У Великој сали Центра за културу Ваљево данас је одржана девета седница Скупштине града Ваљева. Седница је одржана уз придржавање свих епидемиолошких мера, а одборници су одлучивали о пет тачака дневног реда.

Усвојена је Одлука о изради измена и допуна Генералног урбанистичког плана Ваљева – прва измена, као и Одлука о изради измена и допуна плана генералне регулације „Привредна зона“ – друга измена.

Измене и допуне ГУП – а односе се на проширење граница обухвата плана у КО Попучке и обухватају оквирно површину од 35.0 ха, тако да ће површина ГУП – а са предметним проширењем изности око 2665,0 ха. Разлози за израду измена и допуна јесу стварање планског основа за реализацију инвестиционих пројеката у циљу привредног развоја града Ваљева.  Разлог за брзу измену ГУП – а Ваљево јесте и формирање грађевинске парцеле за изградњу привредног комплекса реномиране компаније из Немачке која послује у области индустрије санитарија. Компанија је активна већ 120 година на тржишту. У току трогодишњег/петогодишњег инвестиционог периода, предвиђа се да ће ниво инвестиције износити око 70.000.000 евра и да ће бити запослено око 800 нових радника.

Потписан је Меморандум о разумевању од стране Министарства превреде, компаније из Немачке и града Ваљева, у циљу показивања спремности да унапреде међусобне односе, као и да јасно искажу своје намере да олакшају предметну инвестицију у Србији. Нацрт измене и допуна ГУП – а биће изложен на јавни увид након обављене стручне контроле плана од стране Комисије за планове, у просторијама Градске управе у временском трајању од 15 дана, а јавни увид у нацрт измена и допуна ГУП – а биће оглашен и у локалном листу „Напред“. У складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, не приступа се изради стратешке процене утицаја измена и допуна ГУП – а на животну средину.

Одборници су на данашњој седници усвојили програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2021. годину, као и Одлуку о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине града Ваљева у јавну својину Републике Србије без накнаде. Основни циљ Програма је отуђење грађевинског земљишта ради изградње објекта за намену предвиђене урбанистичким плановима, а у обиму који омогућава постојећа инфраструктурна или инфраструктура чија је изградња планирана. Град Ваљево отуђује из јавне својине града Ваљева неизграђено грађевинско земљиште укупне површине 11,8, ха у јавну својину Републике Србије, без накнаде. Развојна агенција Србије упутила је допис 21.4.2021. године којим обавештава град Ваљево да је привредно друштво „Bizerba SE & Co. KG“,  доставило писмо о намерама којим је исказало заинтересованост за реализацију инвестиционог пројекта у граду Ваљеву. Имајући у виду планирану намену одређених катастарских парцела, утврђена је њихова намена и предложено доношење Програма ради спровођења поступка отуђења без накнаде у поступку међусобног распологања власника неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини.

Усвојена је Одлука о месним заједницама на територији града Ваљева. Овом одлуком образују се месне заједнице (сеоске и градске) , као и облици мeсне самоуправе и одређују се њихова подручја и послови. Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва. Овом одлуком се уређује правни статус месне заједнице, образовање, односно укидање или промена подручја месне заједнице, права и дужности, број чланова савета, надлежност и начин одлучивања савета, поступак избора чланова савета, распуштање савета, престанак мандата чланова савета, финансирање, сарадња месне заједнице са другим месним заједницама, поступак за оцену уставности и законитости аката, као и друга питања од значаја за рад и функционисање месних заједница на територији града Ваљева.

Снимак са седнице Скупштине града Ваљева можете погледати у линку испод текста.