На данашњој 60. седници Градског већа, прихваћена је Одлука о завршном рачуну буџета града Ваљева за 2021. годину. Планирани приходи, примања и пренета средства из претходне године из буџета су 3.831.175.769,71 динара, а остварени су у износу 3.894.643.280, 50 динара, док је из осталих извора корисника буџета планирано 92.067.596,69 динара, а остварено 189.100.177,31 динара.
Текући приходи износе 3.584.083.840,41 динара. Што се тиче пореских прихода, они су реализовани у износу од 2.562.562.341,57 динара, односно 100,51%.

Жељко Табашевић, Роководилац Одељења за финансије

Највећи део прихода и примања буџета града остварен је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 1.904.079.901,07 динара, што чини 49,46 укупно остварених прихода и примања.
Пренета неутрошена средства на рачуну извршења буџета су мања у односу на планирана за износ од 279.305,91 динара, колико је враћено буџету Републике Србије као неутрошена средства од наменских трансфера добијених у ранијим годинама.
Укупни извршени јавни расходи и издаци за 2021. годину износе 3.488.625.812,81 динара, од тога расходи и издаци из средстава буџета града 3.831.175.769,71 динара, а из осталих извора корисника буџета 75.771.512,95 динара.
Одлуку о завршном рачуну буџета града Ваљева за 2021. годину прати и Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја.

Александар Пурић, Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине

Утврђен је План детаљне регулације за локалитет површинског копа „Козличић“. У граници обухвата овог плана, налазе се коридори јавних путева и река Рабас и Каменица, као и земљиште намењено за индустрију и производњу и површинску експлоатацију минералних сировина. Приступ зони индустрије и производње је планиран са државног пута, а приступ површинском копу са општинског пута. Зона идустрије и производње обухвата простор где је лоцирана асфалтна база са пратећим садржајима. Зона површинског копа обухвата делове постојећег површинског копа и простор за ширење копа „Козличић“, чије су границе одређене на основу Елабората о резервама и ресурсима кречњака као техничко – грађевинског камена у лежишту „Козличић“ код Ваљева.
Такође, прихваћена је Одлука о престанку важења дела Плана генералне регулације за село Попучке. У претходној 2021. години, донета је Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације за село Попучке.

Граница обухвата измене и допуне плана односила се на део обухвата планског подручја, територије КО Попучке, укупне површине 1.576,53 хектара. Оквирном границом овог плана, обухваћено је подручје – јужни део КО Попучке, јужно од планираног државног пута ИБ реда борј 27 Лозница – Ваљево – Лазаревац, деоница Иверак – Лајковац. У међувремену, донета је Одлука о изради измена и допуна просторног плана подручја посебне намене државног пута ИБ реда, веза са аутопутем Е – 763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд – Пожега, за изградњу Јужне обилазнице Ваљево – БАЈПАС – а. Јужна обилазница Ваљево представља везу Привредне зоне града Ваљева, која се развија на делу КО Ваљево и КО Попучке. Такође, донета је Уреба о утврђивању просторног плана подручја посебне намене регионалног колубарског снабдевања водом, а у току је и израда Просторног плана подручја посебне намене ратводног гасовода РГ – 13, Београд – Ваљево – Лозница са елементима детањне регулације. Кроз насеље Попучке пролази и железнича пруга Београд – Бар, за чије проширење постоји просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Ваљево – Лозница.
Услед свега наведеног, констатована је потреба приступању изради новог Плана генералне регулације за насељено место Попучке. До доношења новог плана, констатована је потреба за престанак важења делова важећег Плана генералне регулације, који се не могу реализовати и који представљају ограничење у хитно санирање последица тренутног имплементирања усвојених просторних подручја намене у важећи ПГР, ради стварања услова за брзо пресељење домаћинстава која су се нашла у коридорима наведених инфраструктурних објеката.

Јелица Пањковић Тешић, Роководилац Одељења за послове органа града

Чланови Градског већа прихватили су Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Ваљева. Овом одлуком уређује се организација и функционисање цивилне заштите на територији града Ваљева; дужности органа града у спсавњу и заштити; образовање Штаба за ванредне ситуације; мере цивилне заштите; именовање повереника и заменика повереника цивилне заштите; образовање једнице цивилне заштите опште намене; одређивање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање и финансирање и друга питања из области цивилне заштите.
Утврђена је Одлука о начину контроле нивоа буке из угоститељских објеката на територији града Ваљева. Разлог за доношење ове одлуке садржан је у чињеници да је измењена законодавна регулатива у области заштите од буке у животној средини доношењем новог Закона о заштити буке у животној средини. Мерењем буке од стране комуналне милиције унапређује се систем заштите од буке у граду Ваљеву и доприноси смањењу штетног дејства буке на околину. Циљ је побољшање квалитета живота грађана кроз утицај на смањење нивоа буке и поштовање прописаних граничних вредности буке од стране угоститеља. Мерење буке ће се вршити опремом која задовољава све прописане услове, а простор у коме ће комунална милиција обављати мерење буке ће бити спољашње мерно место, односно простор који је најизложенији буци и унутрашње мерно место, односно стамбени објекат или двориште суседа, подносиоца пријаве.

Прихваћена је одлука о изменама Одлуке о Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина. Скупштине општина Лајковац и Љиг, донеле су Одлуку о иступању из Заједничког правобранилаштава града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина, тако да се мења назив и гласи Заједничко правобранилаштво града Ваљева и општине Осечина.
Утврђена је Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, повратника по споразуму о реадмисији, миграната без утврђеног статуса и тражилаца азила у граду Ваљеву за период 2022 – 2025. године. ЛАП дефинише правце деловања града Ваљева у области унапређења положаја циљних група овог ЛАП – а, као и конкретне мере и активности којима се настоји побољшати њихов садашњи положај, уз јасне механизме помоћу којих се може пратити остваривање дефинисаних циљева.
Прихваћена је Одлука о усклађивању оснивачког акта Народног музеја Ваљево, као и одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Топлана“ Ваљево.

