Данас је одржана 52. седница Градског већа, на којој је утврђен План генералне регулације „Градац“, као и План генералне регулације „Ново насеље“. Подручје Плана генералне регулације „Градац“, обухвата простор између Сувоборске улице на северу, на истоку обухвата простор до границе КО Ваљево са КО Петница и КО Бујачић, на југу обухвата Градачку улицу, а са запада је граница део Улице Прва Бразда и парцеле уз реку Градац. Планом је обухваћен простор за који се јасно уочава да је претежно насељен и који по својим особинама и повезаношћу са централним делом града, као и морфологији и намени, припада подручју које је релативно јединствено, међусобно повезано и карактеристично урбано. Укупна површина плана је 351, 1 ха. Изграђено земљиште заузима површину од око 175,73 ха, док остале површине представљају остало земљиште и то водно и неизграђено земљиште.
Када је реч о Плану генералне регулације „Ново насеље“, претежна планирана намена, односно простор у обухвату Плана, намењен је за следеће претежне намене, као доминантне намене: мешовита стамбено – привредна намена ( која обухвата простор уз Улицу Владике Николаја, од Улице Бошка Стојановића до источне границе Плана ) ; стамбена намена мањих густина ( која заузима приближно половину планског подручја ) ; периурбано становање ( лоцирано у североисточном делу планског подручја ); привредна намена, као и генерално решење саобраћајне мреже, водоводна и канализациона инфраструктура и електроенергетска инфраструктура. У граници обухвата Плана је површина од око 256,89 ха, а све парцеле се налазе у КО Ваљево.

Чланови Градског већа су прихватили Извештај о раду Заједничког правобранилаштава града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина за 2020. годину. Сходно Одлуци о иступању општине Мионица из Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, ово Правобранилаштво више не заступа општину Мионица.
На данашњој седници Градског већа, прихваћена су решења о давању сагласности на програме пословања РЕЦ „Еко – Тамнава“ Уб, ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, као и ЈКП – а „Видрак“, „Полет“, „Топлана“ и „Водовод“. Такође, прихваћена су решења о давању сагласности на програме коришћена субвенција из буџета града Ваљева за 2022. годину и то: РЕЦ „Еко – Тамнава“ Уб, ЈП „Колубара“, ЈКП – а „Полет“, „Топлана“ и „Водовод“.

У оквиру пословања ЈКП, утврђена су решења о давању сагласности на годишњи програм управљања комуналним отпадом ЈКП „Видрак“ за 2022. годину, решење о давању сагласности на годишњи програм обављања делатности зоохигијене, годишњи програм управљања јавним паркиралиштима, годишњи програм одржавања чистоће на површинама јавне намене, годишњи програм управљања гробљима и сахрањивању и решење о давању сагласности на годишњи програм одржавања јавних зелених површина. Такође, утврђени су предлози решења о давању сагласности на програм обављања димничарских услуга за 2022. годину ЈКП „Топлана“, као и решење о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала истог предузећа и Одлуку о умањењу износа фактурисања услуге грејања. Поред тога, прихваћено је и решење о давању сагласности на програм управљања и одржавња сеоских водовода ЈКП „Водовод“ у 2022. години.

Чланови Градског већа су прихватили и решења о давању сагласности на Програм рада ТО Ваљево и „Агроразвоја“, за 2022. годину.
Утврђена је Одлука о прибављању неизграђеног земљишта у јавну својину града Ваљева, где се приступа прибављању неизграђеног земљишта чија је укупна површина 19399 м2, за потребе проширења Новог гробља у Ваљеву и изградњу проступне саобраћајнице у складу са законом.
Прихваћена је Одлука о отуђењу непокретости – пословног простора, постојећег на катастарској парцели КО Ваљево, у Улици Кнез Михаиловој. Град Ваљево отуђује из јавне својине, а ПД „Компресор“ некретнине доо Ваљево, прибавља у својину, у поступку прикупљања понуда јавним огласом непокретности – пословни простор, површине 31 м2, који се налази у саставу породичне стамбене зграде. Пословни простор отуђује се по цени од 22.000 еура, у динарској противвредости, по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Чланови Градског већа су на данашњем заседању прихватили Закључак о процени ризика од катастрофа за територију града Ваљева. Разлог за доношење је ефикасна припрема за заштиту и спасавање на територији града Ваљева.
Такође, прихваћена је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма јавних предузећа, чији је основач град Ваљево за период од 1.1.2021. до 3.9.2021, године.
Последње две тачке на данашњој седници Градског већа, везане су за Закључак о начину измирења неизмирених обавеза ЗУ Апотека „Ваљево“ Ваљево и решење о одбијању жалбе за накнаду трошкова поступка, на име накнаде и награде за састављање жалбе.