На јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину, презентован је буџетски план за наредну годину. Предлог Нацрта Одлуке о буџету су представили руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић, руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру Бранко Вуковић, главни урбаниста Ваљева Јасна Мићић, као и градоначелник Ваљева Лазар Гојковић.
Поред грађана, расправи су присуствовали заменик градоначелника и заменик председника Скупштине Града, као и руководиоци Одељења у Градској управи.

На почетку јавне расправе, руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић, представио је најважнији финансијски документ. По представљеном Нацрту предлога, укупна јавна средства за наредну годину износе 3.967.648.810,00 динара. Највећи удео имају текући приходи који износе 3.570.760.000,00 динара, затим следе примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 20.300.000,00 динара и пренета неутрошена средства која чине 376.588.810,00 динара. Порез на доходак, добит и капиталне добитке износи 2.020.010.000,00, порез на имовину 499.000.000,00, донације и трансфери 424.281.000,00, други приходи 443.999.000,00, порез на добра и услуге 138.220.000,00, други порези 45.000.000,00 и меморандумске ставке за рефундацију расхода 250.000,00 динара.

Према Закону о буџетском систему, буџет је програмски и троши се према 17 предвиђених ставки. Становање, урбанизам и просторно планирање у износу од 23.000.000,00; комуналне делатности 359.520.000,00; локални економски развој 119.900.000,00; развој туризма 31.830.000,00; пољопривреда и рурални развој 94.000.000,00; заштита животне средине 90.238.000,00; организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре 747.450.000,00; предшколско васпитање 517.911.000,00; основно образовање 188.949.000,00; средње образовање 88.098.000,00; социјална и дечја заштита 242.525.000,00; здравствена заштита 40.400.000,00; развој културе 220.089.810,00; развој спорта и омладине 253.010.000,00; опште услуге локалне самуоправе 870.370.000,00; политички систем локалне самоуправе 50.358.000,00 и енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 30.000.000,00 динара.

Руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру Бранко Вуковић, говорио је о предвиђеним капиталним пројектима за 2022. годину и то: Изградња јавне расвете дечијих игралишта, изградња водоводне мреже у Жабарима, као и друга фаза – повезивање корисника из Крчмара. Изградња резервоара и црпне станице у Жабарима и хидромашинска опрема резервоара црпне станице Жабари. Изградња паркинга на Дивчибарама, реконструкција саобраћајних површина паркинга у Карађорђевој улици 57 – 59, реконструкција Улице Вука Караџића и реконструкција Улице Мише Рељића. Планирано је усаглашавање постојећих игралишта са Правилником о безбедности дечијих игралишта, изградња игралишта за баскет и дечијег игралишта у Улици Јакова Ненадовића, изградња саобраћајнице кроз Привредну зону, изградња улице у Привредној зони и изградња постројења за прераду отпадних вода у Привредној зони. Укупна планирана средства за капиталне пројекте у 2022. години планирана су у износу од 275.000.000,00 динара.

Након презентованог Нацрта, грађани који су присуствовали дискусији, међу којима су били и одборници у Скупштини града Ваљева, имали су прилику да поставе питања.
Најчешћа питања грађана биле су теме везане за пољопривреду, путну инфрастртуктуру, енергетску ефикасност, изградњу спортских и дечјих терена у граду и у селима.

Грађани су заинтересовани и за могућност изградње канализационе мреже у деловима где је нема, као и за решавање проблема недостатка слободних места у обдаништима.
Теме аерозагађења и грађанских предлога како решити овај проблем, развој Дивчибара, али и туристички развој ваљевских планина и Петнице, неке су тема о којима су дискутовали грађани на јавној расправи.

Нацрт Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину објављен је на интернет страници града Ваљева www.valjevo.rs, а све предлоге, коментаре и сугестије грађани могу доставити до 17. децембра 2021. године.