Након усвајања дневног реда, одборници у Скупштини града Ваљева констатовали су престанак мандата одборнику Љубомиру Радовићу, са изборне листе Група грађана Лoкални фронт Ва – Слободни људи, због подношења оставке. Потом је потврђен мандат новом одборнику Жељку Трифуновићу, инг. електротехнике и рачунарства, такође са листе листе Група грађана Локални фронт Ва – Слободни људи.

Одборници у Скупштини града Ваљева усвојили су Одлуку о додели звања Почасни грађанин града Ваљева Александру Вучићу, председнику Републике Србије. Иницијативу за доделу звања Почасног  грађанина града Ваљева поднели су одборници у Скупштини града Ваљева Ђорђе Павловић и Драган Поповић Поп. У образложењу поднетог акта наведени су разлози због којих председник Републике Србије заслужује да добије ово звање. Скупштина града Ваљева је наведену иницијативу упутила градоначелнику града Ваљева ради спровођења процедуре прописане Одлуком о установљавању звања Почасни грађанин града Ваљева, након чега је градоначелник Ваљева донео Решење о именовању Комисије за доделу звања Почасни грађанин града Ваљева. Комисија је једногласно утврдила предлог да се Александу Вучићу, председнику Републике Србије додели звање Почасни грађанин града Ваљева, а одборници су на данашњем заседању усвојили ову одлуку.

Одборници су усвојили решење о давању сагласности на измену и допуну програма пословања ЈКП „Водовод“ Ваљево за 2021. годину, као и предлог закључка о прихватању извештаја о реализацији програма пословања за период од 01.01.2021 – 31.03.2021. године следећих предузећа: ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ , ЈКП „Водовод“,  ЈКП „Топлана“, ЈКП „Видрак“ и ЈКП „Полет“.

Усвојен је предлог Плана детаљне регулације за изградњу производног комплекса „Urban – Technics“ д.о.о. Ваљево у делу насељеног места Белошевац. Према планираној намени површина, подручје у граници обухвата Плана се налази у зони равничарско – долинског руралног рејона – пољопривредно земљиште. Планом детаљне регулације је предвиђена промена намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште.

На данашњој седници Скупштине града Ваљева усвојена је Одлука о преносу права коришћења пословног простора у саставу стамбено – пословне зграде у Прешерновој улици бб у Ваљеву, Здравственој установи Апотека „Ваљево“. Град Ваљево преноси ЗУ Апотека „Ваљево“ право коришћења пословног простора у површини од 48 м2 у саставу стамбено – пословне зграде у Прешерновој улици бб. Наведени пословни простор није неопходан за вршење послова из делокруга органа Града, исти је више пута оглашаван ради отуђења и за његову куповину није било заинтересованих лица, а потребан је ЗУ Апотека „Ваљево“ ради обављања послова из њене делатности.

Одборници су на данашњем заседању усвојили предлог одлуке о допуни Одлуке о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину града Ваљева.