Данас је одржана 77. седница Градског већа, на којој су прихваћени програми пословања за 2023. годину и то ЈКП – а „Видрак“, „Полет“, „Топлана“, „Водовод“, ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, Туристичке организације Ваљево и РЕЦ „Еко – Тамнава“ Уб.

Такође, прихваћена су решења о давању сагласности на програмe коришћења субвенција из буџета града Ваљева ЈКП – а „Видрак“, „Полет“, „Топлана“, „Водовод“, РЕЦ „Еко – Тамнава“ доо Уб и ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ за 2023. годину.

Чланови Градског већа прихватили су и годишње програме служби ЈКП „Видрак“ и то за: управљање комуналним отпадом, обављање делатности зоохигијене, јавним паркиралиштима, одржавање чистоће на површинама јавне намене, управљање гробљима и сахрањивању и програм одржавања јавних зелених површина, такође за 2023. годину, а дата је и сагласност на Одлуку о цени услуга зоохигијене истог предузећа.

Прихваћен је предлог решења о давању сагласности на програм обављања димничарских услуга за 2023. годину ЈКП „Топлана“ Ваљево, као и Одлука о одређивању цене димничарских услуга.

Утврђен је предлог решења о давању сагласности на програм управљања и одржавања сеоских водовода ЈКП „Водовод“ у 2023. години.

Чланови већа су прихватили предлог решења о именовању директора ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“. За директора је именован Иван Бељић, мастер пословни информатичар из Ваљева, на период од четири године.

Разматран је предлог закључка о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач Град Ваљево, за период од 1.1.2022. године до 30.9.2022. године.

Прихваћен је предлог закључка о начину измирења неизмирених обавеза ЗУ Апотека „Ваљево“ Ваљево.