На данашњој седници Градског већа, утврђен је предлог Одлуке о изради измена и допуна Генералног урбанистичког плана Ваљева – прва измена, као и предлог Одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације „Привредна зона“ – друга измена.

Измене и допуне ГУП – а односе се на проширење граница обухвата плана у КО Попучке и обухватају оквирно површину од 35 ха, тако да ће површина ГУП – а са предметним проширењем износити око 2665 ха. Разлози за израду измена и допуна јесу стварање планског основа за реализацију инвестиционих пројеката у циљу привредног развоја града Ваљева.  Разлог за брзу измену ГУП – а Ваљево јесте и формирање грађевинске парцеле за изградњу привредног комплекса реномиране компаније из Немачке која послује у области индустрије санитарија. Компанија је активна већ 120 година на тржишту. У току трогодишњег/петогодишњег инвестиционог периода, предвиђа се да ће ниво инвестиције износити око 70.000.000 евра и да ће бити запослено око 800 нових радника. Потписан је Меморандум о разумевању од стране Министарства превреде, компаније из Немачке и града Ваљева, у циљу показивања спремности да унапреде међусобне односе, као и да јасно искажу своје намере да олакшају предметну инвестицију у Србији. Нацрт измене и допуна ГУП – а биће изложен на јавни увид након обављене стручне контроле плана од стране Комисије за планове, у просторијама Градске управе у временском трајању од 15 дана.

Утврђен је програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2021. годину, као и Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине града Ваљева у јавну својину Републике Србије без накнаде. Основни циљ Програма је отуђење грађевинског земљишта ради изградње објекта за намену предвиђене урбанистичким плановима, а у обиму који омогућава постојећа инфраструктурна или инфраструктура чија је изградња планирана. Развојна агенција Србије упутила је допис 21.4.2021. године којим обавештава град Ваљево да је привредно друштво „Bizerba SE&Co. KG“, доставило писмо о намерама којим је исказало заинтересованост за реализацију инвестиционог пројекта у граду Ваљеву. Имајући у виду планирану намену одређених катастарских парцела, утврђена је њихова намена и предложено доношење Програма ради спровођења поступка отуђења без накнаде у поступку међусобног распологања власника неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини.

Такође, град Ваљево отуђује из јавне својине града Ваљева неизграђено грађевинско земљиште укупне површине 11.8 ха у јавну својину Републике Србије, без накнаде, а ради реализације инвестиционог пројекта од значаја за Републику Србију и град Ваљево, а разлог доношења је такође везан за реализацију инвестиционог пројекта у Републици Србији привредног друштва „Bizerba SE&Co. KG“.

Чланови Градског већа прихватили су Одлуку о месним заједницама на територији града Ваљева. Овом одлуком образују се месне заједнице ( сеоске и градске ), као и облици мeсне самоуправе и одређују се њихова подручја и послови. Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва.

Утврђен је Закључак о начину неизмирених обавеза ЗУ Апотека „Ваљево“ Ваљево. Утврђена је намена средстава за неизмирене обавезе за запослене и то за неисплаћене зараде за месец март 2021. године, као и накнаду за превоз за исти месец, накнада за неисплаћене јубиларне награде, неизмирене накнаде за рад Управног одбора и неизмирене обавезе према добављачима.

Чланови Градског већа прихватили су решење о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате вршиоца дужности начелника Градске управе Ваљева.