На данашњој 108. седници Градског већа, разматрани су поднети амандмани на предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину, које је 19. децембра 2023. године поднео одборник у Скупштини града Ваљева Ђорђе Павловић, као и Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Ваљева.

Поднети су следећи амандмани:

  1. У предлогу Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину – Порез на зараде, цифра „2.528.000.000,00“ замењује се цифром „2.540.000.000,00“ динара.
  2. У предлогу Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину – Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге, цифра „300.000.000,00“ замењује се цифром „335.000.000,00“ динара.
  3. У предлогу Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину – Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге, цифра „180.000.000,00“ замењује се цифром „190.000.000,00“ динара.
  4. У предлогу Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину – Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске управе, цифра „137.000.000,00“ замењује се цифром „149.000.000,00“ динара.
  5. У предлогу Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину – Укупно пренета средства, текући приходи и примања, део средстава из буџета „5.237.566.000,00“ замењује се цифром „5.433.691.000,00“ динара.
  6. У предлогу Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину, Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој, цифра „3.000.000,00“ замењује се цифром „7.000.000,00“ динара.
  7. У предлогу Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину, Програм 9 – Основно образовање, цифра „243.559.000,00“ замењује се цифром „253.559.000,00“ динара.
  8. У предлогу Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину, Програм 11 – Социјална и дечја заштита, цифра „105.860.000,00“ замењује се цифром „153.860.000,00“ динара.
  9. У предлогу Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину, Програм 14 – Развој спорта и омладине, цифра „3.000.000,00“ замењује се цифром „10.000.000,00“ динара.

Одељење за финансије Градске управе града Ваљева је мишљења да су поднети амандмани Ђорђа Павловића на предлог Одлуке о буџету града Ваљева за наредну годину неприхватљиви, из разлога што је предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину урађен у складу са Упутством министра финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину, којим је дато ограничење у погледу планирања прихода и то такво да је локална власт у обавези да приходе реално планира, тј. потребно је поћи од остварења прихода за три квартала у 2023. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП. С обзиром на то да су приходи буџета града Ваљева за 2024. годину планирани у складу са наведеним Упутством, односно увећани у окиру дозвољеног процента, не постоји основ за њихово даље увећање. Из тих разлога, а на основу образложења мишљења Одељења за финансије, чланови Градског већа нису прихватили поднете амандмане.

Прихваћен је Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Ваљева. Разлог за доношење ове одлуке је усаглашавање са Законом о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара који је ступио на снагу 4.новембра 2024. године. Да би се важећа одлука усагласила са Законом, потребно је извршити прецизирања појединих одредаба одлуке и усаглашавање појединих одредаба Одлуке са Законом. Све то треба да допринесе уједначној примени Одлуке и већој правној сигурности.