На данашњој 109. седници Градског већа, прихваћени су програми пословања јавно-комуналних предузећа „Видрак“, „Водовод“ и „Топлана“, ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског система Стубо-Ровни „Колубара“ и РЕЦ „Еко – Тамнава“ Уб за 2024. годину.

Чланови Градског већа утврдили су програме коришћења субвенција из буџета града Ваљева за ову годину јавно-комуналних предузећа „Видрак“ и „Топлана“, ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског система Стубо-Ровни „Колубара“ и РЕЦ „Еко – Тамнава“ Уб.

Прихваћени су годишњи програми ЈКП „Видрак“ за 2024. годину и то: управљања комуналним отпадом, обављања делатности зоохигијене, управљања јавним паркиралиштима, одржавања чистоће на површинама јавне намене, управљања гробљима и сахрањивању и одржавања јавних зелених површина.

Прихваћен је предлог Решења о давању сагласности на програм управљања и одржавања сеоских водовода ЈКП „Водовод“ у овој години, као и предлог Решења о давању сагласности на програм обављања димничарских услуга за 2024. годину ЈКП „Топлана“.

Утврђени су програми рада Туристичке организације Ваљево и „Агроразвоја – ваљевске долине“ за 2024. годину, након чега је утврђен предлог решења о давању сагласности на Одлуку о ценама производа и услуга „Агроразвоја – ваљевске долине“, предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за ову годину, као и предлог Правилника о критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди.
Разлози за доношење Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за ову годину су утврђивање намене и начин коришћења средстава за активности које су од значаја за унапређење пољопривреде на подручју града Ваљева. Град Ваљево издваја значајна средства за пољопривреду и спроводи дугорочну и стабилну аграрну политику. Током претходних година, из буџета града Ваљева су обезбеђивана средства за субвенције у пољопривреди, које је на стотине домаћинстава користило, а које су помогле у развоју примарне производње у пољопривреди, јер су пољопривредни произвођачи добијали одређена бесповратна средства зависно од вредности инвестиције у воћарству, сточарству и ратарству.

Утврђен је предлог решења о давању сагласности на годишњи план рада за 2023/2024. годину ПУ „Милица Ножица“ Ваљево и Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево за ову годину.

Чланови Градског већа су на данашњој седници прихватили и програме рада установа за културу у Ваљеву за 2024. годину и то: Центра за културу, Народног музеја, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Модерне галерије, Интернационалног студија „Радован Трнавац Мића“, Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“, Завода за заштиту споменика културе, Међуопштинског историјског архива и Установе за физичку културу „Валис“.

Прихваћен је предлог Закључка о усвајању годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за 2024. годину, предлог Закључка о усвајању Плана заштите и спасавања града Ваљева, као и Нацрт програма коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2024. години.

Утврђен је предлог Одлуке о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, који су поднели пријаве на јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Ваљева за 2023. годину.

Утврђен је предлог Решења о утврђивању цене за давање на коришћење јавне и друге површине ради постављања киоска. Овим решењем се утврђује почетна цена за давање на коришћење јавних или других површина на одређено време, у трајању од пет година, ради постављања киоска на одређеним локацијама у Ваљеву.

Разматран је и прихваћен предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ваљева, као и предлог Закључка о прихватању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево, за период од 1.1.2023. до 30.9.2023. године.

Одбијене су жалбе упућене против решења Градске управе града Ваљева – Одељења за друштвене делатности, Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове, као и жалба поднета због непоступања по захтеву за разгледање и копирање списа и обавештавање о току поступка инспекцијског надзора.