Данас је одржана 29. седница Градског већа, а на разматрању се нашло 26 тачака.

Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину планирани су укупни приходи и примања са суфицитом из претходне године у износу од 3.506.982.051,47 динара, а остварени су у износу од 3.285.825.426,78 динара. Планирани приходи и примања из буџета су 3.317.455.636,22 динара, а остварени у износу 3.152.718.152,53 динара, док је из осталих извора корисника буџета планирано 189.526.415,25 динара, а остварено 133.106.633,08 динара. Највећи део прихода и примања буџета града остварен је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 1.610.227.482,49 динара.

Утврђена је Одлука о јавном задуживању града Ваљева, где се одобрава задуживање града Ваљева на износ од 85.000.000,00 динара, за финансирање набавке земљишта укупне површине 18,14 хектара због проширивања привредне зоне. Град Ваљево у 2021. години планира проширивање привредне зоне, а укупан обим планираних средстава Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину, није довољан за финансирање свих активности у текућој години. С тога је део недостајућих средстава неопходно обезбедити путем кредитног задужења града на финасијском тржишту. Министарство финансија Републике Србије дало је сагласност за кредитно задужење града Ваљева за финансирање инвестиционих расхода, а планирани период отплате дуга је годину дана.

Чланови Градског већа разматрали су и одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину – први ребаланс. Овом Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину – први ребаланс, планирани су приходи и примања у износу од 3.541.700.000 динара средстава буџета града и 78.968.023,92 средстава из осталих извора буџетских корисника, тако да су укупно планирана јавна средства у износу од 3.620.668.023,92 динара. Ребалансом планирана средства буџета града су повећана за 539.699.644,52 динара, од чега су примања од задуживања повећана за 85.000.000 динара, док су средства из осталих извора буџетских корисника умањена за 19.989.969,72 динара.

Следећа тачка дневног реда била је предлог Закључка о усвајању Прве измене Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2021. годину. За финансирање изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре Првом изменом Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре опредељена су укупна средства од 823.661.187 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину.

На данашњој седници Градског већа разматрани су предлози решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања и то: ЈКП „Полет“, ЈКП „Топлана – Ваљево“, у оквиру чега је и програм обављања димничарских услуга за 2021. годину и сагласност на измене и коришћење субвенција овог предузећа. Затим утврђивање предлога решења о давању сагласности на одлуку о измени и допуни Одлуке о ценама радова за изградњу, одржавање и реконструкцију објекта јавног водовода и канализације ЈКП „Водовод – Ваљево“.

Утврђени су и предлози Закључка о усвајању следећеих извештаја о раду за 2020. годину: Центра за социјални рад „Колубара“,  Центра за културу, Народног музеја, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Модерне галерије, Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“, Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“, Завода за заштиту споменика културе, Међуопштинског историјског архива, Установе за физичку културу „Валис“ и Здравствене установе Апотека „Ваљево“.

Утврђен је предлог Одлуке о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину града Ваљева.  Обједињавањем одређених парцела у комплекс земљишта у јавној својини Града, створили би се услови за формирање јединственог комплекса грађевинског земљишта у складу са Планом генералне регулације „Привредна зона“, а према потребама заинтересованих инвеститора за изградњу привредних објеката и отварање нових радних места.

Чланови Градског већа утврдили су предлог Одлуке о погребној делатности. Овом одлуком прописују се услови и начин обављања погребне делатности на територији града Ваљева, права и обавезе вршиоца комуналне делатности и корисника услуга, као и надзор над спровођењем одлуке.

Разматран је предлог одлуке о измени Одлуке о накнадама за учешће у раду у органима града Ваљева и њиховим телима који је Скупштини града Ваљева поднела одборница града Ваљева проф.др Снежана Ракић. Полазећи од епидемиолошке ситуације, циљева који се желе остварити кроз реализацију буџета града Ваљева, као и става дела одборника Скупштине града Ваљева, предлаже се доношење одлуке којом ће се смањити износ накнаде одборницима за учешће у раду Скупштине града Ваљева, тако да се за одборнике по седници Скупштине накнада смањи са 10.000 динара на 5.000 динара, а накнада за председнике одборничких група смањи са досадашњих 12.000 динара на 5.000 динара.

Утврђен је предлог Закључка о усвајању извештаја о остваривању програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2020. години. Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2020. години планирани су пројекти и активности у укупном износу од 39.331.000,00 динара.

Чланови Градског већа утврдили су Извештај о раду жалбене комисије града Ваљева, као и решење о давању сагласности на Одлуку комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица.