Одржана је 33. седница Скупштине града Ваљева, на којој је усвојена Одлука о завршном рачуну буџета града Ваљева за 2022. годину.
Одлуком о буџету града Ваљева за 2022. годину, планирани су укупни проходи и примања и пренета средства из претходне године у износу од 4.532.591.375,33 динара, а остварени су у износу од 4.565.299.329, 56 динара. Планирани приходи и примања и пренета неутрошена средства из претходне године из буџета су 4.409.809.838,80 динара, а остварени су у износу од 4.344.422.462, 88 динара, док је из осталих извора корисника буџета планирано 122.781.536, 53 динара, а остварено је 220.876.866, 68 динара. До већег одступања пренетих неутрошених средстава у односу на план дошло је код средстава из осталих извора.

Највећи део прихода и примања буџета града остварен је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 2.214.461.923, 93 динара, што чини 50,97% укупно остварених прихода и примања. У складу са Одлуком о буџету града Ваљева за 2022. годину и оствареним приходима и примањима, финансирани су и јавни расходи и издаци града. Укупно извршени расходи и издаци износе 4.182.449.702, 68 динара, од тога расходи и издаци из средстава буџета града 4.086.985.240, 44 динара и расходи и издаци из осталих извора корисника буџета 95.464.462, 24 динара. Завршни рачун града Ваљева за 2022. годину прати и финанијски извештај независног ревизора.

Такође, усвојена је одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – други ребаланс.
Овом изменом и допуном Одлуке о буџету града за 2023. годину – други ребаланс, планирани су приходи и примања и пренета неутрошена средства у износу од 5.048.804.000,00 динара средстава буџета града и 138.968.971, 52 динара из осталих извора буџетских корисника, тако да укупно планирана јавна средства износе 5.187.772.971, 52 динара. Ребалансом планирана средства буџета града су повећана за 275.254.003, 40 динара, односно 5,77 %, док су средства из осталих извора повећана за 13.227.912, 15 динара. У структури укупних прихода текући приходи и примања средстава из буџета износе 4.394.129.281, 30 динара, односно 84,70 % укупних јавних средстава.

Другим ребалансом планирани су расходи и издаци из средстава буџета града за 2023. годину у износу од 5.048.804.000, 00, као и 138.968.971, 52 динара из других извора.

Усвојена је Друга измена Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2023. годину. За финансирање изградње и одржавање објеката комуналне инфраструктуре, овом изменом плана за 2023. годину опредељена су укупна средства од 1.470.913.660 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину.

Одборници су усвојили Извештај о извршењу годишњег плана рада Предшколске установе „Милица Ножица“ Ваљево за 2021/2022. годину.

Усвојени су извештаји рада установа за 2022. годину и то: Центра за социјални рад „Колубара“, Центра за културу, Народног музеја, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Модерне галерије, Интернационалног уметничког студија “Радован Трнавац Мића“, Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“, Завода за заштиту споменика, Међуопштинског историјског архива и Установе за физичку културу „Валис“.

Такође, усвојени су програми пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ и ЈКП – а Водовод“, „Видрак“, „Топлана“ и „Полет“, за период 1.1.2023. до 31.3.2023. године, као и измене и допуне програма пословања наведених предузећа за 2023. годину.

Дата је сагласност на измене и допуне програма за коришћење субвенција из буџета града Ваљева ЈП-a за управљање и коришћење регионалног вишенаменског система Стубо – Ровни „Колубара“ и ЈКП – а „Видрак“ за 2023. годину, а усвојен је и предлог прве измене и допуне програма рада Туристичке организације Ваљево за 2023. годину.

Усвојена је одлука о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама у области културе, спорта, привреде и туризма од значаја за Град Ваљево. Музички фестивал „Mountain music fest“ од 2016. године се одржава на планини Маљен, у туристичком месту Дивчибаре. Овај фестивал има међународни карактер, јер се поред музичких извођача из Србије, ангажују и извођачи из региона. Поред музичког садржаја фестивала, у оквиру истог се организују и остали садржаји за децу и младе, а посетиоци фестивала су из Србије и иностранства. Одржавање фестивала утиче на развој туризма на Дивчибарама и препознатљивост Ваљева у ширем региону. Полазећи од наведеног, наведени фестивал се овом одлуком одређује као стална манифестација од значаја за Град Ваљево у области туризма.

Оборници су усвојили измену и допуну Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Ваљева. Овом одлуком прописује се надлежност Одељења за послове урбанизма у Градској управи за одређивање јавних зелених површина, на којима се пси могу пуштати са поводника и надлежност ЈКП „Видрак“ за постављање видних ознака на наведеним површинама, на којима је назначено у ком временском периоду је забрањено слободно кретање паса и за постављање посебних канти за за одлагање измета кућних љубимаца на најпрометнијим јавним површинама, као и на местима на којима је дозвољено слободно кретање паса.

Усвојена је Одлука о размени непокретности, ради привођења намени катастарске парцеле 8632 КО Ваљево, укупне површине 1104 м2, а у складу са важећим планским актом. Из тих разлога, потребно је прибавити у својину града Ваљева удео „НИС“ а.д. Нови Сад.

Усвојена је Одлука о преносу на управљање и коришћење објекта постојеће катастарске парцеле број 8619 КО Ваљево Установи Народни музеј Ваљево. Овом одлуком, Град Ваљево преноси Народном музеју Ваљево на управљање и коришћење објекат постојећи на поменутој кат. парцели, површине 140 м2, који се налази на Тргу Војводе Живојина Мишића у Ваљеву.

На јучерашњој седници Скупштине, усвојена је одлука о изменама и допунама Одлуке о поверавању послова на изградњи бициклистичког парка у насељеном месту Дивчибаре. Због лоших времених услова, продужава се рок за завршетак радова и крајњи рок је 2.8.2023. године.

Усвојен је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева за 2023. годину. Овим програмом утврђује се врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамика извођења радова и улагања средстава.

Одборници су усвојили предлог одлуке о измени Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији града Ваљева. Наиме, Предшколска установа „Милица Ножица“ се обратила Градској управи са иницијативом за измене поменуте одлуке, с обзиром на то да је у плану скори завршетак радова на адаптацији зграде у којој је некада делатност обављала ОШ „Милован Глишић“, како би била приведена намени, односно формирању два нова објекта – вртића, за обављање делатности предшколског васпитања и образовања. Први објекат „Мали принц“ се налази на адреси Доктора Питовића број 6, у њему ће се реализовати целодневни програм и имаће девет група са 200 уписане деце. Површина објекта износи 1.106,99 м2 и поседује приватну кухињу. Други објекат „Палчица“ се налази на адреси Филипа Кљајића бб. У њему ће се реализовати целодневни програм, имаће 13 група и 270 уписане деце. Површина објекта износи 1.709.52 м2 и поседује приватну кухињу.

У оквиру кадровских питања, усвојено је решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Апотеке „Ваљево“, где је предложено да Војиславу Степановићу, престане дужност директора Апотеке „Ваљево“ због подношења оставке, а за вршиоца дужности је постављена Татјана Тошић, специјалиста фармације, почев од 1. јула 2023. године.

Усвојено је и решење о престанку мандата Ксенији Бадем, директорки ЈКП „Видрак“ због подношења оставке, док је за вршиоца дужности овог предузећа постављен Драгутин Кузмановић, дипломирани инжењер шумарства.

Такође, у оквиру кадровских питања, усвојен је предлог о престанку мандата директора ЈКП „Полет“ Биљани Павловић због подношења оставке, док је за вршиоца дужности овог предузећа постављен Горан Цвијовић, дипломирани екомомиста из Ваљева.