Чланови Градског већа су на данашњој 68. седници прихватили Закључак о усвајању Извештаја о реализацији програма пословања ПД Регионални центар за управљање отпадом „Еко – Тамнава“ Уб за 2021. годину, као и извештаје о реализацији програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо -Ровни „Колубара“ и ЈКП – а „Водовод“, „Видрак“, „Полет“ и „Топлана“, за период од 1.1.2022. године до 30.6.2022. године.

Утврђено је Решење о давању сагласности на Одлуку о умањењу износа фактурисане услуге грејања ЈКП „Топлана“ Ваљево. Овом одлуком је предвиђено да корисницима грејања који своје обавезе из претходног месеца измире до 15 – ог у текућем месецу, за тај месец се умањи рачун за 5%, уз услов да немају претходних спорних дуговања, осим обавеза које су настале за тај месец.

Прихваћена је Друга измена Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2022. години. Друга измена овог програма се врши на основу захтева ЈКП „Топлана“ Ваљево и захтева ЈКП „Видрак“ Ваљево, за промену средстава, као и на основу дефинисаних износа из већ потписаних уговора.

На основу захтева ЈКП „Топлана“ Ваљево, Друга измена Програма коришћења средстава Буџетског фонда је за пренамену средстава од 11.710.000,00 динара на две позиције:

  • износ од 4.370.000,00 динара је предвиђен за набавку и изградњу топлотних подстаница за Завод за јавно здравље, Националну службу за запошљавање и Историјски архив, као и за пројекат реконструкције мерно – регулационе станице са изградњом пратеће опреме за прелазак на гас на територији града Ваљева;
  • износ од 7.340.000,00 динара је превиђен за набавку и уградњу инсталација компримованог природног гаса за потребе гасификације.

На основу захтева ЈКП „Видрак“ Ваљево, Друга измена је такође за пренамену средстава, исто на две позиције:

  • специјализоване услуге у износу од 5.527.111,54 динара: за активности на уклањању дивљих депонија 1.000.000,00 динара и за израду техничке документације у складу са Елаборатом предлога мера за санацију и реконструкцију Трансфер станице и Рециклажносг центра у Ваљево у износу од 4.527.111,54 динара;
  • субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Износ од 7.500.000,00 динара је предвиђен за капиталну субвенцију јавном нефинансијском предузећу ЈКП „Видрак“. Од укупно опредељеног износа је предвиђено 2.500.000,00 динара за набавку посуда за примарну селекцију отпада и 5.000.000,00 динара за надоградње ( рука са кашиком крокодилком – грајфер ) на постојеће возило које ће бити у функцији уклањања дивљих депонија.

Утврђена су решења о давању сагласности на Измену и допуну програма пословања ЈКП – а „Видрак“ и „Водовод“ за 2022. годину, а утврђено је и Решење о давању сагласности на програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева ЈКП „Видрак“ за 2022. годину.

Чланови Градског већа су прихватили Локални акциони план запошљавања града Ваљева за 2022. годину. ЛАПЗ – ом су прдвиђене мере активне политике запошљавања које су у складу са мерама које су предвиђене НАПЗ. То су три мере које ће се спроводити у 2022. години и то:

1. стручна пракса, укупно 20 лица;

2. субвенције за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима, 20 лица и

3. субвенције за самозапошљавање, 30 лица.

Прихваћена је Одлука о покретању поступка реализације пројекта јавно – приватног партнерства без елемената концесије за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији града Ваљева. У граду Ваљеву због смањења трошкова за утрошену електричну енергију за јавно осветљење и трошкова за одржавање јавног осветљења постоји потреба и интересовање за релизацију пројекта јавно – приватног парнерства без елемената концесије.
Утврђена је Одлука о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом кат. парцеле број 2018/4 КО Ваљево, у површини од 0.08.30 ха, ради исправке границе суседне кат. парцеле у КО Ваљево, површине 0.43.54 ха, која је у власништву Тодоровић Николе.

Прихваћена је Одлука о формирању јединице цивилне заштите опште намене за територију града Ваљева. Овом одлуком се утврђује врста, број и величина јединице цивилне заштите, лична и материјална формација, начин попуне људством, мобилизацијско место, извршилац и заменик извршиоца мобилизације, време трајања мобилизације и друго.

Утврђен је Закључак о прихватању Информације о степену усклађености планираних и релизованих активности годишњег програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево, за период од 1.1.2022. године до 31.3.2022. године.

Утврђена је Одлука о избору директних корисника – привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације, а донета су и решења о измени и допуни решења о образовању Комисије за спровођење мере замене постојећег енергента у индивидуалним ложиштима и прелазак на биомасу у циљу смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији града Ваљева у 2022. години, као и допуна решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације.

Разматран је предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица од 9.9.2022. године.

Утврђена је Одлука о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом кат. парцеле 580/3 КО Дивчибаре, у површини од 0.03.67 ха, ради исправке границе суседне парцеле у КО Дивчибаре, површине 0.80.12 ха, која је у власништву ГП „Греда“ Ваљево.

Градско веће прихватило је Закључак о начину измирења неизмирених обавеза Здравствене установе Апотека „Ваљево“ Ваљево.