Чланови Градског већа на данашњем заседању разматрали су деветомесечни извештај извршења буџета града Ваљева за период јануар – септембар 2021. године.

Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину планирани су укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из претходне године у износу од 3.803.325.800,31 динара, а остварени су у износу од 2.861.818.316,03 динара са процентом остварења 75,25%. Планирани приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из извора буџета су 3.720.678.466,83 динара, а остварени у износу 2.789.280.215,93 динара односно 74,97% од планираног износа, док је из осталих извора корисника буџета планирано 82.647.333,48 динара, а остварено 72.538.100,10 динара. Текући приходи (порези, таксе, накнаде) из буџета града реализовани су у износу од 2.608.441.470,44 динара, односно са 73,69% у односу на план. Највећи део прихода и примања буџета града остварен је од пореза на доходак, добит и капиталнe добитке у износу од 1.385.741.287,14 динара, што чини 49,68% укупно остварених прихода, примања и пренетих средстава.

Утврђено је решење о именовању стручног тима за пројекат јавно – приватног партнерства са елементима концесије, за обављање апотекарске делатности на примарном нивоу здравствене заштите на територији града Ваљева и општина Осечина и Љиг.
На данашњој седници Градског већа разматрало се о предлогу Одлуке о изради Плана генералне регулације „Центар“. Израда плана односи се на целокупни обухват Плана генералне регулације „Центар“, укупне површине од око 140.22.53 ха. За потребе детаљне разраде заштићеног подручја старе чаршије „Тешњар“, израдиће се Елаборат – студија заштите, услова и чувања и мере заштите просторне културно – историјске целине.
Утврђен је предлог Одлуке о просечној цени квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији града Ваљева.

Разматран је предлог Одлуке о давању сагласности на измену и допуну програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ за 2021. годину.
Чланови Градског већа разматрали су предлог Одлуке о преносу права коришћења објекта за спорт и физичку културу у Улици Пијачни кеј у Ваљеву, Установи за физичку културу „Валис“.

Прихваћен је предлог Одлуке о промени назива објекта зграде за спорт и физичку културу у Улици Пијачни кеј. На иницијативу члана Градског већа, коју је подржао Спортски савез Ваљева, предложена је промена досадашњег назива објекта „Дом друштва за физичку културу и рекреацију „Партизан“, у „Дом спорта Генерал Светомир Ђукић“. Генерал Светомир Ђукић је једна од најзначајнијих личности спорта, оснивач Српског олимпијског клуба, носилац највиших одликовања и одређивањем назива спортског објекта одала би се почаст личности која је у раду у области спорта и доприносу његовом развоју, посветила значајан период свог живота.
Утврђен је предлог допуне програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2021. годину, као и предлог решења о допуни решења о одређивању пословног простора политичким странкама.

Чланови Градског већа прихватили су предлоге решења о давању сагласности на статут Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“, Одлуку о изменама статута Народног музеја Ваљево и Одлуку о изменама статута ЈКП „Топлана“ Ваљево.
Разматран је предлог Одлуке о одрђивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Ваљева. Овом одлуком одређују се привредна друштва и друга правна лица као субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Ваљева.
На данашњем заседању, прихваћен је предлог закључка о прихватању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања ЈКП, чији је оснивач град Ваљево за период од 1.1.2021. до 30.6.2021. године.
Разматран је предлог решења о измени решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске ефикасности.
Утврђен је предлог решења о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате начелника Градске управе Ваљева.
Прихваћен је предлог решења о одбијању жалбе, поднете на решење Градске управе – Одељења за друштвене делатности, а односи се на новчану накнаду за прворођено дете.

Последње три тачке дневног реда данашње седнице Градског већа, односиле су се на предлог решења о давању сагласности на Одлуке Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица.