На основу предлога Штаба за ванредне ситуације града Ваљева и процене да је део територије града Ваљева (Осладић, Миличиница и Оглађеновац) угрожен услед елементарне непогоде-града, проглашава се ванредна ситуација на делу територије града Ваљева (Осладић, Миличиница, Оглађеновац), ради санирања штете на стамбеним и помоћним објектима.

Ванредна ситуација проглашава се јер су настале штете на домаћинствима, таквог обима и интезитета да њихове последице није могуће отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби, због чега је за њихово отклањање неопходно употребити додатна средства и снаге.

О спровођењу ове Одлуке стараће се Штаб за ванредне ситуације града Ваљева, у складу са чланом 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику града Ваљева“.