Матична библиотека „Љубомир Ненадовић” Ваљево, расписала је фото конкурс „Слике града 365/2022“, за избор и откуп имовинских права за 365 фотографија документарног карактера, које се односе на догађаје, ситуације и прилике које су обележиле 2022. годину. Конкурс је отворен до 3. априла 2023. године.

Конкурс „Слике града – 365/2022“ је фото конкурс који ће бити објављиван сваке године са циљем формирања нових збирки фото-докумената као грађе која ће бити сведочанство о граду Ваљеву, догађајима, људима, развоју, трансформацији и слично. Збирка фотографија ће бити трајно чувана као завичајна збирка некњижне грађе у власништву Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић” Ваљево, што значи да ће бити предмет обраде, презентације и коришћења у складу са стандардима библиотечко- информационе делатности и других прописа који се тичу ауторских права. Ауторска и друга права која се односе на откупљене фотографије и конкурс биће регулисана посебним уговором између аутора и Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић” Ваљево, у складу са важећим прописима. Библиотека као организатор именује жири и координира његов рад, у циљу обезбеђивања услова за откуп 365 фотографија, које одговарају теми и условима конкурса, и које ће бити трајно чуване као завичајна колекција фотографија у дигиталном и физичком облику.

Право учешћа имају сви пунолетни грађани са боравиштем у Ваљеву. Аутори фотографија морају бити носиоци свих права на фотографијама пријављеним на конкурс.
Фотографије у електронском облику треба послати на адресу [email protected] , заједно са списком фотографија.

За слање фотографија учесници треба да користе електронску адресу из које се не може препознати име и презиме аутора. Неће бити прихваћене пријаве са мејлова који садрже лично име или презиме аутора фотографија. Конкурс је отворен до 3. априла 2023. године. Фотографије достављене након наведеног рока неће бити узете у разматрање. Откупна вредност сваке фотографије је 1.000,00 динара (бруто износ). Учесници конкуруса немају право на корекцију откупне цене за фотографију, а пријава на конкурс се сматра прихватањем правила и услова које је предвидео организатор.

Сваки учесник конкурса је у обавези да, пре слања фотографија, достави Библиотеци потписану потврду о одрицању од одговорности, која гласи:
„Овим потрђујем да фотографије које шаљем на конкурс СЛИКЕ ГРАДА 365/2022 јесу моје оригинално дело и да нико не полаже ауторска права на њих, а ако их и полаже, ја сам њихов једини носилац. Фотографије које будем приложио су израз моје сопствене креативности и разумем да ће оне бити објављене као моје оригинално дело, са мојим ауторским правима. Разумем да ће моје фотографије бити предмет разматрања и селекције пре него што буду прихваћене или изабране на конкурсу. Уколико је било која моја фотографија увредљива, недозвољено побољшана, или по квалитету не одговара условима конкурса, представља студијску фотографију или анимацију, разумем и прихватам да може бити дисквалификована.”

Сваки учесник конкурса треба наведни текст дословно да преузме, да га својеручно потпише наводећи на крају личне податке (име, презиме, ЈМБГ, електорнску адресу) и ковертирано достави организатору на следећи начин:

Матична библиотека „Љубомир Ненадовић” Ваљево

За конкурс СЛИКЕ ГРАДА 365/2022

Војводе Мишића 35, 14000 Ваљево

Неће бити узете у разматрање фотографије за које благовремено није достављена потписана потврда о одрицању од одговорноси.

Максималан број фотографија по аутору је 100 фотографија, достављених у складу са овим конкурсом.
У обзир долазе црно-беле и фотографије у боји.
Фотографије слати у ЈПГ формату, до 5 МБ (2000 пиксела краћа страна минимум), без фото-манипулација на фотографији; дозвољене су корекције осветљења, контраста и сл. Свака фотографија мора бити именована искључиво на следећи начин: Година, месец и дан настанка, назив фотографије, шифра аутора.

Нпр. 2022_12_03_Најнижа температура_*

Учесници конкурса су у обавези да доставе и списак фотографија, као засебан документ у ВОРД или ПДФ формату, који треба да садржи следеће информације за сваку од фотографија:

– датум када је фотографија настала (нпр. 2022, јануар, што прецизније ако је могуће);

– локацију на којој је фотографија настала;

– догађај на који се односи фотографија;

– учеснике, лица која су на фотографији и сл.;

– окружење, атомсферу и сличне информације које пружају бољи увид у фотографију.

Неће бити прихваћене фотографије на којима су рађене монтаже или су коришћени филтери на такав начин да фотографија изгледа нереално. Композиција неколико различитих фотографија и фотографије које су на било који начин састављене из више слика биће дисквалификоване. Накнадно додавање, брисање људи, објеката и других елемената није дозвољено. Фотографије не смеју садржати потписе аутора, водени жиг, логотип или накнадно унет текст преко фотографије. Неће бити прихваћене фотографије искључиво уметничког карактера, без обзира на квалитет и визуелно-естетски аспект. Дозвољене корекције су контраст, осветљеност, интензитет боје, температура светлости, уз минимално „чишћење” фотографије, попут уклањања прашине и мрља са сочива.

Жири врши избор 365 фотографија, у складу са захтевом организатора, Библиотеке, руководећи се условима конкурса, темом и потребама библиотечко- информационе делатности. Током рада, селекције и избора фотографија, жири неће имати увид у идентитет аутора фотографија. Жири доноси одлуку о избору максимално 365 фотографија и позива ауторе да доставе податке о свом идентитету, у циљу предузимања даљих радњи. Одлука жирија је коначна.

Жири чине: новинари Борка Марковић и Слободан Ћирић, Јосип Грачанин, систем-инжењер информатичар и библиотекари Виолета Милошевић и Ђорђе Милинковић.

Ауторска права, обавезе и објављивање

1) Аутор откупљене фотографије задржава ауторско правао у сваком тренутку, што значи да ће његово име, као име аутора, бити наведено сваки пут када се фотографија објављује.

Аутор откупљене фотографије преноси на Библиотеку имовинско право које ће бити уговором потврђено.

Откупљене фотографије постају имовина Библиотеке, која стиче право да их користи у електорнском и физичком облику, за потребе формирања и развоја завичајне некњижне колекције фото-документације. Ова грађа биће третирана у складу са стручним правилима библиотечко-информационе делатности, у сваком сегменту (селекција, стручна обрада, чување, презентовање, објављивање и сл.).

Библиотека ће као власник имовинских права увек наводити име аутора фотографије, у складу са његовим ауторским и моралним правима, која му трајно припадају.

2) Пријавом на конкурс аутори фотографија дају право Библиотеци као организатору да бесплатно користи фотографије у следеће сврхе:

– изложбе која буде организована (највише 5 фотографија);

– коришћење фотографија од стране Библиотеке и библиотечких стручњака у циљу промовисања конкурса, како у публикацијама, стручним радовима и презентацијама за потребе истраживања и развоја библиотечко-информационе делатности, тако и у штампи и медијима, искључиво у вези са овим конкурсом (максимално 5 фотографија сваког аутора).

3) Организатор, Матична библиотека „Љубомир Ненадовић” Ваљево, не прихвата никакву одговорност за потраживање трећих лица.

4) Пре објављивања резултата конкурса СЛИКЕ ГРАДА 365/2022 у медијима, на интернет страницама и сл., Библиотека ће о коначном исходу обавестити учеснике конкурса путем електронске поште, позивајући све учеснике да одмах доставе своје податке за идентификацију у вези са шифром под којом су пријавили своје учешће.

5) Аутори изабраних фотографија се обавезују да на захтев доставе фотографије у високој резолуцији, најкасније 3 дана од дана проглашења резултата конкурса.

Податке о учесницима конкурса користи само организатор, у циљу реализације конкурсних активности. Законом дозвољени подаци биће коришћени само у сврху извештавања и промоције конкурса. Учесници конкурса, аутори фотографија, учешћем на конкурсу прихватају ове услове.

Лични подаци који се односе на ауторе фотографија биће коришћени само у сврху реализације имовинских права и уговорних обавеза, у складу са Законом о заштити података о личности (Сл. гласник РС бр. 87/2018), наведено је у позиву за учешће на конкурсу “Слике града 365/2022” Матичне библиотеке “Љубомир Ненадовић” из Ваљева.