Небојша Петронић, начелник Градске управе Ваљева

Чланови Градског већа су разматрали Закључак о оснивању јавног предузећа. Град Ваљево приступа основању јавног предузећа, које ће обављати делатност управљања јавним и некатегорисаним путевима града Ваљева, у циљу трајнијег решавања обављања ове делатности, као делатности општег интереса. Ново јавно предузеће ће организовати вршење послова који проистичу из Закона о путевима и подзаконских аката којима се уређује област управљања путевима и приступити решавању дугогодишњег проблема у овој области. На тај начин се очекује, између осталог, значајно поправљање стања путне инфраструктуре на територији града Ваљева, која је у надлежности Града.
Утврђена је Одлука о подношењу предлога Влади Републике Србије, где се предлаже да Влада Републике Србије изврши пренос идеалног удела Министарстзва финансија од 117/140, на згради – објекту некадашњег кафића „Ponte Bianka“, чија је укупна површина 140 м2, као јавна својина града Ваљева са уделом 23/140 и јавна својина Републике Србије, право коришћења Министарство финансија са уделом од 117/140, на град Ваљево.

Виолета Павловић, Руководилац Одељења за имовинске послове и општу управу

Прихваћена је Одлука о отуђењу реалног удела града Ваљева у кат. парцели бр. 6642 КО Ваљево непосредном погодбом. Град Ваљево отуђује непосредном погодбом, из јавне својине, Грађевинском предузећу „Греда“, свој реални удео од 852/1194, чија је укупна површина 0.11.94 ха, а ГП „Греда“ се обавезује да у року од 30 дана од достављања ове одлуке, закључи са градом Ваљевом уговор о отуђењу. Према процени Министарства финансија, Пореске управе, Филијале Ваљево, утврђена је тржишна вредност реалног удела Града, која износи 8.349.400,00 динара.
На данашњој седници Градског већа су прихваћене измене Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2022. години, као и Решење о давању сагласности на Одлуку о цени снабдевања водом за пиће и цени одвођења и пречишћавања отпадних вода ЈКП „ Водовод“ Ваљево. Цена воде за грађане, школе, Здравстевни центар, установе и кориснике социјалне помоћи у Ваљеву је повећана у процентима за 32%. На Дивчибарама за грађане и привреду је увећан износ за 10%, за Ваљевску Каменицу за грађане је то 32%, док је за привреду 84%.

Иван Филиповић, директор ЈКП „Водовод“ Ваљево

Што се тиче сеоских водовода, на сеоском водоводу Кукаљ увећано је само за привреду и то за 20%, док је за Прскавац за грађане увећан износ за 10%, привреду 55%, док је за школе, Здравствени центар и установе увећан износ за 29%. Поред повећања цене снабдевањем водом за пиће и цене одвођења и пречишћавања отпадних вода по корисницима, звог повећаних трошкова у обављању ове комуналне делатности, утврђена је и цена пречишћавања отпадних вода за Ваљево у износу од 26,21 динар по м3, како би се обезбедила средства за одржавање постројења за пречишћавање отпадних вода. Цена одвођена отпадних вода за Ваљево увећана су за 32%, док је за Дивчибаре увећана за 10%.
Утврђено је Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналних услуга које плаћају непосредни корисници, цени паркирања и цени уклањања непрописно паркираних возила. Предложено повећање цене за сви три услуге износи по 20%.
Прихваћено је Решење о давању сагласности на Одлуку о задужењу путевим лизинга ЈКП „Видрак“. Одлука се односи на кредитно задужење путем лизинга ЈКП „Видрак“, у износу од 31.000.000,00 динара, са роком отплате до 60 месеци, који ће се употребити за набавку основних средстава. Предузеће је донело Олдуку о задужењу путем лизинга за потребе набавке следеће опреме: фекалијска цистерна – набавна вредност 14.000.000,00 динара без ПДВ- а и ауто смећар – набавна вредност 17.000.000,00 динара без ПДВ – а.

Чланови Градског већа разматрали су Решење о именовању директора ЈКП „Полет“ Ваљево. За директора је именована Биљана Павловић, др биотехничкихз наука из Ваљева, на период од четири године.
Утврђен је Закључак о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за 2021. годину, као и Закључак о усвајању годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за 2022. годину.
Такође, прихваћен је Закључак у коме се налази информација о степену усклађености планираних и релаизованих активности годишњег програма пословања јавних прдузећа, чији је оснивач град Ваљево, за период од 1.1.2021 – 31.12.2021. године.

Владимир Мишковић, члан Градског већа

Прихваћена је Одлука о подизању споменика балетском играчу Милораду Мишковићу. Фондација Милорад Мишковић поднела је иницијативу да се балетском играчу Милораду Мишковићу, рођеном у Ваљеву, подигне споменик у његовом родном месту Ваљеву. Комисија за подизање споменика и скулптурних дела града Ваљева разматрала је и прихватила поднету инцијативу, а Минисартсво културе и информисања дало је сагласност. Подизањем споменика послужило би као пример и узор младим нараштајима, које би требало да надахњује овај велики уметник.
На седници Градског већа донето је Решење о постављењу заменика начелника Градске управе Ваљева. За заменика начелника ГУ Ваљево постављена је Бранка Росић, дипломирани правник из Ваљева, на период од пет година.