Градско веће Ваљева данас је одржало 56. седницу на којој је усвојило предлог првог ребаланса буџета, којим су планирани приходи и расходи и пренета неутрошена средства у износу од 4.237.000.000,00 динара средстава буџета града и 73.561.672,03 динара средстава из осталих извора буџетских корисника. Укупна планирана средства тако ће износити 4.310.561.672,03 динара и у односу на основну одлуку о буџету су увећана за 6,64%.

Измењена је одлука о доприносу за уређивање грађевинског земљишта. Како је образложио руководилац Одељења за урбанизам Александар Пурић, главна измена се односи на повећање доприноса у Туристичком центру Дивчибаре. Повећане су накнаде за седму зону, стамбене објекте до три јединице и друге објекте са 0,045 на 0,07 и објекте са више од три стамбене јединице на 0,1 коефицијент зоне.

„Доношењу ове одлуке приступило се на иницијативу градоначелника, са образложењем да је накнада која се обрачунава код доприноса и чија се висина утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе представља веома значајан приход сваке локалне самоуправе, а посебно оних локалних самоуправа код којих постоји интензивна градња, као што је наш случај у вези Дивчибара. Та средства би се користила за додатно уређење грађевинског земљишта, за његово опремање и изградњу недостајуће инфраструктуре која је потребна и неопходна на Дивчибарама. Након усвајања ове одлуке постижемо адекватније разликовање између туристичке зоне Дивчибара и других зона. Од кад је Закон о планирању и изградњи усклађен са Законом у буџетском систему о администрирању јавних прихода, ова одлука има још један значај. А то је да се у локалним самоуправама уједначе доприноси за градско-грађевинско земљиште, јер су постојале велике разлике. Доношењем ове одлуке, односно коефицијената долази до уравнотежења са другим локалним самоуправама“, објаснио је разлоге доношења ове одлуке Александар Пурић.
Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, тако што се основица коју чини просечна цена квадратног метра станова у тој јединици локалне самоуправе, помножи са укупном нето површином објекта који је предмет изградње у квадратним метрима. То се множи са коефицијентима зоне који су наведени у овој одлуци и коефицијентом намене објекта, што представља износ доприноса. Износ доприноса у седмој зони на Дивчибарама преко три стамбене јединице апартманског типа је 4.519 динара. Након измене би била 7.732 динара, са умањењем од 30%. С обзиром да Дивчибарама недостаје инфраструктура и тај се износ максимално умањује зависно од локације, тако да , тако да са максималним умањењем износ доприноса би уносио 3.866 динара.
Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфратсруктуре града Ваљева за 2022. годину, планиран је износ од 1.103.241.000 динара.

Руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру Бранко Вуковић је рекао да је за функционисање јавног осветљења планирано 89.700.000 динара, од чега се највећи део односи на набавку електричне енергије за семафоре и јавну расвету 66 милиона, док су за редовно одржавање јавне расвете, пројектовање и стручни надзор опредељена средства од 23,7 милиона.
За одржавање јавних зелених површина планирано је 28 милиона, за одржавање чистоће на површинама јавне намене 59 милиона, за управљање и снабдевање водом за пиће 66 милиона. Од тог износа је за реконструкцију градске водоводне мреже планирано 27,9 милиона, 5 милиона за изградњу водоводне мреже у Жабарима, 7,5 милиона за другу фазу изградње водоводне мреже у Жабарима и 15 милиона за изградњу резервоара и црпне станице у овом селу. Остатак је планиран за редовно одржавање сеоских водовода, црпне станице бушотине изворишта на Дивчибарама и стручни надзор.
У оквиру локалног економског развоја планирао је 78,8 милиона, од чега за изградњу саобраћајнице кроз Привредну зону 35 милиона, 25 милиона за изградњу кружног тока саобраћајнице кроз Привредну зону и остатак на техничке трошкове.
За развој туризма је планирано 1,6 милиона и односи се на одржавање метео станице и пројетовање визиторског центра на реци Градац. За заштиту животне средине планирано је 30,5 милиона и то мнајвише за израду пројекто-техничке документације постројења за прераду отпадних вода и фекалне канализације на Дивчибарама, у износу од 20 милиона. Остатак је планиран за израду кишне и фекалне канализационе мреже 7 милиона, пројектовање ове канализације 3 милиона и стручни надзор 500.000 динара. Путна инфраструктура ће се финансирати са 718.086.000 динара. Ово је део планираних средстава у оквиру овог плана комуналне изградње.

Чланови Градског већа прихватили су извештаје о реализацији програма пословања ЈКП – а „Водовод“, „Видрак“, „Топлана“, „Полет“, и ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, за период од 1.1.2021. до 31.12.2021. године.
Донет је Закључак Оперативног плана одбране од поплава, за воде другог реда града Ваљева за 2022. годину. Разлог за доношење Оперативног плана је ефикасна одбрана од бујичних токова на водотоковима на територији града Ваљева. Оперативни план садржи критеријуме за проглашење одбране од поплава, имена руководилаца и називе субјекта одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавaња.
Такође, прихваћен је Програм коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2022. године. У циљу реализације програма противградне заштите, која је од значаја за безбедност људи и имовине, град Ваљево је за подручје територије града Ваљева определио 3.000.000,00 динара са ПДВ – ом за набавку противградних ракета у Одлуци о буџету за 2022. годину.

Донета је Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Попучке. Обухват планског подручја је територија КО Попучке, укупне површине 1541,53 хектара. Циљ израде плана у складу са смерницама из планског документа ширег подручја је стварање планског основа за издавање локацијских услова, одговарајућих грађевинских дозвола, израду урбанистичко – техничких докумената, издавање услова надлежних предузећа и органа и организација у складу са законом. Овим планом се сагледавају просторне и урбанистичке могућности непосредног ширег окружења, у циљу оптималног коришћења могућности овог простора, односно дефинисање јавног интереса, стварање планске могућности за спровођење регулације траса за инфраструктурне коридоре, у циљу унапређења предметног простора као привредне зоне за изградњу нових садржаја, обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за планирану изградњу, уз максимално очување и побољшање услова животне средине.

Чланови Гракског већа прихватили су Одлуку о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Колубара“. Измене и допуне плана односе се на плански обухват површине 17 ха. Наведени плански документ је плански основ за реализацију пројекта изградње, односно завршетка изградње комплекса „Gorenje“, део „Hisense“ групе. На наведеном обухвату у КО Ваљево, у оквиру које је планира изградња – доградња производног погона, налази се постојећи градски фекални колектор, за који је кроз измене и допуне плана потребно планирати нови коридор за измештање истог. Овом изменом би се омогућило даље несметано функционисање градске фекалне канализације, као и даље активности везане за реализацију пројекта изгадње фабрике. Према потреби могуће је додатно измештање и других инфраструктурних мрежа у случају да су у колизији са новим коридором за измештање градских фекалних колектора. Поред наведених активности, изменом и допуном плана би било обухваћено и формирање паркинг простора за потребе фабрике „Gorenje“, дела „Hisense“ групе. Предметном изменом и допуном плана било би обухваћено и измештање постојећег стуба базне станице мобилне телефоније.

Прихваћена је Одлука о одређивању сувласничког удела у кар. парцели 6642 КО Ваљево, врши се деоба заједничке имовине између града Ваљева и ГП „Греда“, чија је укупна површина 1194 м2 и утврђује се сувласнички однос у заједничкој имовини на овој кат. парцели. Сувласнички удео града Ваљева одрђује се у површини од 852 м2, а сувласнички удео ГП „Греда“, одређује се у површини од 342 м2.
Донета је Одлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне своје града Ваљева у јавну својину Републике Србије непосредном погодбом са накнадом, Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине града Ваљева, као и Одлука о отуђењу реалног удела непосредном погодбом. Град Ваљево отуђује непосредном погодбом, из јавне својине Друштву за производњу, промет и услуге „ЕМCO“ доо Ваљево, свој удео, док се „ЕМCО“ обавезује да за прибављено земљиште у својину исплати граду Ваљеву укупан износ од 2.311.281,00 динара, у року од 30 дана од дана закључења уговора о отуђењу реалног удела.
Чланови Градског већа прихватили су три решења на Одлуке Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица.