На данашњој 96. седници Градског већа, утврђен је предлог Решења о давању сагласности на Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП „Водовод“ за 2023. годину, као и Решење о давању саласности на Измену и допуну Програма коришћења субвенција истог предузећа за 2023. годину.

Разлози за доношење Друге измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ за 2023. годину јесу измена финансијског плана, плана инвестиција и плана коришћења субвенција због усаглашавања са Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину. Укупни приходи су повећани са планираних 644.482.626 динара, на износ од 646.282.626 динара. У структури прихода, овом изменом програма планирани су приходи од активирања учинака и роба у износу од 1.800.000 динара. Овом изменом програма, а на основу показатеља финанијског плана, планирана је нето добит од 2.432.000 динара.

У 2023. години првобитним планом ЈКП „Водовод“ је планирало инвестициона улагања у висини од 111.252.000,00 динара. Овом изменом и допуном повећана су укупна улагања тако да сада износе 118.052.000,00 динара. Инвестициона улагања су повећана јер су Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину опредељења додатна средства за коришћење капиталне субвенције за пројекат „Реконструкција црпне станице у ППОВ „Горић 1“ за 2023. годину“, у укупном износу од 5.000.000,00 динара без пдв-а. Поред наведеног, у План инвестиција је додата нова инвестиција под називом „Реконструкција водоводне мреже у Улици 17. Пука“, у износу од 1.800.000,00 динара без пдв-а, коју ће ЈКП „Водовод“ финансирати из сопствених средстава.

Kада је реч о разлогу доношења Измена и допуна Програма коришћења субвенција, План коришћења субвенција из буџета града Ваљева повећан је са планираних 19.500.000 динара, за 6.000.000 динара, на износ од 25.500.000 динара, због додатно опредељених средстава капиталне субвенције из буџета града Ваљева за финансирање радова на реконструкцији црпне станице у ППОВ „Горић 1“.

Прихваћен је Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2023. годину. Основни циљ програма је отуђење грађевинског земљишта ради изградње објеката за намену предвиђених урбанистичким плановима, а у обиму који омогућава постојећа инфраструктура или инфраструктура чија је градња планирана.

Утврђена је Одлука о изменама о допунама Плана генералне регулације „Градац“ – прва измена.
Циљ Измена и допуна плана је да се планским решењима у оквиру планираних намена површина смање капацитети у оквиру планираних намена површина и то: смањење површина јавне намене у реалне оквире, преиспитивање локација за јавне површине, садржаје и објекте и стварање услова за одрживо, рационално и одговорно управљање замљиштем и то: локација предшколско образовање – вртић, ПТТ, резервне површине за јавне намене и саобраћајне површине (две пристуне улице и паркинг код вртића).

Такође, чланови Градског већа прихватили су Одлуку о изради Плана детаљне регулације за изградњу производног комплекса у делу насељеног места Мрчић. Оквирну границу обухвата плана чине кат. парцеле број 253/1 и 253/2 у КО Мрчић, оквирне површине око 1.07.86 хектара, а коначне границе планског подручја ће се дефинисати нацртом плана. У планском подручју, као претежна намена површине биће дефинисана површина за индустрију и производњу, уз листинг могућих намена: производни објекат – за сортирање и прераду отпадне пластике и друго. У планском документу ће се прописати и могуће компатибилне намене (комерцијалне делатности и слично). Носилац израде Плана је Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, обрађивач плана је „Berger group“, а израду плана финансираће подносилац иницијативе за израду плана „Илија коп градња“.

Утврђена је Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу производног комплекса у делу насељеног места Белошевац. Плански основ за израду плана је Просторни план посебне намене регионалног колубарског система снабдевања водом, Генерални урбанистчки план Ваљева, као и Измене и допуне Генералног урбанистичког плана Ваљева – прва измена. У планском подручју, као претежна намена површина биће дефинисана површина за индустрију и производњу, уз листинг могућих намена: производних објеката – бетонска база, асфалтна база капацитета 150 т/х и друго. У планском документу ће се прописати и могуће компатибилне намене (комерцијалне делатности и слично ). Носилац израде Плана је Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, обрађивач „Архиплан“, а израду плана ће финансирати подносилац иницијативе „Компресор инг“.

Прихваћена је Одлука о отуђењу из јавне својине Акција у власништву града Ваљева. Разлог за доношење ове одлуке садржан је у потреби покретања поступка за отуђење из јавне својине акција које Град поседује по основу конверзије потраживања у основи капитал акционарских друштава. Наиме, анализом вредности акција које Град има у власништву дошло се до закучка да није оправдано да се акције воде у пословним књигама града, пасивно, односно да се чувају ако не доносе никакве приходе, већ супротно, губе вредност, имајући у виду да је власнички удео града занемарљив у односу на укупан капитал акционарскх друштава. У циљу реализације ове одлуке, утуђују се из јавне својине акције у власништву града Ваљева код следећих акционарских друштава: „Ласта“ Београд, уписане у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности и ГП „Мостоградња“ Београд у стечају, а уписане у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, Београд.

Циљ доношења ове одлуке садржан је у потреби да се предузму све радње које би довеле до продаје акција, како би се бар део реалних потраживања наплатио, а наплаћена средства уложила у реализацију капиталиних пројеката града Ваљева.