Данас је одржана 28. седница Скупштине града Ваљева, а међу првим тачкама на разматрању се нашла Одлука о буџету града Ваљева за 2023. годину.

Након усвајања дневног реда, прва тачка се односила на Одлуку о престанку мандата одборника у Скупштини града Ваљева. Одборници Тањи Јовановић, са изборне листе „Александар Вучић – За нашу децу”, због оставке на место одборника, констатован је престанак мандата, наког чега је потврђен мандат првом следећем кандидату са изборне листе “Александар Вучић – За нашу децу” Ивану Бељићу, који је због обављања посла в.д. директора Стубо – Ровни “Колубара”, дао оставку на место одборника у Скупштини града Ваљева.

Одборници су усвојили Одлуку о буџету града Ваљева за 2023. годину, у оквиру које су разматрана и три поднета амандмана одборника Жељка Трифуновића.

У Програму 6 – Заштита животне средине, програмска класификација 0401-0001 ( Управљање заштитом животне средине ), на позицији 52 и економској класификацији 424 – Специјализоване услуге, износ од 2.000.000,00 замењује се износом од 2.500.000,00 динара и прихвата се поднети амандман.

Следећи амандман односио се такође на Програм 6 – Зaштита животне средине, програмска класификација 0401-0002 (Праћење квалитета елемената животне средине) на позицији 54 и економској класификацији 424 – Специјализоване услуге, износ од 5.000.000,00, предлог је да се замени износом од 6.500.000,00 динара. Оавј предлог амандмана није прихваћен. Трећи амандман се односио на економску класификацију 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, износ од 50.000.000,00 замењује се износом од 48.000.000,00 динара. Прихваћен је делимично амандаман, са предлогом да се 20.000.000,00 замени износом од 19.500.000,00 динара.

Одлуку о буџету за наредну годину је образложио руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић.

„На приходној страни буџета, укупна јавна средства за наредну годину су повећана за 40 милиона, тако да сада износе износе 4.680.233.000 динара. Највећи део прохода планиран је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 2.383.487.000 динара. Према Закону о буџетском систему, буџет је програмски и троши се према 17 предвиђених ставки. Становање, урбанизам и просторно планирање, планиран је износ од 12, 7 милиона; комуналне делатности 545, 6 милиона; локални економски развој 103, 1 милион; развој туризма 59,8 милиона; пољопривреда и рурални развој 122,3 милиона; заштита животне средине 142 милиона; организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре 811, 1 милион; предшколско васпитање 750, 6 милиона; основно образовање 236,1 милион; средње образовање 10,3 ; социјална и дечја заштита 301, 4 милиона; здравствена заштита 34,4 милиона; развој културе 299,1 милион; развој спорта и омладине 297,6 милиона; опште услуге локалне самуоправе 775, 4 милиона; локална самоуправа 55,8 и енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 58,1 милион динара“, образложио је Табашевић.

Одборници су усвојили деветомесечни Извештај о извршењу буџета града Ваљева за 2022. годину, а руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић, образложио је поменути извештај буџета града Ваљева, за период од 1. јануара до 30. септембара 2022. године.

„Ово је други извештајни период, јануар – септембар 2022. године. У овом периоду, укупна јавна средства на приходној страни буџета реализовала су се у износу од 3.417.913.165,73 динара или 75,58 % у односу на планиране. Текући приходи и приходи од донација које пристижу у континуитету, за првих девет месеци реализовани су у износу од 2.855.391.786,75 или 72,59 % у односу на планиране. Најзначајнији приход јесте порез на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 1.588.918.793.05 или 74,35 у односу на планиране. Порез на имовину, за првих девет месеци је реализован у износу од 410.288.174.12 или 73,36 %. Што се тиче расходне стране буџета, укупна јавна средства за првих девет месеци су реализована у износу од 2.825.111.066,39 или 62, 47% у односу на планиране“, појаснио је Табашевић.

Усвојена је Одлука о просечној цени квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији града Ваљева.
На територији града Ваљева, одлуком Скупштине града Ваљева одређено је пет зона за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима града, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу. Просечна цена квадратног метра непокретности по зонама износи:

  • Станови: прва зона, износ је већи у односу на прошлу годину за 1,83 %; друга зона, дошло је до повећања тржишне цене за 3 %; трећа зона, износ је већи за 2,17 %. У четвртој и петој зони није било промета непокретности па ће основица на порез на имовину бити као и претходне године, односно од 2013. године порез је остао исти.
  • Куће: прва зона, дошло је до повећања тржишне цене за 1,72 %; друга зона, повећање тржишне цене за 3, 04 %; трећа зона, повећање цене за 1,35 %; четврта зона, повећање за 1,23 % и у петој зони, дошло је до повећања тржишне цене за 1,56 %.
  • Пословни простор: Код пословног простора код физичких лица у првој зони, дошло је до повећања цене за 1,78 %. Код правних лица ће доћи до повећања пореза за 1,78 %. У другој зони, код физичких лица дошло је до повећања цене пореза за 2,65 %. Код правних лица ће доћи до повећања за 2,65 %. У трећој зони није било најмање три промета непокретности. Порез остаје исти као и 2022. године, док ће код пословног простора за правна лица доћи до повећања цене за 3.46 %. У четвртој и петој зони није било промета непокретности.
  • Гараже: Код гаража је дошло до повећања тржишне цене непокретности у првој зони за 1,27 %, али ће приликом увтрђивања пореза на имовину порез остати исти, јер се умањује за 1 % по основу амортизације. У другој, трећој, четвртој и петој зони није било најмање три промета непоректности па порез остаје исти.
  • Грађевинско земљиште: Код грађевинског земљишта у првој зони није било промета непоктретности, па се примењује иста основа као и претходне године, а у дугој зони је дошло до повећања цене за 3,46 %. У трећој је дошло до повећања цене за 2,33 %, у четвртој за 0,74 %, док у петој није било најмање три промета непокретности па порез остаје исти.
  • Пољопривредно земљиште – Код пољопривредног земљишта није било промета непокретности за прве две зоне. У трећој зони дошло је до повећања цене за 0,20 %, у четвртој за 3,67 %, у петој за 2,35 %.
  • Шумско земљиште: У прве четири зоне није било најмање три промета непокретности, а у петој зони је утврђена већа тржишна цена за 3, 07 %.

Такође, усвојена је одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама, као и План комуналне изградње и одржавања објекта комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2023. годину.
За финансирање изградње и одржавање објеката комуналне инфраструктуре, Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне ифраструктуре за 2022.годину, опредељена су укупна средства од 1.206.800.000 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину. Расходи за програм 2 – Комунална делатност су планирани у износу од 323.300.000 динара; Расходи за Програм 3 – Локални економски развој, планирана су средства у износу од 83.100.000 динара; Расходи за програм 4 – Развој туризма, планирана су средства у износу од 600.000 динара; Расходи за Програм 6 – Заштита животне средине, планиран је износ од 48.200.000 динара; Расходи за Програм 7 – Путна инфраструктура су планирани у износу од 709.100.000 динара, док су расходи за Програм 14 – Развој спорта и омладине, планирана средства у износу од 42.500.000 динара.

Усвојен је Кадровски план за 2023. годину у Градској управи Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општине Осечина, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ваљева.

Усвојено је решење о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Полет“ за 2022. годину, као и сагласност на измене и допуне програма коришћења субвенција истог предузећа из буџета града Ваљева за 2022. годину.
Одборници су усвојили извештаје о реализацији програма пословања ЈКП – а „Полет“, „Водовод“, „Топлана“, „Видрак“ и ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског ходросистема Стубо – Ровни „Колубара“ за период од 1.1.2022 – 30.9.2022. године.
Такође, усвојено је решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању процене вредности капитала и имовине ЈКП „Видрак“.
На данашњој седници Скупштине града Ваљева, на разматрању се нашло и решење о давању сагласности на Одлуку о одређивању цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом ЈКП „Топлана“.

Разлог за доношење нових цена испоруке топлотне енергије је повећање уговорене набавне цене природног компримованог гаса за грејну сезону 2022 / 2023. годину од око 48 % у односу на цене из претходне грејне сезоне и значајно већих трошкова за набавку мазута и електричне енергије. Повећање цене за кориснике услуга који цену за испоручену топлотну енергију плаћају по паушалу износи 26,5 %, како за стамбени, тако и за пословни простор, док за кориснике који цену плаћају по потрошњи то повећање износи 37 % за стамбени и пословни простор.

