Чланови Градског већа утврдили су предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2021. години. Основни циљ Програма је расподела средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева којим се финансирају Програм, односно пројекти и програмске активности у области заштите и унапређења стања животне средине на територији града Ваљева, у периоду јануар – децембар 2021. године. Средства овог Програма биће коришћена за финансирање следећих пројеката и активности: управљање заштитом животне средине, праћење квалитета елемената животне средине, заштита природе, управљање отпадним водама и управаљање осталим врстама отпада. Програмом се планирају активности које ће допринети очувању постојећих вредности и побољшању квалитета животне средине на територији града Ваљева.

Следећа тачка дневног реда била је разматрање предлога закључка о прихватању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања јавних предузећа чији је основач град Ваљево за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године. Јавна предузећа чији је оснивач град Ваљево сходно наведеним законским прописима доставили су граду Ваљеву извештаје о реализацији програма пословања за период од 01.01.2021. до 31.12.2020. године, након чега је Скупштина града Ваљева на седници одржаној 19.03.2021. године прихватила извештаје о реализацији програма пословања. Јавна предузећа су у том периоду остварила укупан приход од 1.498.046 динара, што је мање за 7% од планираних, док су укупни расходи остварени у износу од 1.551.258 динара, што је за 5% мање од планираних.

Разматран је предлог решења о продужењу статуса вршица дужности начелника Градске управе Ваљева. Од 04.01.2021. године утврђено је да је Небојша Петронић постављен за вршиоца дужности начелника Градске управе Ваљева на период најдуже од три месеца почев од дана 05.01.2021. године. Имајући у виду чињеницу да је по наведеном решењу истекао период од три месеца, одлучено је да се именованом у складу са одредбама Закона, статус вршиоца дужности продужи најдуже још три месеца.

Стављено је ван снаге решење Градског већа од 02.02.2021. године о давању сагласности на Одлуку Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица. Поновним увидом у предмет, а на иницијативу Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина, утврђено је да је дошло до грешке у обрачуну износа накнаде штете и урађен је нови обрачун.