доделу и коришћење подстицајних средстава, предвиђени Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ваљево.

Утврђена је Одлука о боји и начину означавања возила и опреми комуналне милиције града Ваљева.

Прихваћена је Одлука о јавном линијском градском и приградском превозу путника. Овом одлуком се уређују услови, организација, начин обављања јавног линијског превоза путника и начин регистрације и овере реда вожње у градском и приградском саобраћају на територији града Ваљева.

Разматрана је одлука о изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији града Ваљева.

Донето је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама статута Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево.

Чланови Градског већа на разматрању су имали и Пословник о раду Градског већа града Ваљева. Успостављање електронског система функционисања Градског већа путем електронске доставе аката, гласања употребом електронског система и чувања тонских записа са интегралним текстовима усвојених аката, условило је потребу усаглашавања Пословника са новим начином организације и рада овог органа.

Прихваћен је Закључак поводом статусне промене припајања ЈКП-а „Полет“ ЈКП-у „Видрак“. Градско веће налази да је уз уважавање разлога за подношење иницијативе Надзорног одбора ЈКП „Полет“ и прихватање исте од стране Надзорног одбора ЈКП „Видрак“, у циљу чињеница везаних за функционисање и обављање комуналних делатности организовањем једног правног субјекта, неопходно сачинити Елаборат о оправданости наведене статусне промене, који ће бити достављен Скупштини града Ваљева, у циљу одлучивања у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

Прихваћена је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач Град Ваљево, за период 1.1.2022 – 31.12.2022. године.

Донето је Решење о утврђивању дозвољеног броја возила за обављање такси превоза на територији града Ваљева. Дозвољен број такси возила на територији града Ваљева износи 360 возила.

Чланови Градског већа прихватили су два решења о поднетим жалбама Градској управи и то једну жалбу о локацијским условима, као и жалбу на резервацију два паркинг места на коловозу у Мишарској улици. Такође, прихваћена су четири решења Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица.