На данашњој седници Скупштине града Ваљева, усвојен је шестомесечни извештај о извршењу буџета града Ваљева за 2021. годину. Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину планирани су укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из претходне године у износу од 3.635.313.240,03 динара, а остварени су у износу од 1.914.297.493,71 динара са процентом остварења 52,66%. Планирани приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из извора буџета су 3.554.345.906,55 динара, а остварени у износу 1.861.423.407,12 динара односно 52,37% од планираног износа, док је из осталих извора корисника буџета планирано 80.967.333,48 динара, а остварено 52.874.086,59 динара. Највећи део прихода и примања буџета града остварен је од пореза на доходак, добит и капиталну добит у износу од 923.243.782,72 динара, што чини 50,30% укупно остварених прихода, примања и пренетих средстава. 

Усвојени су извештаји рада предузећа за 2020. годину и то: ЈКП – а „Топлана“, „Водовод“, „Видрак“, „Полет“, ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, Регионалног центра за управљање отпадом „Еко – Тамнава“ и „Агроразвоја – ваљевске долине“. Такође, дата је сагласност на Одлуку о расподели добити ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ за 2020. годину, као и сагласност на другу измену и допуну програма пословања ЈКП „Топлана“ Ваљево за 2021. годину.

Одборници у Скупштини града Ваљева, усвојили су Одлуку о кредитном задуживању  ЈКП „Топлана“, али и сагласности на одлуке о начину покрића губитка ЈКП „Водовод“, ЈКП „Видрак“, као и ЈКП „Полет“ за 2020. годину. Поред тога, усвојена је Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Топлана Ваљево“ за 2020. годину, а дата је и сагласност на статут о изменама и допунама статута ЈКП „Полет“ Ваљево.

Усвојен је  извештај о спроведеним мерама пољопривредне политике руралног развоја у 2020. години. Одлуком о обављању послова спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја, предвиђено је да послове спровођења на територији града Ваљева у 2020. години обавља „Агроразвој – ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево. Средства су релизована у складу са „Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева 2020. годину“, који је усвојила Скупштина града Ваљева. Укупна планирана средства за спровођење Програма – подстицаја у пољопривреди за 2020. годину од 49.500.000,00 динара су реализована у износу од 48.426.281,69 динара, што је реализација од 97.83%. Из наведеног, може се закључити да је „Агроразвој – ваљевске долине“ успешно спровео Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева у 2020. години.

Одборници су дали сагласност на прву измену и допуну програма пословања „Агроразвој – ваљевске долине“ за 2021. годину, као и на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја за град Ваљево за 2021. годину – прва измена. За меру Подршка младима у руралним подручјима је поднет већи број захтева него што је било могуће реализовати, у оквиру планираних средстава од 10.000.000,00 динара. Тако да се планирани износ повећава за 5.000.000 динара и сада износи 15.000.000,00 динара. 

Усвојен је извештај о раду Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за 2020. годину, каo и  годишњи плана рада за 2021. годину. Штаб за ванредне ситуације града Ваљева је на седници одржаној 22.04.2021. године усвојио Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за 2020. годину. Активности Штаба за ванредне ситуације града Ваљева су 2020. години биле условљене угрожавањем територије Републике Србије од вируса САРС – КОВ – 2. Као последица овог догађаја дошло је до угрожавања живота, рада и безбедности становништва. У циљу одговора на кризу изазвану вирусом Корона у 2020. години и екстремним кишним падавинама од 25. јуна, континуирано је заседао Штаб за ванредне ситуације града Ваљева и одржао је 59 седница. Такође, усвоје је оперативни план одбране од поплава, за воде другог реда града Ваљева за 2021. годину. На нацрт Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда за 2021. годину за подручје града Ваљева ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Сава – Дунав“ од 05.04.2021. године, дало је позитивно мишљење. 

На данашњем заседању, усвојен је  Локални акциони план запошљавања града Ваљева за 2021. годину. Чланови Савета за запошљавање града Ваљева су на основу гласања донели закључак да се усвајају три мере активне политике запошљавања које ће се спроводити Локалним акционим планом у 2021. години и то: стручна пракса – укупно 20 лица ( 10 лица са високом, 5 лица са вишом и 5 лица са средњом стручном спремом) ; субвенција за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима – 10 лица и субвенције за самозапошљавање – 30 лица. 

Одборници у Скупштини града Ваљева, усвојили су одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за галеријске послове „Модерна галарија Ваљево“ и Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“. 

У оквиру кадровских питања, одборници су усвојили решење о именовању Савета сталне манифестације града Ваљева – Фестивал дуван чварака и решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Медицинске школе “Др Миша Пантић” Ваљево.