На данашњој седници Градског већа, разматрано је пет тачака дневног реда, а као прва тачка нашао се предлог Одлуке о избору директних корисника – привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације.

Јавним позивом за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Ваљева, који је објављен 9.7.2021. године на огласној табли Градске управе Ваљева и званичној интернет страници града Ваљева, вршен је избор привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације на територији града Ваљева и то:

  1. уградња и набавка материјала за термичку изолацију спољних зидова, кровова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору породичних кућа и станова, за коју су опредељена средства у укупном износу од 7.000.000,00 динара;
  2. уградња и набавка материјала за термичку изолацију спољних зидова, кровова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору стамбених зграда и израда техничке документације за наведене радове, за коју су опредељена средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара;
  3. замена ( набавка са уградњом ) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима, за коју су опредељена средства у укупном износу од 4.000.000,00 динара;
  4. набавка и инсталација котлова на биомасу ( дрвни пелет, брикет, сечка ) грејача простора за породичне куће, за коју су опредељена средства у укупном износу од 4.000.000,00 динара. Комисија је 6.8.2021. године извршила оцену пристиглих пријава поднетих на основу Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације и утврдила да су за мере 1. и 2. стигле по две пријаве, за меру број 3. 14 пријава и за меру број 4. седам пријава, да није било неблаговремених пријава и да све пријаве испуњавају услове наведене у Јавном позиву.

Поред ове одлуке, утврђен је Правилник о суфинансирању мера енeргетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Мере предвиђене овим правилником спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији града Ваљева.

Чланови Градског већа разматрали су Одлуку о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске енфикасности на породичним кућама, стамбеним зградама и становима за 2021. годину. Позивна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници града Ваљева, www.valjevo.org.rs , или у Малој сали Градске управе Ваљева. За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива грађани се могу обратити на контакт телефон 014/294-749 и електронску адресу: [email protected] .
Разматран је Закључак о начину измирења неизмирених обавезa Здравствене установе Апотека „Ваљево“, којим се утврђује начин измирења неизмирених обавеза за запослене у циљу решавања вишка запослених ЗУ Апотека „Ваљево“ на дан 30.9.2021. године. Средства за реализацију наведених расхода планирана су Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину.

На данашњој седници Градског већа прихваћен је правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Ваљева, Заједичком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина и Служби интерне ревизије града Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева.