На 36. седници Градског већа утврђени су предлози о усвајању извештаја рада предузећа за 2020. годину и то: ЈКП – а „Топлана“, „Водовод“, „Видрак“, „Полет“, ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, Регионалног центра за управљање отпадом „Еко – Тамнава“ и „Агроразвоја – ваљевске долине“. Такође, прихваћен је предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ за 2020. годину, као и предлог решења о давању сагласности на другу измену и допуну програма пословања ЈКП „Топлана“ Ваљево за 2021. годину.

Чланови Градског већа су поред извештаја о раду, прихватили и предлог решења о давању сагласности на одлуку о кредитном задуживању  ЈКП „Топлана“, али и сагласности на Одлуку о начину покрића губитка ЈКП „Водовод“, ЈКП „Видрак“, као и ЈКП „Полет“ за 2020. годину. 

Утврђен је предлог закључка о усвајању извештаја о спроведеним мерама пољопривредне политике руралног развоја у 2020. години. Одлуком о обављању послова спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја, предвиђено је да послове спровођења на територији града Ваљева у 2020. години обавља „Агроразвој – ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево. Средства су релизована у складу са „Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева 2020. годину“, који је усвојила Скупштина града Ваљева. Укупна планирана средства за спровођење Програма – подстицаја у пољопривреди за 2020. годину од 49.500.000,00 динара су реализована у износу од 48.426.281,69 динара, што је реализација од 97.83%. Из наведеног, може се закључити да је „Агроразвој – ваљевске долине“ успешно спровео Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева у 2020. години.

Прихваћен је предлог решења о давању сагласности на прву измену и допуну програма пословања „Агроразвој – ваљевске долине“ за 2021. годину, као и предлог закључка о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја за град Ваљево за 2021. годину – прва измена. За меру Подршка младима у руралним подручјима је поднет већи број захтева него што је било могуће реализовати, у оквиру планираних средстава од 10.000.000,00 динара. Тако да се планирани износ повећава за 5.000.000 динара и сада износи 15.000.000,00 динара.

Чланови Градског већа прихватили су предлог закључка о усвајању извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за 2020. годину, каo и предлог закључка о усвајању годишњег плана рада за 2021. годину. Штаб за ванредне ситуације града Ваљева је на седници одржаној 22.04.2021. године усвојио Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за 2020. годину. Активности Штаба за ванредне ситуације града Ваљева су 2020. години биле условљене угрожавањем територије Републике Србије од вируса САРС – КОВ – 2. Као последица овог догађаја дошло је до угрожавања живота, рада и безбедности становништва. У циљу одговора на кризу изазвану вирусом Корона у 2020. години и екстремним кишним падавинама од 25. јуна, континуирано је заседао Штаб за ванредне ситуације града Ваљева и одржао је 59 седница. Утврђен је и предлог закључка о усвајању оперативног плана одбране од поплава, за воде другог реда града Ваљева за 2021. годину. На нацрт Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда за 2021. годину за подручје града Ваљева ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Сава – Дунав“ од 05.04.2021. године, дало је позитивно мишљење.

На данашњем заседању утврђен је предлог Локалног акционог плана запошљавања града Ваљева за 2021. годину. Чланови Савета за запошљавање града Ваљева су на основу гласања донели закључак да се усвајају три мере активне политике запошљавања које ће се спроводити Локалним акционим планом у 2021. години и то: стручна пракса – укупно 20 лица ( 10 лица са високом, 5 лица са вишом и 5 лица са средњом стручном спремом) ; субвенција за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима – 10 лица и субвенције за самозапошљавање – 30 лица.

Прихваћен је предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Топлана“ Ваљево. Решењем Републичког геодетског завода – Сектор за дигиталну трансформацију, од 01.06.2021. године, додељен је нови кућни борј у којој се налази седиште ЈКП „Топлана“ Ваљево, тако да је седиште сада на адреси Милорада Ристића 71. Такође, Одлуком о повећању основног капотала ЈКП „Топлана“ Ваљево коју је донео Надзорни одбро предузећа, дошло је до повећања основног новчаног капитала.

Утврђен је предлог решења о давању сагласности на статут о изменама и допунама статута ЈКП „Полет“ Ваљево.

Чланови Градског већа прихватили су предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за галеријске послове „Модерна галарија Ваљево“ и оснивању Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“.

Разматран је предлог закључка о прихватању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево за период 01.01.2021. године до 31.03.2021. године.