Јавна презентација Нацрта просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације, као и Извештаја о стратешкој процени утицаја са елементима детаљне регулације на животну средину, одржана је данас у Градској управи Ваљева.

Сваког радног дана, од 15. априла до 14. маја 2022. године, грађани могу доћи на јавни увид који се одржава у зградама јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Београда и градова Ваљево и Лозница, градских општина Чукарица, Барајево, Лазаревац и Обреновац и општина Лајковац, Мионица, Уб, Осечина, Крупањ и Пожега.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градским и општинским управама у току трајања јавног увида, закључно са 16. мајем 2022. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Физичка лица и представници правних лица која су на данашњој јавној презентацији, али и у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Јавна седница Комисије за јавни увид биће одржана по завршетку јавног увида, у среду, 1. јуна 2022. године са почетком у 12.00 часова у Великој сали Градске управе града Ваљева.

Јавни увид у плански документ доступан је и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-u-prostorni-plan-podruchja-posebne-namene-razvodnog-gasovoda-rg-13-beograd?fbclid=IwAR0UyRP3TDke-D7C3x3upJKzMSedTsclYI9tbhM3fGWdu4v4t68rEN9DfYM , као и на званичној презентацији града Ваљева – https://www.valjevo.rs/ .