Након усвајања дневног реда, одборници у Скупштини града Ваљева констатовали су престанак мандата Милану Радовићу, након подношења оставке на место одборника у Скупштини града Ваљева и потврдили мандат Душану Новокмету, спортском тренеру, са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу.

Душан Новокмет

На данашњој седници Скупштине града Ваљева, увојена је Одлука о буџету града Ваљева за 2022. годину – други ребаланс, у којој су планирани приходи, примања и пренета неутрошена средства у износу од 4.400.655.000,00 динара средстава буџета града Ваљева и 89.057.099,43 динара средстава из осталих извора буџетских корисиника, тако да укупна планирана средства износе 4.489.712.099,43 динара. Ребалансом планирана средства буџета града Ваљева су повећана за 115.625.400,00 динара, односно за 2,70%.

Усвојена је друга измена Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфаструктуре града Ваљева за 2022. годину.

Такође, одборници су усвојили Извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар – јун 2022. године. По спроведеним решењима, планирани приходи, примања и неутрошена средства по шестомесечном извештају износе 4.280.999.600,00 динара и 79.219.901,43 динара прихода из осталих извора, што укупно износи 4.360.219.501,43 динара укупних јавних средстава. На дан 30. јуна, приходи, примања и пренета неутрошена стредства буџета износе 2.276.086.714,19 динара и остварени су са 53,17% у односу на план, док су приходи, примања и неутрошена средства из осталих извора реализована у износу од 60.153.922,22 динара, односно 75,93% у односу на план. Расходи и издаци из средстава буџета су реализована у износу од 1.837.702.621,34 динара, док су расходи који се реализују из осталих извора реализовани у износу од 28.288.788,46 динара. Стање средстава на рачуну извршења буџета на дан 30.јуна текуће године, износило је 438.389.252,85.

Усвојен је предлог Концесионог акта за финансирање, управљање и обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији града Ваљева и општина Осечина и Љиг, као и предлог измене и допуне Плана генералне регулације за туристички центар Дивчибаре – трећа измена.

Одборници у Скупштини града Ваљева усвојили су извештаје о раду ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског система Стубо – Ровни „Колубара“ за 2021. годину, као и ЈКП – а „Топлана“, „Водовод“, „Видрак“, „Полет“, „Агроразвој“, као и Туристиче организације Ваљево, за 2021. годину. Усвојен је и Извештај рада на пословима управљања и одржавања сеоских водовода „Кукаљ“, „Прскавац“, „Горња Грабовица“ „Жабари, „Ваљевска Каменица“ и „Ставе“ за 2021. годину ЈКП „Водовод“ Ваљево.

Такође, усвојени су извештаји о раду Центра за социјални рад, Центра за културу, Народног музеја, Матичне библиотеке “Љубомир Ненадовић”, Модерне галерије, Интернационалног студија “Радован Трнавац Мића”, Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић”, Завода за заштиту споменика, Међуопштинског историјског архива и Установе за физичку културу “Валис”, за 2021. годину и усвојена је Одлука о изменама статута Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ Ваљево и решење о давање сагласности на статут Народног музеја Ваљево.

Усвојени су и извештаји о реализацији програма ЈКП – а “Полет”, “Водовод”, “Видрак”, Топлана” и  ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског система Стубо – Ровни „Колубара“, за период 1.1.2022 – 31.3.2022. године.

Такође, усвојени су предлози решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ и ЈКП „Топлана“, а усвојена је и дата сагласност на Одлуку о кредитном задужењу ЈКП „Топлана“ и на одлуке о начину покрића губитка ЈКП – а „Водовод“, „Видрак“ и „Полет“.

Усвојена је прва измена и допуна програма пословања “Агроразвој – ваљевске долине” за 2022. годину, као и Извештај о спроведеним мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2021. години.

Одборници су усвојили годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева за 2022. годину.

Усвојена је Одлука у успостављању система енергетског менџмента  у граду Ваљеву.

Одборници су усвојили Одлуку о поверавању послова на изградњи бициклистичког парка у насељеном месту Дивчибаре. Изградња објекта Бициклистичког парка у насељеном месту Дивчибаре, реализује се према Пројекту „Бициклистички парк – Туристичко планинско место Дивчибаре“, који је одобрило Министарство трговине, туризма и телекомуникација. Средства за изградњу су обезбеђена од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација у износу од 11.000.000,00 динара, а преостала средства су обезбеђена из буџета града Ваљева за 2022. годину. Укупна средства износе 14.490.960,00 динара.

Усвојена је Одлука о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом.

Усвојена је Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ Ваљево. Пријава на конкурс се подноси у року од 30 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Такође, усвојена је Одлука о стипендирању и додели средстава за подстицање образовања и усавршавања надарених и изузетно успешних ученика и студената. Имјући у виду значајна достигнућа која уз одговарајући успех могу бити остварена у колективним спортовима, оправдано је да се постојећа одлука измени у погледу остваривања права на стипендију.

Усвојена је Одлука о социјалној заштити у граду Ваљеву. Члан 20д. се мења, што значи да право на накнаду трошкова ужине признаје се ученицима од 1. до 4. разреда основне школе, који су обухваћени једном од следећих категорија:

  • деца из породица које су корисници новчане социјалне помоћи;
  • деца из породица које су корисници права на дечји додатак;
  • деца без родитељског старања;
  • деца која су корисници додатка или увећаног додатка за помоћ и негу другог лица;
  • деца са инвалидитетом и сметњама у развоју која нису остварила право на додатак или увећани доходак за помоћ и негу другог лица.

У оквиру кадровских питања, усвојен је предлог решења о именовању директора Туристичке организације Ваљево. За директора Туристичке организације Ваљево именована је Ана Марковић, дипломирани политиколог за међународне односе, почев од 14. септембра 2022. године, на период од 4 године.