Скупштина је усвојила решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП „Топлана“ Ваљево за 2022. годину. Разлози за доношење Друге измене и допуне Програма пословања за 2022. годину је измена у оквиру појединих позиција укупних прихода и расхода и плана инвестиционих улагања предузећа. Укупни приходи увећани су у односу на план за 11% на износ од 654.283.773 динара. Приходи су повећани због примене нових цена за испоруку топлотне енергије из јуна месеца, формираних на основу Методологије за одређивање цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом којом су купци разврстани у две тарифне групе, уместо досадашњих пет тарифних група. Укупни расходи повећани су са планираних 583.163.525 динара, за 134.856.363 динара или 23 %, на износ од 718.019.888 динара по измени програма, првенствено због раста трошкова набавке гаса од 43% у односу на план.

Овом изменом смањен је планирани обим инвестиција, јер је приоритет на реализацији инвестиција које су у директној вези са смањењем аерозагађења и са планираном изградњом гасоводне мреже у граду Ваљеву. Инвестициона улагања су овом изменом програма смањења са планираних 172.460.000 динара на износ од 68.280.000 динара. Из буџета Града финансираће се инвестициона улагања набавке и уградње гасне контејнерске котларнице у Сувоборској улици и пакетних топлотних подстаница у укупном износу од 27.000.000 динара.

Такође, Скупштина је усвојила решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП „Водовод“ за 2022. годину.
Разлози за доношење Друге измене и допуне Програма пословања јесу измене финансијског плана и плана инвестиција. Одлуком Владе Републике Србије о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2022. године, дошло је до повећања износа нето минималне зараде по радном часу са 201,22 динара на 230,00 динара ( раст од 14,3% ). Наведеном Одлуком је утврђено да се нови виши нето износ минималне израде примењује на све исплате зарада, почев од 1. јануара 2023. године, тако да се то исто односи на обрачун и исплату зараде за месец децембар 2022. године, коју ЈКП „Водовод“ исплаћује у јануару 2023. године, тако да је маса зарада (бруто 1) повећана за износ од 1.409.945 динара.

Укупни приходи су повећани за износ од 1.200.000 динара са планираних 594.961.963 динара на износ од 596.161.963 динара због повећања прохода од активирања учинака и роба. Укупни расходи су повећани за износ од 12.294.981 динара са планираних 555.196.963 динара на износ од 567.491.950 динара. У структури расхода повећани су трошкови бруто зарада за 1.409.945 динара, док су накнаде и остала лична примања повећани у износу од 10.867.999 динара за исплату солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених. Овом изменом и допуном за 2022. годину, а на основу показатеља финансијског плана, планирана је нето добит од 28.670.000 динара.

Усвојено је решење о давању саласности на статут Предшколске установе „Милица Ножица“. Такође, усвојена је и Одлука о усклађивању оснивачког акта Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ Ваљево.

Усвојена је Одлука о одређивању намене објекта у Улици Војводе Мишића број 21 у Ваљеву и приступању реконструкцији и адаптацији објекта. Град Ваљево је уписан у листу непоретности као носилац јавне својине на пословној згради у овој улици, површине 172 м2, а с обзиром на то да је наведени објекат празан, исти се може користити за потребе органа Града – Градску кућу. Планираном реконструкцијом и адаптацијом, поред просторија за потребе органа Града, формирао би се мултифункционални простор, који би се користио за протоколарне пријеме, састанке на вишем нивоу, градске свечаности, различите културне, образовне и научне и друге садржаје, књижевне вечери, трибине, промоције и сличне намене.

Усвојено је решење о утврђивању просечне цене закупнине по сату за издавање фискултурних сала у основним школама, које су у својини града Ваљева, као и допуна Решења о одређивању пословног простора политичким странкама.

Одборници су разматрали и предлог пословника о изменама и допунама Пословника Скупштине града Ваљева, а у оквиру кадровских питања одборници су усвојили решење о престанку дужности Главног урбанисте града Ваљева, као и решење о именовању в.д. директора Центра за социјални рад “Колубара” Ваљево. Уз претходно добијену сагласност од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, предложена је Теодора Јовановић, дипломирани дефектолог из Ваљева.