На 37. седници Градског већа, разматран је предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину – други ребаланс. Овом одлуком планирани су приходи и примања у износу од 3.713.300.000,00 динара средстава буџета града и 82.577.333,48 динара средстава из осталих извора буџетских корисника, тако да укупно планирана јавна средства износе 3.795.877.333,48 динара. Ребалансом планирана средства буџета града су повећана за 152.826.573,90 динара, односно 4,29%.

Утврђен је предлог закључка о усвајању Друге измене Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2021. годину. За финансирање изградње и одржавања комуналне инфаструкруре Другом изменом опредељена су укупна средства од 886.357.687 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину.
Чланови Градског већа разматрали су предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2021. годину, као и предлог решења о давању сагласности на другу измену и допуну програма ЈКП „Водовод“ Ваљево за 2021. годину. Утврђен је и предлог закључка о усвајању извештаја о раду на пословима управљања и одржавања сеоских водовода „Кукаљ“, „Ваљевска Каменица“ и „Ставе“ за 2020. годину ЈКП „Водовод“ Ваљево.
Утврђен је предлог измена и допуна Генералног урбанистичког плана Ваљева – прва измена. Измене и допуне ГУП – а односе се на проширење граница обухвата Генералног урбанистичког плана Ваљева. Предложено подручје Измена и допуна ГУП – а – прва измена обухвата део у КО Ваљево у површини од 10.7 ха и део КО Попучке у површини од 34.9 ха, чиме укупна површина обухвата Измена и допуна ГУП – а износи 45.6 ха. Циљ израде Измена и допуна ГУП – а – прва измена је проширење грађевинског подручја у коме се планира привредна намена, као и дефинисање нових локација за измештање планираних инфраструктурних објеката у својини града Ваљева, а који су неопходни за функционалност планираног подручја. Такође, редефинише се капацитет и значај планиране саобраћајнице у источном делу обухвата постојећег ГУП – а.
Разматран је предлог заључка о усвајању извештаја о раду Туристичке организације Ваљево за период од јануара до децембра 2020. године.

Утврђен је предлог закључка о усвајању годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева за 2021. годину. Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева утврђује се врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамику извођења радова и улагања средстава, а садржи и податке који се односе на пољопривредно земљиште у својини Републике Србије. Саставни делови овог програма су Општи део, Програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.
Разматрана је одлука о изменама и допунама Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ваљеву. Измена одлуке односи се на брисање трошкова по основу накнаде за исхрану – хранарину спортистима аматерима у финансијском плану за реализацију програма, из разлога што се кроз трошкове по основу исхране и смештаја спортистима може обезбедити исхрана тако да не постоји потреба да се хранарина посебно исказује.

Чланови Градског већа разматрали су предлог закључка о прихватању извештаја извршеној анализи модела за решавање статуса Здравствене установе Апотеке „Ваљево“ са аспекта утицаја на пословање и о утврђивању модела за решавање ситуације у којој се налази ЗУ Апотека „Ваљево“, као и предлог закључка о начину измирења неизмирених обавеза Здравствене установе Апотека „Ваљево“. Након анализе предложених модела у складу са задацима утврђеним Одлуком о начину и моделима решавања статуса ЗУ Апотеке „Ваљево“, Радна група је закључила да је модел јавно – приватног партнерства са елементима концесије ефикаснији метод и прихватљивији модел у односу на финанијску позицију ЗУ Апотеке „Ваљево“. Овај модел може довести до дугорочне стабилности, на начин који обезбеђује профитабилност и задовољење јавног интереса у погледу друштвене бриге за здравље, као основног приоритета.
Разматрана је Одлука о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе града Ваљева на пет година, као и решење о образовању конкурсне комисије за спровођење изборног поступка по расписаном јавном конкурсу.
Све додатне информације у вези расписаног јавног конкурса могу се добити у Одељењу за заједничке послове, Одсек за људске ресурсе путем телефона број: 294 – 781.