На данашњој седници Градског већа, прихваћена је Одлука о буџету града Ваљева за 2022. годину – други ребаланс, у којој су планирани приходи, примања и пренета неутрошена средства у износу од 4.400.655.000,00 динара средстава буџета града Ваљева и 89.057.099,43 динара средстава из осталих извора буџетских корисиника, тако да укупна планирана средства износе 4.489.712.099,43 динара. Ребалансом планирана средства буџета града Ваљева су повећана за 115.625.400,00 динара, односно за 2,70%.

Утврђена је друга измена Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфаструктуре града Ваљева за 2022. годину, као и Решење о давању сагласности на прву измену и допуну Програма пословања „Агроразвој – ваљевске долине“, за 2022. годину.
Такође, разматран је и Извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар – јун 2022. године. По спроведеним решењима, планирани приходи, примања и неутрошена средства по шестомесечном извештају износе 4.280.999.600,00 динара и 79.219.901,43 динара прихода из осталих извора, што укупно износи 4.360.219.501,43 динара укупних јавних средстава.

На дан 30. јуна, приходи, примања и пренета неутрошена стредства буџета износе 2.276.086.714,19 динара и остварени су са 53,17% у односу на план, док су приходи, примања и неутрошена средства из осталих извора реализована у износу од 60.153.922,22 динара, односно 75,93% у односу на план.
Расходи и издаци из средстава буџета су реализована у износу од 1.837.702.621,34 динара, док су расходи који се реализују из осталих извора реализовани у износу од 28.288.788,46 динара. Стање средстава на рачуну извршења буџета на дан 30.јуна текуће године, износило је 438.389.252,85.

Прихваћена је Одлука о усвајању Предлога Концесионог акта за финансирање, управљање и обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији града Ваљева и општина Осечина и Љиг.

Прихваћен је предлог измене и допуне Плана генералне регулације за туристички центар Дивчибаре – трећа измена.
Чланови Градског већа прихватили су извештаје о раду ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског система Стубо – Ровни „Колубара“ за 2021. годину, као и ЈКП – а „Топлана“, „Водовод“, „Видрак“, „Полет“, „Агроразвој“, као и Туристиче организације Ваљево, за 2021. годину, а прихваћен је и предлог закључка о усвајању Извештаја рада на пословима управљања и одржавања сеоских водовода „Кукаљ“, „Прскавац“, „Горња Грабовица“ „Жабари, „Ваљевска Каменица“ и „Ставе“ за 2021. годину ЈКП „Водовод“ Ваљево.

Такође, утврђени су предлози решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ и ЈКП „Топлана“. Дате су сагласности на Одлуку о кредитном задужењу ЈКП „Топлана“ и на одлуке о начину покрића губитка ЈКП – а „Водовод“, „Видрак“ и „Полет“.
Прихваћен је предлог закључка о усвајању Извештаја о спроведеним мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2021. години.

Чланови Градског већа прихватили су Одлуку о поверавању послова на изградњи бициклистичког парка у насељеном месту Дивчибаре. Изградња објекта Бициклистичког парка у насељеном месту Дивчибаре, реализује се према Пројекту „Бициклистички парк – Туристичко планинско место Дивчибаре“, који је одобрило Министарство трговине, туризма и телекомуникација. Средства за изградњу су обезбеђена од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација у износу од 11.000.000,00 динара, а преостала средства су обезбеђена из буџета града Ваљева за 2022. годину. Укупна средства износе 14.490.960,00 динара.

Утврђен је предлог Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом.

Прихваћена је Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ Ваљево. Пријава на конкурс се подноси у року од 30 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Утврђена је допуна Одлуке о стипендирању и додели средстава за подстицање образовања и усавршавања надарених и изузетно успешних ученика и студената. Имјући у виду значајна достигнућа која уз одговарајући успех могу бити остварена у колективним спортовима, оправдано је да се постојећа одлука измени у погледу остваривања права на стипендију.


Такође, утврђена је измена Одлуке о социјалној заштити у граду Ваљеву. Члан 20д. се мења, што значи да право на накнаду трошкова ужине признаје се ученицима од 1. до 4. разреда основне школе, који су обухваћени једном од следећих категорија:

  • деца из породица које су корисници новчане социјалне помоћи;
  • деца из породица које су корисници права на дечји додатак;
  • деца без родитељског старања;
  • деца која су корисници додатка или увећаног додатка за помоћ и негу другог лица;
  • деца са инвалидитетом и сметњама у развоју која нису остварила право на додатак или увећани доходак за помоћ и негу другог лица.

Дата је сагласност на Одлуку о изменама статута Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ Ваљево.
Чланови Већа су прихватили Закључак о начину измирења неизмирених обавеза ЗУ Апотека „Ваљево“ Ваљево и утврдили измену и допуну Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације.