Награда града Ваљева додељује се сваке године поводом прославе празника града Ваљева, 20. марта. Може бити додељена појединцу, групи за заједничко дело или правном лицу, а може се доделити истом субјекту више пута.

Награду може добити лице које је држављанин Републике Србије и које има пребивалиште на територији града Ваљева или је имало пребивалиште на територији града Ваљева у периоду дужем од 10 година.

Награда града Ваљева се додељује  за дело које представља  највредније достигнуће у Ваљеву у областима: привреде, пољопривреде, образовања и васпитања, стваралаштво и постигнуће ученика и студената, наука, иновација и проналазаштва, урбанизам и архитектура, заштита животне средине, медицина и брига о здрављу, социјална заштита и хуманитарни рад, хуманост, уметност и култура, чување и неговање традиције ваљевског краја, информисање и друштвено ангажовање и спорт.

Награда се додељује  за дело или постигнуће које је постало доступно јавности  у периоду од 1. јануара до 31. децембра године која претходи години у којој се додељује награда.

У једној години додељује се највише 14 награда и то по једна награда за сваку област.

Поред наведених награда, може се доделити и специјална награда за животно дело, хуманитарни рад и брига о људима и за афирмацију града. У једној години додељују се највише две специјалне награде.

Награда се може доделити и постхумно појединцима за дело или постигнуће које је постало доступно јавности у периоду од 1. јануара до 31. децембра године која претходи години у којој се награда додељује и који су преминули у тој години.

Право предлагања кандидата имају правна и физичка лица. Предлог се доставља у писаној форми са образложењем и садржи  податке о кандидату и делу или резултату, као и назнаку области  за коју се кандидат предлаже. Уз предлог се прилаже документација ( пример публикованог дела, каталог, касете, планови, пројекти, односно одговарајућа документација, ако по природи ствари дело није могуће доставити; радна биографија кандидата, критике, стручна мишљења ), која се након одлучивања о награди не враћа предлагачу.

Предлози за доделу награде града Ваљева достављају се Комисији  за доделу награде преко писарнице Градске управе.

Рок за подношење предлога је  19. 02. 2021. године.

Обавештење о условима за додељивање Награде града Ваљева за 2020. годину:

https://valjevo.rs/Dokumenta/GradValjevo/Oglasi_Obavestenja/2020/nagrada_grada_2020.pdf