У јавности је пажњу изазвала одлука о просечној тржишној вредности непокретности на територији нашег града. Градска управа Ваљево обавештава грађане да је повећање пореза на имовину у 2022. години минимално и на годишњем нивоу ће се кретати од 39 до 220 динара, а за правна лица од 500 до 1300 динара више за целу годину.

Из Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода је упућено образложење зашто је морало доћи до минималне корекције пореза.

„Разлог за доношење одлуке је садржан у члану 6. Закона о порезима на имовину где је свака јединица локалне самоуправе у обавези да сваке године до 30. новембра донесе Одлуку о просечној цени квадратног метра одговарајућој непокретности на територији јединице локалне самоуправе и да исту објави на својој интернет страни.

Просечне цене се утврђују на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности уз накнаду у периоду од 1. октобра године која претходи текућој години до 30. септембра текуће године. Текућом годином се сматра година која претходи години за коју се утврђује порез на имовину.

Ако ни у зони ни у граничној зони није било најмање три промета непокретности порез код физичких лица остаје исти, а код правних лица се примењује коефицијент у одговарајућој зони на цену из најопремљеније зоне код обвезника који не воде пословне књиге.

Што се тиче предлога Одлуке за 2022. годину, у истој ће цене одговарајућих непокретности бити исте или у мало већем износу у односу на 2021. годину, из разлога што је у промету дошло до повећања тржишних цена непокретности и што су у промету углавном нове непокретности.

Код грађевинског земљишта у првој, четвртој и петој порез остаје исти, а у другој је дошло до повећања тржишне цене за 26 дин. по квадратном метру, јер смо у промету имали само Дивчибаре где је дошло до повећања тржишне цене у односу на претходну годину. У трећој зони је дошло до повећања тржишне цене за 10 динара по квадратном метру.

Код пољопривредног земљишта порез остаје исти као и 2021. године.

Код шумског земљишта у првој, трећој, четвртој и петој зони порез остаје исти, само у другој зони је дошло до повећања за 39 динара по квадратном метру, јер је у промету било само Дивчибаре где је дошло до повећања тржишне цене у односу на претходну годину.

Код другог земљишта порез остаје исти као и 2021. године.

Код станова у четвртој и петој зони порез остаје исти. У првој, другој и трећој зони је дошло до повећања тржишне цене непокретности, јер су у промету углавном биле нове непокретности а и свакако је дошло до повећања тржишних цена у промету непокретности.Максимално повећање се креће до 2,24% или у номиналном износу од 220 динара на годишњем нивоу у зависности од стопе амортизације.

Код кућа у прве две зоне нисмо имали најмање три промета непокретности, па порез остаје исти. Што се тиче треће, четврте и пете зоне порез ће бити у процентуалном износу виши од 1% до 1,93% у зависности од стопе амортизације или максимално у номиналном износу за око 120 динара на годишњем нивоу.

Што се тиче пословног простора у трећој, четвртој и петој зони код физичких лица порез остаје исти, а у прве две зоне је дошло до повећања јер су у промети биле нове непокретности и пошто Дивчибаре припада другој зони за опорезивање где је био највећи промет. У процентуалном износу повећање се креће максимално до 3,46% или до 500 динара максимално на годишњем нивоу.

Код правних лица максимално повећање у трећој зони је негде у номиналом износу до 1300 динара, јер правна лица немају умањење по основу амортизације и примењују коефицијент на тржишну цену из најопремљеније зоне за 2021. годину.

Код гаража у другој, трећој, четвртој и петој зони порез остаје исти, а у првој је дошло до повећања тржишне цене непокретности за 1,25%, јер су у промету биле само нове непокретности“, каже се у образложењу Одељења за утврђивање,  наплату и контролу изворних прихода.