На данашњој седници Градског већа, усвојена је Одлука о прихватању неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом у јавну својину града Ваљева. Град Ваљево прихвата понуде и прибавља непосредном погодбом неизграђено грађевинско земљиште у јавну својину града Ваљева, по купопродајној цени од 11,25 еура/м2 по средњем званичном курсу НБС на дан исплате.

Катастарске парцеле које су предмет ове Одлуке налазе се уз комплекс грађевинског земљишта који је у јавној својини града Ваљева и једини могући начин прибављања земљишта је прибављање непосредном погодбом, ради формирања грађевинских парцела у складу са важећим планским актима, а у циљу реализације инвестиционог пројекта од значаја за Републику Србију.