Након усвојеног дневног реда, потврђен је мандат одборника Скупштине града Ваљева Тањи Јовановић Лазаревић, мастер инжењеру саобраћаја, са изборне листе „Александар Вучић – За нашу децу“, која је након потврђивања мандата, дала оставку на место одборника.

На предлог шефа одборничке групе Српске напредне странке Радоице Рстића, усвојен је закључак да се за период октобар 2022. године, у којем није била испоручена топлотна енергија, свим крајњим купцима којима се цена топлотне енергије обрачунава паушално по метру квадратном умањи и фактурише само фиксни део цене и то:  за стамбени и пословни простор укупан износ ће бити 30,42 динара по метру квадратном, а за пословни простор  34, 92 динара, док корисницима који плаћају рачуне по потрошњи, неће стићи обрачун за плаћање потрошње топлотне енергије.

Одборници су на данашњој 27. седници усвојили Извештај о реализацији програма пословања ПД Регионални центар за управљање отпадом „Еко – Тамнава“ Уб за 2021. годину, као и извештаје о реализацији програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ и ЈКП – а „Водовод“, „Видрак“, „Полет“ и „Топлана“, за период од 1.1.2022. године до 30.6.2022. године. 

На данашњој седници усвојене су измене и допуне програма пословања ЈКП – а „Водовод“ и „Видрак“ за 2022. годину, као и програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева ЈКП „Видрак“ за 2022. годину.

Усвојена је Одлука о умањењу износа фактурисане услуге грејања ЈКП „Топлана“ Ваљево. Овом одлуком је предвиђено да корисницима грејања који своје обавезе из претходног месеца измире до 15 – ог у текућем месецу, за тај месец се умањи рачун за 5%, уз услов да немају претходних спорних дуговања, осим обавеза које су настале за тај месец. 

Усвојена је Друга измена Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2022. години. Друга измена овог програма се врши на основу захтева ЈКП „Топлана“ Ваљево и захтева ЈКП „Видрак“ Ваљево, за промену средстава, као и на основу дефинисаних износа из већ потписаних уговора.

На основу захтева ЈКП „Топлана“ Ваљево, Друга измена Програма коришћења средстава Буџетског фонда је за пренамену средстава од 11.710.000,00 динара на две позиције:

– износ од 4.370.000,00 динара је предвиђен за набавку и изградњу топлотних подстаница за Завод за јавно здравље, Националну службу за запошљавање и Историјски архив, као и за пројекат реконструкције мерно – регулационе станице са изградњом пратеће опреме за прелазак на гас на територији града Ваљева;

– износ од 7.340.000,00 динара је превиђен за набавку и уградњу инсталација компримованог природног гаса за потребе гасификације.

На основу захтева ЈКП „Видрак“ Ваљево, Друга измена је такође за пренамену средстава, исто на две позиције:

– специјализоване услуге у износу од 5.527.111,54 динара: за активности на уклањању дивљих депонија 1.000.000,00 динара и за израду техничке документације у складу са Елаборатом предлога мера за санацију и реконструкцију Трансфер станице и Рециклажносг центра у Ваљево у износу од 4.527.111,54 динара;

– субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Износ од 7.500.000,00 динара је предвиђен за капиталну субвенцију јавном нефинансијском предузећу ЈКП „Видрак“. Од укупно опредељеног износа је предвиђено 2.500.000,00 динара за набавку посуда за примарну селекцију отпада и 5.000.000,00 динара за надоградње ( рука са кашиком крокодилком – грајфер ) на постојеће возило које ће бити у функцији уклањања дивљих депонија.

Одборници су усвојили предлог прве измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2022. годину. 

Ове мере су планиране у износу од 41.655.000 динара за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава. Износ је повећан за 8.405.000, због великог интересовања и броја поднетих, а нереализованих захтева. За успостављање и јачање удружења у области пољопривреде сада је опредељено 895.000 динара, у односу на милион динара колико је првобитно планирано. За ову меру нема поднетих, а нереализованих захтева и неутрошена средства од 105.000 динара ће бити релоцирана у корист других мера. 

Мере руралног развоја смањују се са два милиона, на милион динара, јер је утврђено да је за ову меру довољан нови планирани износ.
За органску производњу ће се извдојити 400.000 динара, уместо 600.000, јер нема поднетих, а нереализованих захтева.
Додатна средства су опредељена за мере руралног развоја и на овој позиције додато 300.000 динара на првобитно планираних милион динара. За подршку младима у руралним срединама биће одвојено три милиона динара више, што је укупно 13 милиона динара. За програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја је опредељено 85, уместо 75 милиона динара. 

Усвојен је Локални акциони план запошљавања града Ваљева за 2022. годину. ЛАПЗ – ом су прдвиђене мере активне политике запошљавања које су у складу са мерама које су предвиђене НАПЗ. То су три мере које ће се спроводити у 2022. години и то:

1. стручна пракса, укупно 20 лица;

2. субвенције за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима, 20 лица и

3. субвенције за самозапошљавање, 30 лица.

Одборници су усвојили Одлуку о покретању поступка реализације пројекта јавно – приватног партнерства без елемената концесије за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији града Ваљева. У граду Ваљеву због смањења трошкова за утрошену електричну енергију за јавно осветљење и трошкова за одржавање јавног осветљења постоји потреба и интересовање за релизацију пројекта јавно – приватног парнерства без елемената концесије. 

Такође, усвојена је Одлука о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом кат. парцеле број 2018/4 КО Ваљево, у површини од 0.08.30 ха, ради исправке границе суседне кат. парцеле у КО Ваљево, површине 0.43.54 ха, која је у власништву Тодоровић Николе, као и Одлука о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом кат.парцеле број 580/3 КО Дивчибаре. Град Ваљево отуђује из јавне својине, а ГП „Греда“ Ваљево прибавља у својину, непосредном погодбом грађевинско земљиште у површини од 0.03.67 ха, ради исправке границе суседне кат. парцеле број 582/1 КО Дивчибаре, површине 0.80.12 ха, која је у власништву ГП „Греда“ Ваљево.

У оквиру кадровских питања,  усвојено је решење о именовању директора Међуопштинског историјског архива Ваљево. За директора је именована Бојана Савчић, дипломирани политиколог за новинарство и комуникологију. Такође, усвојено је решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“. За в.д. директора именован је Иван Бељић, мастер пословни информатичар из Ваљева. Мандат вршиоца дужности траје до именовања директора по спроведеном конкурсу, а најдуже једну годину.