На данашњој 95. седници Градског већа, прихваћен је Извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар – јун 2023. године.

Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину, планирани су укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из претходне године у износу од 4.899.291.055, 97 динара, а остварени су у износу од 2.575.314.928, 49 динара, са процентом остварења 52,57 %. Текући приходи и примања из буџета града реализовани су у износу од 2.227.494.210, 76 динара. Највећи део прихода и примања буџета града остварен је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 1.221.446.348, 47 динара.

Укупно извршени расходи и издаци износе 2.154.672.159, 27 динара, од тога из буџета града у износу од 2.107.358.320, 33 динара, док су расходи и издаци из осталих извора корисника буџета града реализовани у износу од 47.313.838, 94 динара.

Утврђен је Извештај о раду Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина за 2021. годину, као и Извештај о раду Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општине Осечина за 2022. годину.

Чланови Градског већа прихватили су извештаје о раду ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ и ЈКП-а „Водовод“, „Топлана“, „Видрак“ и „Полет“ за 2022. годину, као и извештаје о раду Регионалног центра за управљање отпадом „Еко – Тамнава“ Уб за 2022. годину и Туристичке организације Ваљево за период од јануара до децембра 2022. године.

Такође, утврђени су предлози решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ и ЈКП – а „Водовод“, „Топлана“ и „Видрак“ за 2022. годину, а дата је и сагласност на Одлуку о начину покрића губитка ЈКП „Полет“ за 2022. годину.

Утврђен је предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду на пословима управљања и одржавања сеоских водовода „Кукаљ“, „Прскавац“, „Горња Грабовица“, „Жабари“, „Ваљевска Каменица“ и „Ставе“ за 2022. годину ЈКП „Водовод“ Ваљево.

На данашњој седници Градског већа, разматрани су и прихваћени извештаји о реализацији програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ и ЈКП-а „Водовод“, „Топлана“, „Видрак“ и „Полет“ за период од 1.1.2023. до 30.6.2023. године.

Прихваћен је предлог Решења о утврђивању погодности за плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
Испред Епархије ваљевске, Епископ ваљевски Исихије се обратио молбом за утврђање посебних погодности, односно ослобађање плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта за иградњу објекта музеја Светог Николаја Жичког и Охридског у комплексу манастира Светог Владике Николаја у Лелићу. У молби се наводи да је у питању вишеструко значајан пројекат који ће свој одрживи развој пронаћи у чувању и баштини наслеђа Светог Владике Николаја, а који ће представљати својеврсно укрепљење и културно походиште поклоника, како са простора Епархије ваљевске, тако и са других простора. Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине Градске управе Ваљево је одобрило поменуте радове.

Прихваћен је предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Видрак“ Ваљево. Пријава на јавни конкурс за избор директора подноси се у року од 30 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“. Конкурс ће бити објављен и у „Службеном гласнику града Ваљева“ и на интернет презентацији града Ваљева.

Разматран је предлог Закључка о прихватању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања јавних предузећа, чији је основач Град Ваљево за период од 1.1.2023. до 31.3.2023. године.

Прихваћен је предлог Решења о утврђивању почетне цене за давање на коришћење јавне и друге површине ради постављања балон хале спортске намене.

Прихваћен је предлог Решења о поништавању локацијских услова за изградњу стамбено – пословног објекта апартманског типа на Дивчибарама и предлог Решења о поништавању решења комуналног инспектора Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Ваљева. Разматран је и предлог Решења о одбијању жалбе изјављене на Решење Градске управе града Ваљева – Одељења за друштвене делатности, а која се односи на новчану накнаду за прворођено дете, као и предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед паса луталица.