Награда града Ваљева се додељује за дело које представља највредније достигнуће у Ваљеву у областима: привреда, пољопривреда, образовање и васпитање, стваралаштво и постигнућа ученика и студената, наука, иновација и проналазаштво, урбанизам и архитектура, заштита животне средине, медицина и брига о здрављу, социјална заштита и хуманитарни рад, хуманост, уметност и култура, чување и неговање традиције ваљевског краја, информисање и друштвено ангажовање и спорт.

Награда града Ваљева додељује се сваке године поводом прославе Празника града Ваљева – 20. марта.
Награда може бити додељена појединцу, групи за заједничко дело или правном лицу.

Награда се може доделити истом субјекту више пута.
Награду може добити лице које је држављанин Републике Србије и које има пребивалиште на територији града Ваљева или је имало пребивалиште на територији града Ваљева у периоду дужем од 10 година.
Изузетно, награда се може доделити правном или физичком лицу које нема седиште односно пребивалиште на територији града Ваљева, а које је својим радом нарочито допринело развоју или афирмацији града Ваљева у земљи и иностранству.
Награда се додељује за дело или постигнуће које је постало доступно јавности у периоду од 1. јануара до 31. децембра године која претходи години у којој се награда додељује.
Изузетно, награда се може доделити за континуирани рад и укупне резултате рада у области за коју се награда додељује.

Награда се додељује према следећем:
1. у области привреде:
– за рад и резултате рада изузетне вредности коjи доприносе унапређењу и развоју економије и привређивања, кроз производњу и пословање са константним успехом, и то: остваривањем високе стопе раста обима рада и добити, боље искоришћавање пословних капацитета, освајањем и применом нових технологија, увођењем нових програма, производа и услуга, растом извоза и проширењем простора пласмана производа и услуга ван граница Републике Србије и други показатељи који показују успешност производних резултата који су изнад просечних
резултата у граду;

2. у области пољопривреде:
-за изузетан рад и допринос развоју пољопривреде;

3. у области образовања и васпитања:
– за изузетно дело и резултат васпитно – образовног рада или резултат у организацији и развоју школства у целини или у појединим његовим областима, који значајно превазилазе постојеће професионалне стандарде или изузетно доприносе успешности и ефектима образовног и васпитног рада;

4. у области стваралаштво и постигнућа ученика и студената:
– ученицима и студентима до завршетка редовног школовања, за највреднија остварења у научном и уметничком раду, за постигнуте резултате на републичким и међународним такмичењима;

5. у области науке, иновација и проналазаштва:
– за научно остварење, односно рад у друштвено-хуманистичким, техничким и другим наукама, који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове примене, који представља допринос развоју научне области или развоју нових производа, метода или технолошких поступака, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања;
– за проналазак који је заштићен у смислу одредаба Закона о патентима;

6. у области урбанизма и архитектуре:
– за урбанистичко решење или плански акт који је допринео развоју града или за архитектонско
– грађевински или други пројекат објекта по коме је објекат започет, односно завршен у претходној години, а који су препознати као оригинална вредност или достигнуће;

7. у области заштите животне средине:
– за изузетне резултате у заштити или побољшању стања у области заштите животне средине, акције и друга постигнућа у овој области на територији Града;

8. у области медицине и бриге о здрављу:
-за изузетне резултате, акције и постигнућа којима је дат значајан допринос развоју и унапређењу медицине у Граду, унапређењу здравља становништва, превенцији болести и промоцији здравих
стилова живота;

9. у области социјалне заштите и хуманитарног рада:
-за изузетне резултате или акције којима је унапређена заштита и брига о социјално угроженим групама, као и за изванредне хуманитарне акције и подухвате;

10. у области хуманости:
-за изузетне акције и подухвате којима је појединац или група људи мимо својих професионалних обавеза и уз ризик или могућу штету по сопствену безбедност, здравље или имовину помогао другим појединцима или на други начин остварио циљ од значаја за Град;

11. у области уметности и културе:
– за изузетно вредно публиковано или изведено уметничко остварење, као и за изузетне акције или подухвате који нарочито доприносе развоју уметности или културних потреба и навика
грађана;

12. у области чувања и неговања традиције ваљевског краја:
-за изузетне акције или подухвате који превазилазе професионалне обавезе појединца или организације а којима се спасавају од заборава вредни елементи културне баштине ваљевског краја, као што су грађевински објекти, обичаји, занати, уметничка традиција, усмена књижевност и слично;

13. у области информисања и друштвеног ангажовања:
– за серију или више написа, телевизијских или радијских прилога или емисија, публицистичких радова о темама од значаја за политички, културни, привредни и укупни друштвени живот у
граду;
– за изузетна остварења која су друштвено ангажована а која нису дело новинара или која нису превасходно намењена за медијску експлоатацију а којима се покрећу иницијативе, спроводе
акције и слично у областима које су од изузетног значаја за најширу друштвену заједницу;

14. у области спорта:
– за рад или резултат изузетне вредности којим је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта.

У једној години додељује се највише четрнаест награда и то по једна награда за сваку област.
За поједину област не мора се у свакој години доделити награда.
Изузетно, у једној години могу се доделити две награде за једну област.
Поред наведених награда, може се доделити и специјална награда за:
– животно дело: за појединца који је завршио своје професионално ангажовање у одређеној области, а за изузетне укупне вишедеценијске резултате које је постигао и који су од несумњивог
значаја за афирмацију и развој Града;
– хуманитарни рад и бригу о људима: за појединца или организацију који дуги низ година остварују изванредне резултате у области хуманитарног рада, који су унапредили или поставили
нове високе стандарде у овој области;
– афирмацију града: за појединца или организацију који су далеко изнад својих професионалних обавеза и програма својим вишегодишњим ангажовањем допринели промоцији Града и
ваљевског краја, побољшању угледа и препознатљивости Града и ваљевског краја, помогли и реализовали пројекте, програме и активности које доприносе развоју Града.

У једној години додељују се највише две специјалне награде.
Награда се може доделити и потсхумно појединцима за дело или постигнуће које је постало доступно јавности у периоду од 01. јануара до 31. децембра године која претходи години у којој се награда додељује и који су преминули у тој години.

Право предлагања кандидата за награду имају правна и физичка лица.
Предлог се доставља у писаној форми са образложењем и садржи податке о кандидату и делу или резултату, као и назнаку области за коју се кандидат предлаже.
Уз предлог се прилаже документација (примерак публикованог дела, каталога, касете, планови, пројекти, односно одговарајућа документација, ако по природи ствари дело није могуће
доставити; радна биографија кандидата, критике, стручна мишљења), која се након одлучивања о награди не враћа предлагачу.
Предлози за доделу награде града Ваљева достављају се Комисији за доделу награде града Ваљева преко писарнице Градске управе града Ваљева.

Рок за подношење предлога је 16. фебруар 2023. године.
Обавештење о условима за додељивање награде града Ваљева објављено је на сајту града Ваљева www.valjevo.rs .
Одлуку о додељивању награде доноси Скупштина града Ваљева на предлог Комисије за доделу награде града Ваљева.